Nowelizacja PZP – nowa definicja Wykonawcy robót budowlanych

23.03.2021 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

Kolejny cykl w ramach naszych Wtorkowych Poranków dla Budowlanki dotyczył będzie dość popularnej ostatnimi czasy tematyki dotyczącej znowelizowanego Prawa zamówień publicznych. Z Nowym Rokiem, po dość długim vacatio legis, weszły bowiem w życie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Słowem wstępu należy wskazać, że nowelizację wymogła przede wszystkim potrzeba podniesienia przejrzystości i efektywności systemu zamówień publicznych, zrównoważenia pozycji stron umów w sprawie zamówienia publicznego, a także potrzeba wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz innowacyjnych, nowoczesnych projektów i usług.  Jak wskazywali projektodawcy, po 15 latach umacniającej się stagnacji w zamówieniach publicznych, konieczne stało się dostosowanie ich do aktualnych realiów gospodarczych. Reliktowe przepisy zniechęcały do ubiegania się o zamówienia publiczne wiele podmiotów, o czym świadczyła zmniejszająca się z roku na rok liczba ofert składanych w tych postępowaniach.

Skala i charakter zmian Prawa zamówień publicznych są rewolucyjne. Zmianie uległa liczba przepisów – nowelizacja zawiera ponad 600 artykułów, gdzie dotychczasowe prawo miało ich trzykrotnie mniej, a także sama systematyka ustawy, w celu uzyskania jak największej przejrzystości. Właśnie ze względu na taką rewolucję, ustawodawca zdecydował się na znaczne wydłużenie okresu oczekiwania na wejście w życie uchwalonych już w 2019 roku przepisów. Podyktowane było to koniecznością zapewnienia możliwości przygotowania się wszystkich stron i uczestników rynku zamówień publicznych do funkcjonowania według nowych zasad.

W dzisiejszym artykule wskazujemy na dość znaczącą zmianę w zamówieniach publicznych. Nowelizacja zmodyfikowała bowiem jedną z najbardziej kluczowych definicji – definicję wykonawcy, w tym robót budowlanych. Dotychczas wykonawcą była wyłącznie osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Obecnie rozszerzono ją na wzór europejski – tj. wzór Dyrektywy 2014/24/UE, o osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która ,,oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług”. Zatem od 1 stycznia 2021 roku wykonawcą będzie ,,osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego”.

Dzięki zmianie tej definicji poszerzył się krąg podmiotów mogących skorzystać ze środków ochrony prawnej, w tym uprawnionych do składania odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej. Zgodnie z uzasadnieniem projektu nowelizacji, wykonawcą będzie już przykładowo uczestnik wstępnych konsultacji rynkowych, przedsiębiorca niezaproszony do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, czy były uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia kwestionujący dopuszczalność zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego zawartej z innym wykonawcą. Definicja wykonawcy ujęta została zatem szeroko. Trzeba jednak pamiętać, że w poszczególnych etapach postępowania o zamówienie publiczne krąg ten będzie się zawężał. Początkowo wykonawcami będą wszystkie podmioty, które złożyły oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Natomiast na ostatnim etapie, w momencie realizacji danego zamówienia, wykonawcą pozostanie już tylko ten podmiot, który zawarł umowę z zamawiającym i będzie ją realizował.

Serdecznie zapraszamy do dalszego śledzenia naszego cyklu – już za tydzień będziecie się mogli Państwo bliżej zapoznać z kolejną zmianą wprowadzoną przez nowelizację – zrównoważeniem pozycji stron w zamówieniach publicznych.

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Jeżeli jeszcze nie są Państwo na naszej liście mailingowej zapraszamy do wysłania maila na social@kglegal.pl z informacją, że chcecie Państwo otrzymywać „Wtorkowe Poranki dla Budowlanki”.

autor:

Paulina Chołoniewska-Jadach

Radca prawny
+ 48 661 468 464 | p.choloniewska@kglegal.pl

redaktor cyklu:

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl