Nowelizacja prawa budowlanego – sprawdź jak zmienią się warunki przyłączenia do sieci!

25.08.2020 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

Dzisiaj opracowaliśmy dla Państwa temat zmian w Prawie budowlanym regulujących warunki przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Nowelizacja Prawa budowlanego przewiduje bardzo konkretne rozwiązania, które mają za zadanie ukrócić często niezgodne z prawem praktyki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Omawiane zmiany wprowadzono w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W ramach dodanego do ww. ustawy art. 19a, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci ma obowiązek wydać warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnić odmowę ich wydania. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma na to 21 dni licząc od dnia złożenia wniosku w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej, zaś w pozostałych przypadkach 45 dni.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć ww. terminy odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci. Co więcej, musi podać uzasadnienie przyczyn tego przedłużenia. Przepisy wskazują również, że do tych terminów nie będą się wliczały terminy przewidziane w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminy na uzupełnienie wniosku, okresowe opóźnienia spowodowane z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zobowiązane będzie do pisemnego potwierdzenia złożenia przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, określając w szczególności datę jego złożenia.

Co bardzo istotne, przepisy będą wprost przewidywać, co powinien zawierać wniosek o wydanie warunków przyłączenia.
Uzyskane zgodnie z nowymi przepisami warunki przyłączenia do sieci będą ważne przez okres 2 lat od dnia ich wydania. Ponadto, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne nie będzie mogło odmówić odbioru przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, jeżeli zostało wykonane zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci. Przedsiębiorstwo nie będzie mogło również uzależniać dokonania odbioru od uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, o ile nie są one wymagane przepisami Prawa budowlanego.

Zwracamy uwagę na jeszcze jedną z kluczowych zmian. Nowelizacja wprost przewiduje zakaz pobierania opłat za wydanie warunków przyłączenia do sieci, a także za ich zmianę, aktualizację lub przeniesienie na inny podmiot. Opłat nie będzie można pobierać również za odbiór przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego oraz za włączenie przyłącza do sieci, jak również za inne zezwolenia z tym związane.

Nowelizacja przewiduje również nakładanie kar pieniężnych na przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, które nie wydadzą warunków przyłączenia do sieci w terminach wskazanych w ustawie. Kary pieniężne będą wynosiły 500 złotych za każdy dzień zwłoki.

Zapraszamy do regularnego śledzenia naszych artykułów, w ramach których już za tydzień opowiemy Państwu o tym jak głośne wydarzenia związane z działalnością escape room’ów wpłynęły na przyjęcie rozwiązań mających zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Przypominamy i serdecznie zapraszamy Państwa na nasz kolejny webinar, który odbędzie się we wtorek 1 września 2020 r., o godz. 10:00. Do wejścia w życie nowelizacji Prawa budowlanego pozostały zaledwie 3 tygodnie dlatego chcemy razem z Państwem podsumować zmiany w Prawie Budowlanym w ramach kolejnego szkolenie online organizowanego przez Dział Nieruchomości Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy. Już dziś zachęcamy do przesyłania na adres mailowy j.barzykowska@kglegal.pl Państwa pytań dotyczących nowelizacji Prawa budowlanego. Postaramy się na nie odpowiedzieć w trakcie szkolenia.

Pobierz tabelę zawierającą zmiany

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autor:

Patryk Grochowski

Adwokat
+ 48 533 305 899 | p.grochowski@kglegal.pl


redaktor cyklu:

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl