Planowanie przestrzenne – nowelizacja, konsultacje

17.05.2022 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

Dzisiaj mieliśmy przedstawić Państwu artykuł o prawach autorskich w umowach o roboty budowlane, ale postanowiliśmy wrócić do bardziej aktualnego tematu, a mianowicie reformy planowania przestrzennego. Temat ten poruszaliśmy już kilkakrotnie (#36, #85 i #95), lecz z końcem kwietnia 2022 r. projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw („Projekt”), przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, trafił do konsultacji społecznych i w zeszłym tygodniu minął termin na zgłaszanie uwag. Wobec tego, postanowiliśmy zwrócić uwagę na kilka, naszym zdaniem, istotnych kwestii.

  1. Plan ogólny

Nowym narzędziem planistycznym będzie uchwalany obligatoryjnie dla całej gminy plan ogólny o randze aktu prawa miejscowego. W tym zakresie, uchylone mają zostać przepisy upoważniające do wydania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, którego zakres obejmować będzie właśnie plan ogólny.

Jak wskazują projektodawcy, plan ogólny ma określać:

  • zgeneralizowaną strukturę funkcjonalno-przestrzenną gminy przez wydzielenie stref planistycznych, w których będą mogły być realizowane zdefiniowane wcześniej funkcje terenów,
  • granice obszaru, na którym możliwe będzie uzupełnianie zabudowy w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy,
  • granice obszarów zabudowy śródmiejskiej, dla których możliwe będzie zmodyfikowanie określonych warunków inwestowania,
  • standardy dostępności infrastruktury społecznej, czyli zasady lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej w relacji do obsługujących je obiektów realizujących usługi publiczne.

Plan ogólny ma stanowić schemat zagospodarowania przestrzeni, a jego ustalenia będą wiążące zarówno dla planów miejscowych, w tym zintegrowanego planu inwestycyjnego, jak i decyzji o warunkach zabudowy.

  1. Zmiany w procedurze planistycznej

Wedle założeń projektu, istotnym elementem procedury ma być partycypacja społeczna. Pomocne w zwiększeniu jej poziomu ma być m.in. wprowadzenie różnorodnych form przeprowadzania konsultacji społecznych z możliwością stosowania narzędzi do komunikacji zdalnej, a także ujednolicenie przepisów dla różnych aktów planistycznych, dostosowanie ich do przepisów w sprawie konsultacji społecznych występujących w innych ustawach (ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji).

  1. Zmiany w przepisach dotyczących wydawania decyzji o warunkach zabudowy

Zgodnie z projektem, decyzje o warunkach zabudowy będą związane ustaleniami planu ogólnego – ich wydawanie uwarunkowane będzie położeniem na obszarze wskazanym do uzupełniania zabudowy, wprowadzone zostanie określenie ram dla samych przesądzeń podejmowanych w decyzji. Ponadto zaproponowano, że decyzje o warunkach zabudowy będą obowiązywały przez 3 lata od daty uprawomocnienia się decyzji.

  1. Wprowadzenie Rejestru Urbanistycznego

Jednym z elementów reformy ma być Rejestr Urbanistyczny prowadzony w systemie teleinformatycznym. W Rejestrze będą się znajdowały między innymi dokumenty powstające w trakcie sporządzania aktów planistycznych, raporty z konsultacji społecznych, decyzje administracyjne związane z planowaniem przestrzennym, rozstrzygnięcia organów nadzoru.

Będzie to nieodpłatny, dostępny dla wszystkich zainteresowanych, zintegrowany system informacji.

  1. Zintegrowane Plany Inwestycyjne

Projekt wprowadza też zintegrowany plany inwestycyjny, który ma być nowym narzędziem urbanistyki operacyjnej przeznaczonym do realizacji dużych zamierzeń inwestycyjnych wymagających skoordynowania w zakresie wyposażenia ich w niezbędną infrastrukturę techniczną, komunikacyjną czy społeczną.

Będzie to szczególny rodzaj planu miejscowego, uchwalany przez radę gminy na wniosek inwestora, po przeprowadzeniu negocjacji i zawarciu umowy urbanistycznej, określającej zasady i warunki realizacji inwestycji oraz zobowiązania stron.

Ustawodawca planuje uchwalić zmiany jeszcze w tym roku i zgodnie z informacją na stronach rządowych, planowany termin przyjęcia projektu ustawy przez Radę Ministrów to II kwartał 2022 r. Jak tylko projekt trafi do Sejmu na pewno jeszcze dokładniej przeanalizujemy proponowane zmiany.

Podsumowując, nie ulega wątpliwości, że istnieje potrzeba zmian w przepisach prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, jako że przekonaniu ekspertów, istniejący stan prawny pogłębia chaos przestrzenny, uniemożliwia długookresowe procesy planistyczne i jest niespójny wewnętrznie. Cel zamierzony przez ustawodawcę, t. j. klarowność, przejrzystość, uproszczenie, ujednolicenie i przyspieszenie procedur planistycznych jest szczytny, ale jego osiągnięcie będzie wymagało synergicznego działania zarówno organów administracji publicznej, przedstawicieli biznesu jak i lokalnych społeczności.

Już za tydzień, wrócimy jeszcze na chwilę do tematyki umów o roboty budowlane skupiając się na postanowieniach dotyczących praw autorskich.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 16 maja 2022 r.

autor:

Klaudia Petrus-Sobczak

Aplikant adwokacki
+48 22 856 36 60 | k.petrus_sobczak@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Michał Kijewski

Wspólnik
+48 502 047 489 | m.kijewski@kglegal.pl