Czym jest Blue Card?

13.05.2022 | Wiadomości

Blue Card (Niebieska Karta UE) jest zezwoleniem na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. O ten rodzaj zezwolenia na pobyt i pracę ubiegać się może cudzoziemiec, który:

a) Pracuje w zawodzie wymagającym ukończenia studiów wyższych i ukończył studia trwające co najmniej 3 lata,
b) Posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe na poziomie, który jest porównywalny z poziomem kwalifikacji, jakie można uzyskać w wyniku studiów wyższych wymaganych do wykonywania danej pracy.

Poza spełnieniem jednej z wyżej wymienionych przesłanek cudzoziemiec, by uzyskać Blue Card musi wykazać, iż jego roczne wynagrodzenie brutto jest nie niższe niż 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Kwota ta ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Jak uzyskać Blue Card?

Procedura uzyskiwania omawianego zezwolenia jest taka sama jak w przypadku uzyskiwania standardowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Różnicą jest jednak lista dokumentów, które należy przedłożyć organowi, przed którym toczy się postępowanie. Do akt sprawy dotyczącej wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji konieczne jest przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnienie jednej z dwóch w/w przesłanek. Dodatkowo należy przygotować nie tylko Załącznik nr 1 od pracodawcy, ale również Załącznik nr 2 wypełniany przez cudzoziemca, który nie jest wymagany w przypadku innych wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Jakie korzyści niesie ze sobą uzyskanie Blue card?

Uzyskanie Niebieskiej Karty UE niesie ze sobą szereg korzyści dla cudzoziemca. Po pierwsze warto zwrócić uwagę, że omawiane zezwolenie umożliwia dużą elastyczność na rynku na rynku pracy i zwalnia z wielu niedogodności, które występują przy zwykłej karcie pobytu. Przede wszystkim cudzoziemiec zmieniając pracodawcę nie musi występować z nowym wnioskiem o zezwolenie, zamiast tego wymagana jest jedynie zmiana już otrzymanego zezwolenia. Ponadto przez pierwsze 2 lata pracy na podstawie otrzymanej karty istnieje możliwość zmiany rodzaju umowy i wymiaru czasu pracy jedynie po poinformowaniu o tym fakcie urzędu. Po upływie 2 lat od rozpoczęcia pracy na podstawie Niebieskiej Karty UE cudzoziemiec uzyskuje możliwość zmiany pracodawcy lub stanowiska pracy bez zmiany zezwolenia. Ponadto członkowie rodziny cudzoziemca, którzy uzyskają zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia rodziny, mają swobodny dostęp do polskiego rynku pracy, bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Kolejną korzyścią, która wiąże się z posiadaniem Blue Card jest możliwość przeniesienia się, w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji do innego państwa członkowskiego UE. Możliwość taką cudzoziemiec uzyskuje po upływie 18 miesięcy legalnego pobytu na podstawie Niebieskiej Karty UE, dodatkowo wraz cudzoziemcem przenieść się do innego państwa mogą również członkowie jego rodziny.

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Zuzanna Nowak

Specjalista ds. zatrudnienia cudzoziemców
+48 885 779 696 | z.nowak@kglegal.pl