Nowelizacja prawa budowlanego – zmiana uczestników postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę

28.07.2020 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

Kolejną istotną zmianą w prawie budowlanym, jaką chcielibyśmy Państwu przybliżyć, jest nowa definicja obszaru oddziaływania obiektu, która ma wejść w życie z dniem 19 września 2020 r.

Przypomnijmy, że do niedawna za obszar oddziaływania obiektu należało rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Nowelizacja zmienia tę definicję i obecnie za obszar oddziaływania obiektu uznaję się teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Powyższe ma istotne znaczenie dla praktyki, ponieważ określenie obszaru oddziaływania ma bezpośrednie przełożenie na ustalenie kręgu stron w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę. Prawo budowlane w art. 28 ust. 2 stanowi bowiem wprost, że stronami postępowania obok inwestora m.in. właściciele nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

Dany podmiot uzyskując status strony nabywa pełnię praw do udziału w postępowaniu, w tym składania odwołań i skarg, na planowaną „po sąsiedzku” zabudowę. Ustawodawca, aby ograniczyć uczestników postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę, wprowadził do ustawy przedmiotową definicję obszaru oddziaływania obiektu.

W praktyce okazało się jednak, że ograniczenia w zagospodarowaniu pojmowano często jako subiektywne odczucia właścicieli nieruchomości sąsiednich, np. zwiększenie natężenia ruchu, hałas, czy inne ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości sąsiednich.

Tymczasem nowelizacja poszła w kierunku dalszego zawężania kręgu stron, usuwając z definicji sformułowanie ograniczeń w zagospodarowaniu, pozostawiając wyłącznie kwestię ograniczeń w zabudowie. Po wejściu w życie nowych przepisów badane więc będą wyłącznie okoliczności dotyczące m.in. przesłaniania, czy wymaganych odległości między budynkami, które uregulowane są odpowiednimi przepisami prawa budowlanego.

Jeżeli chodzi o zamieszczone w definicji odwołanie do przepisów odrębnych, to należy przede wszystkim rozumieć przez to przepisy określające warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Nową definicję obszaru oddziaływania obiektu należy ocenić zdecydowanie pozytywnie, mając nadzieję, że przyczyni się to w konsekwencji do przyspieszenia postępowań o udzielenie pozwolenia na budowę. Warto pamiętać, że nowelizowany przepis będzie obowiązywać wyłącznie w postępowaniach wszczętych po dniu jej wejścia w życie.

Zachęcamy Państwa do dalszego śledzenia naszego cyklu „Wtorkowe Poranki dla Budowlanki”. W zeszłym tygodniu pisaliśmy o istotnych odstępstwach od zatwierdzonego projektu budowlanego, zaś w kolejnym artykule przybliżymy nowe regulacje dot. odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Na naszej strony internetowej znajdą Państwo opracowane porównanie brzmienia przepisów prawa budowlanego według obowiązującego stanu prawnego z treścią znowelizowaną.

Pobierz tabelę zawierającą zmiany

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autor:

Michał Rutkowski

Adwokat, wspólnik
+ 48 507 935 712 | m.rutkowski@kglegal.pl


redaktor cyklu:

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl