Obligatoryjne elementy strony internetowej spółki

03.01.2024 | Compliance

Posiadanie przez spółki strony internetowej jest bardzo istotnym narzędziem marketingowym i komunikacyjnym. Spółki akcyjne, a także spółki komandytowo-akcyjne mają obowiązek posiadania własnej strony internetowej. Wątpliwości może budzić jakie informacje i elementy powinny znajdować się na stronie internetowej. Odpowiedź na to pytanie wynika wprost z przepisów prawa i związane jest zobowiązaniami spółek wobec ich akcjonariuszy.

Oczywistym jest, że posiadanie strony internetowej umożliwia spółce dotarcie do szerokiego grona klientów na całym świecie. Strona internetowa niewątpliwie stanowi popularny kanał marketingowy. Przez publikację treści o produktach, usługach oraz aktualnościach związanych z firmą, spółka może zbudować pozytywny wizerunek i przyciągnąć nowych klientów. W dzisiejszym artykule omówimy przede wszystkim obligatoryjne elementy strony internetowej spółki akcyjnej oraz spółki komandytowo-akcyjnej, wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Zgodnie z brzmieniem art. 374 §1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH) dla spółki akcyjnej oraz art. 127 §5 KSH – odpowiednio dla spółki komandytowo-akcyjnej – strona internetowa powinna zawierać oznaczenia:

  1. firmy spółki, jej siedziby i adresu,
  2. sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numeru, pod którym spółka jest wpisana do rejestru,
  3. numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
  4. wysokości kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.

Ponadto, zgodnie z art. 5 § 5 KSH: „Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek”.

Obowiązek ten rozszerza katalog publikatorów, w których spółki winny zamieszczać dane informacje. Do tego katalogu należy także Monitor Sądowy i Gospodarczy.

W związku z tym na stronie internetowej powinny znajdować się wszystkie ogłoszenia spółek wymagane przez prawo lub statuty tych spółek. Oznacza to, że strona internetowa jest platformą stałej komunikacji z akcjonariuszami oraz rzeczywistym źródłem informacji o bieżących sprawach spółki.

Na stronie internetowej powinny się znaleźć niewątpliwie wszystkie ogłoszenia wymagane prawem i publikowane dotąd we wspomnianych powyżej miejscach, czyli w szczególności informacje podlegające ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (tj. informacje ujawniane w rejestrze przedsiębiorców), wymagane prawem ogłoszenia takie jak:

  • informacje o planowanych terminach zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy i porządku obrad,
  • informacje o projektach uchwał,
  • publikacje sprawozdań finansowych,
  • opinie biegłych rewidentów,
  • publikacje sprawozdań z działalności organów spółki,
  • wezwania wierzycieli w razie prowadzenia postępowania konwokacyjnego lub likwidacji.

Co jednak bardzo istotne i warte podkreślenia, prowadzenie strony internetowej przez spółkę nie zastępuje obowiązku publikacji ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Ważnym jest, aby zwrócić uwagę na art. 47 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, który nakazuje spółkom akcyjnym i komandytowo-akcyjnym zgłaszać sądowi rejestrowemu adres strony internetowej, o której mowa w art. 5 §5 KSH. Adres taki podlega wpisowi w Dziale 1 w rubryce 2 i tym samym jest jawny, a każdy zainteresowany może łatwo ustalić, na której stronie internetowej (pod jakim adresem) dana spółka publikuje wymagane ustawą ogłoszenia.

Jakie są konsekwencje nieposiadania strony internetowej spółki bądź niezamieszczanie na niej wymaganych informacji?

W przypadku stwierdzenia niewywiązania się spółki z omawianego obowiązku, zgodnie z art. 595 KSH zarząd podlega karze grzywny do wysokości 5 tysięcy złotych.

Należy zaznaczyć, że powyższy artykuł przedstawia rozwiązania stosowane wobec spółek niepublicznych. Takie rozwiązanie nakładające obowiązek posiadania stron internetowych przez spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne – bez względu na ich charakter, rozmiary działalności oraz strukturę akcjonariatu – ma przede wszystkim sprzyjać stabilności i bezpieczeństwu obrotu. Obowiązkiem spółek jest także zapewnienie prawidłowości działania strony, a także rzetelne dbanie, aby informacje były na bieżąco aktualizowane.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 3 stycznia 2024 r.

autorzy:

Michał Sowiński

Doradca restrukturyzacyjny, wspólnik
+48 512 037 021 | m.sowinski@kglegal.pl

Marta Stańdo

Prawnik/Doktorant
+48 536 226 845 | m.stando@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Mateusz Grosicki

Adwokat, wspólnik
+48 506 367 109 | m.grosicki@kglegal.pl