Outsourcing procesów AML/CFT. Czy jest to możliwe?

19.10.2022 | Compliance

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu* (dalej: „ustawa AML”) nakłada na przedsiębiorców liczne obowiązki związane z monitorowaniem oraz analizą transakcji przeprowadzanych przez ich klientów. Obowiązek przestrzegania AML spoczywa na wielu podmiotach, zaliczanych do kategorii „instytucji obowiązanych”, określonych w art. 2 ust. 1 omawianej ustawy.

Bardzo często duże przedsiębiorstwa, zatrudniające nawet kilkaset osób, posiadają wyspecjalizowane działy do realizacji zadań wynikających z ustawy AML. W tych mniejszych podmiotach, tworzenie własnej kadry specjalistów z zakresu Compliance zwykle okazuje się być zbyt kosztowne. Dlatego też, wiele podmiotów rozważa możliwość powierzenia obowiązków związanych z AML/CFT podmiotom zewnętrznym.

Czym jest outsourcing procesów AML/CFT?

Outsourcing procesów AML/CFT to powierzenie wykonywania zadań w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego podmiotom zewnętrznym, specjalizującym się w obszarze AML. Podmiotem tym może być zarówno osoba fizyczna, osoba prawna jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Na gruncie ustawy AML, powierzenie takie jest możliwe. W związku z tym, instytucje obowiązane nie muszą samodzielnie radzić sobie ze skomplikowanymi i często niejasnymi wymogami i mogą w odpowiednim zakresie posiłkować się pomocą zewnętrznych ekspertów.

Co istotne, powierzenie może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej. Ustawodawca nie określił przy tym konkretnego stosunku prawnego, na podstawie którego takie powierzenie może nastąpić. Najczęściej w tym celu zawierane są umowy agencyjne lub outsourcingu.

Zakres przedmiotowy powierzenia jest szeroki i może dotyczyć w zasadzie wszystkich środków bezpieczeństwa finansowego, w tym także analiza przeprowadzanych transakcji, o której mowa w art. 43 ust. 3 ustawy AML, czy weryfikacja beneficjenta rzeczywistego.

Kto ponosi odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków AML/CFT?

Powierzenie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego nie zwalnia instytucji obowiązanej z odpowiedzialności za ich zastosowanie. Wszelkie zatem nieprawidłowości popełnione przez podmiot zewnętrzny obciążać będą instytucję obowiązaną.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna. 2337

Stan prawny na dzień 05 października 2022 r.


*Dz.U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.

autorzy

Katarzyna Grajcar

Aplikant radcowski
+48 789 137 596 | k.grajcar@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Mateusz Grosicki

Adwokat, wspólnik
+48 506 367 109 | m.grosicki@kglegal.pl