Decyzja środowiskowa – kiedy jest potrzebna?

18.10.2022 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

W dzisiejszym Poranku dla Budowlanki kontynuujemy cykl dotyczący decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, nazywanej również decyzją środowiskową. Tym razem zajmiemy się przybliżeniem zagadnienia, które ma doniosłe znaczenie dla większości deweloperów, a mianowicie: kiedy jest potrzebna decyzja środowiskowa?

Celem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest określenie możliwych negatywnych skutków dla środowiska związanych z realizacją przedsięwzięć.

Wracając do definicji zamieszczonej w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przedsięwzięcie to zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w środowisko polegająca na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 1 i 2 ww. ustawy, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (dla tej grupy przedsięwzięć konieczne jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (dla tych przedsięwzięć sporządza się Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, a odpowiedni organ zadecyduje, czy należy dodatkowo przedłożyć raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko).

Przez oddziaływanie na środowisko ustawodawca rozumie też oddziaływanie na zdrowie ludzi, a każdy na zasadach określonych w ustawie ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jest zaś podstawowym instrumentem identyfikującym, jakie zagrożenia i negatywne skutki w środowisku może nieść za sobą realizacja inwestycji.

Dobrze jest więc upewnić się, czy planowane przedsięwzięcie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej, w czym z pewnością pomocny będzie katalog przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko, bądź mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko. Został on określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o czym szczegółowo pisaliśmy w poprzednim Poranku.

Uzyskanie w procesie inwestycyjnym różnego rodzaju decyzji bardzo często jest obwarowane posiadaniem przez inwestora decyzji środowiskowej. Decyzję środowiskową dołącza się do wniosków lub zgłoszeń. Wśród takich decyzji można wymienić m.in.:

 • decyzję o pozwoleniu na budowę, decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzję o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych;
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • pozwolenie wodnoprawne na regulację wód, pozwolenie wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwolenie wodnoprawnego na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów;
 • decyzję o zatwierdzeniu projektu scalenia działek lub wymiany gruntów;
 • decyzję o zmianie lasu na użytek rolny;
 • decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
 • decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;
 • decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego;
 • decyzję o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej;
 • decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowych;
 • decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.

Decyzja środowiskowa jest ważna 6 lat od dnia, w którym stała się ostateczna. Okres ten może wynieść do 10 lat, o ile w szczególnych przypadkach wnioskodawca otrzymał na to zgodę urzędu.

Uzyskanie decyzji środowiskowej nie jest natomiast wymagane, gdy jedynym celem planowanego przedsięwzięcia jest obronność i bezpieczeństwo państwa oraz prowadzenie działań ratowniczych i zapewnienie bezpieczeństwa cywilnego w związku z przeciwdziałaniem lub usunięciem bezpośredniego zagrożenia dla ludności, takich jak np. trąby powietrzne czy powodzie. Przed rozpoczęciem inwestycji zwolnionej z obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej należy jednak zgłosić konieczność realizowania takiej inwestycji do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Z praktycznego punktu widzenia, zanim więc zaczniemy ubiegać się o wszelkie dokumenty formalnoprawne, które są niezbędne do realizacji inwestycji, w interesie inwestora jest by pozyskać szczegółową wiedzę w zakresie obszarów chronionych w pobliżu planowanej inwestycji. Mowa tu przede wszystkim o takich formach ochrony przyrody jak: obszar Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne czy pomniki przyrody.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 17 października 2022 r.

autor:

Klaudia Petrus-Sobczak

Adwokat
+48 22 856 36 60 | k.petrus_sobczak@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Michał Kijewski

Wspólnik
+48 502 047 489 | m.kijewski@kglegal.pl