Planowanie przestrzenne – zmiany w MPZP

11.07.2023 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

Stało się – w dniu 6 lipca 2023 r., ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw („Nowelizacja”) została przyjęta w ostatecznej wersji przez Sejm i skierowana do podpisu Prezydenta. Co oznacza, że może ona wejść w życie jeszcze w wakacje. Wskazujemy też, że żadna z poprawek Senatu, o których pisaliśmy dwa tygodnie temu (#158) nie została przyjęta przez Sejm.

Dlatego nie zatrzymujemy się i dzisiejszy artykuł poświęcamy zmianom w procedurze uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego („MPZP”). Jakie są to zmiany zapraszamy do lektury.

Zmiany w przepisach wprowadzone Nowelizacją mają na celu uproszczenie, ujednolicenie i przyspieszenie procesu tworzenia aktów planowania przestrzennego. Jak wskazuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, prawie 1/3 miejscowych planów jest procedowana przez ponad 3 lata.

Za sporządzenie projektu planu miejscowego, zawierającego część tekstową i część graficzną, wraz z uzasadnieniem, uwzględniającego politykę przestrzenną gminy określoną w strategii rozwoju gminy lub strategii rozwoju ponadlokalnego, jak do tej pory, odpowiedzialny będzie wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Jednakże, zgodnie z art. 20 ust. 1 Nowelizacji podstawowa zmiana przewiduje obowiązek stwierdzenia zgodności MPZP z ustaleniami planu ogólnego gminy. Przypomnijmy jeszcze raz, że plany ogólne gminy zastąpią studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Nowelizacja szczegółowo określa jak należy rozumieć zgodność MPZP z planem ogólnym. Pierwszym kryterium będzie ustalenie w planie miejscowym przeznaczenia terenu zgodnego z profilem funkcjonalnym strefy planistycznej obejmującej teren. Po drugie będzie to ustalenie w planie sposobu zagospodarowania i zabudowy terenów w zakresie:

  • minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszego niż minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej określony dla strefy planistycznej obejmującej teren; a w przypadku terenu położonego w obszarze zabudowy śródmiejskiej – nie mniejszego niż 2/3 minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej określonego dla strefy planistycznej obejmującej teren;
  • maksymalnej nadziemnej intensywności zabudowy nie większej niż maksymalny udział powierzchni zabudowy określony dla strefy planistycznej obejmującej teren;
  • maksymalnego udziału powierzchni zabudowy nie większego niż maksymalny udział powierzchni zabudowy określony dla strefy planistycznej obejmującej teren.

Kryterium zgodności opiera się również na spełnieniu wymogu dotyczącym gminnych standardów dostępności infrastruktury społecznej, czyli by każda działka ewidencyjna na tym terenie miała dostęp do obiektów infrastruktury społecznej oraz drogi dojścia istniejące w dniu uchwalenia MPZP lub możliwe do realizacji na podstawie tego lub innego MZP. Ma to ma na celu wyeliminowanie, m.in. tzw. wykluczenia transportowego mieszkańców nowych inwestycji.

W nowych planach miejscowych rada gminy będzie zobowiązana rozstrzygnąć o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Podobnie jak do tej pory, część tekstowa planu miejscowego stanowić będzie treść uchwały, zaś część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia jej załączniki.

Warto wskazać, że Nowelizacja pozwala na równoległe procedowanie MPZP oraz planu ogólnego gminy. Art. 27a Nowelizacji wprost wskazuje, że plan miejscowy albo jego zmiana może być sporządzany w trakcie sporządzania planu ogólnego albo jego zmiany. We wskazanym wyżej przypadku uchwalenie planu miejscowego albo jego zmiany może nastąpić jednak najwcześniej po upływie terminu na wydanie przez wojewodę rozstrzygnięcia nadzorczego dotyczącego uchwały w sprawie planu ogólnego albo jego zmiany.

Nowością w Nowelizacji jest możliwość zgłoszenia w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, o której mowa w art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, potrzeby podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia MPZP. Jak do tej pory inicjatywę tę będą mieli również rada gminy oraz wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Jednakże niezależnie od kogo pochodzić będzie inicjatywa podjęcia uchwały, wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie miał obowiązek wykonać analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego oraz ustalić niezbędny zakres prac planistycznych. Zapraszamy też do zapoznania się z artykułem, w którym szczegółowo opisaliśmy zakres konsultacji społecznych wynikający z Nowelizacji (#150).

Wskazujemy także, że projekt MPZP wraz z uzasadnieniem, prognozą oddziaływania na środowisko (o ile jest wymagana) i wykazem wniosków, o którym mowa w art. 8k ust. 1 Nowelizacji będzie udostępniony w Rejestrze.

W zakresie wejścia w życie planów wskazujemy, że wejście w życie planu ogólnego gminy nie spowoduje utraty mocy obowiązujących już planów miejscowych. Oznacza to, że plany miejscowe uchwalone do tej pory zachowują swoją ważność. Uchwała o przyjęciu planu miejscowego będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie, który jest w niej określony, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa.

Za tydzień omówimy uproszczoną procedurę uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 10 lipca 2023 r.

autor:

Izabela Wilk

Prawnik
+48 502 730 606 | i.wilk@kglegal.pl

redaktor cyklu:

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl