Postępowanie o zatwierdzenie układu – ochrona przed wierzycielami

26.04.2023 | Compliance

W dzisiejszym, już ostatnim artykule w cyklu Compliance o tematyce Postępowania o zatwierdzenie układu, omówimy dla Państwa kwestie ochrony dłużnika przed wierzycielami, ochrony przed wypowiadaniem umów oraz wpływu postępowania o zatwierdzenie układu na zakres sprawowania zarządu.

Ponadto, w roli ciekawostki przedstawimy Państwu statystyki dotyczące postępowań restrukturyzacyjnych, w tym w szczególności postępowań o zatwierdzenie układu.

Ochrona przed wierzycielami

Od chwili obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego do prawomocnego umorzenia albo zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu odpowiednie zastosowanie ma art. 312 Prawa Restrukturyzacyjnego tj. zawieszenie postępowań egzekucyjnych.

Ważnym elementem tego procesu jest to, że zawieszenie egzekucji z mocy prawa dotyczy wszystkich wierzytelności niezależnie od tego, czy są one objęte układem czy też nie.

Stanowi to zatem niemal całkowitą ochronę przed egzekucją.

Ponadto, w tym czasie istnieje także niedopuszczalność wszczęcia postępowań egzekucyjnych. Skierowanie egzekucji do majątku dłużnika oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia na majątku dłużnika jest niedopuszczalne po dniu obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego.

W celu rozwinięcia tego zagadnienia, zakaz ten dotyczy zarówno skierowania egzekucji, ale też wykonania postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia, nawet jeśli zostało ono wydane przed czasem, o którym mowa powyżej, ani nie może zostać wydane, ani wykonane zarządzenie zabezpieczenia roszczenia – niezależnie w jakim postepowaniu zostało ono wydane.

Istnieją oczywiście wyjątki w tym zakresie. Zawieszenie egzekucji ani zakaz jej wszczynania, jak również zakaz dokonywania zabezpieczeń na majątku dłużnika nie mają zastosowania do egzekucji z:

 1. Świadczeń alimentacyjnych;
 2. Renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci;
 3. Roszczenie o zamianę treści prawa dożywocia na dożywotnią rentę.

Ochrona przed wypowiedzeniem umów

Od chwili obwieszczenia o dniu układowym zgodnie z art. 256 Prawa Restrukturyzacyjnego istnieje tak zwana niedopuszczalność wypowiedzenia istotnych umów.

W związku z tym kontrahent dłużnika nie może wypowiedzieć mu następujących umów:

 1. Umów najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika,
 2. Umów kredytu w zakresie środków pozostawionych do dyspozycji kredytobiorcy przed dniem otwarcia postępowania,
 3. Umów leasingu,
 4. Ubezpieczeń majątkowych,
 5. Umów rachunku bankowego,
 6. Umów poręczeń,
 7. Umów obejmujących licencje udzielone dłużnikowi,
 8. Gwarancji lub akredytyw wystawionych przed dniem obwieszczenia,
 9. Innych umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa.

Spis takich umów, o których mowa w pkt 9 powyżej tj. o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika, sporządza nadzorca układu.

Spis taki, nadzorca układu składa do akt w terminie 3 tygodni od dnia obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego. Należy zaznaczyć, że nie jest to decyzja w jakikolwiek sposób zaskarżalna, a zatem uzyskuje moc ochrony wymienionych umów z chwilą złożenia do akt w systemie teleinformatycznym.

Należy mieć jednak na uwadze, że nie ma żadnych przeszkód, aby dłużnik za zezwoleniem nadzorcy układu zawarł z kontrahentem porozumienie o rozwiązaniu takiej umowy, w przypadku, jeśli takie rozwiązanie jest dla niego korzystniejsze.

Wpływ obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego na zakres sprawowania zarządu

Od chwili obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego do umorzenia albo zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu, to nadzorca układu wykonuje obowiązki nadzorcy sądowego.

W tym czasie dłużnik może wykonywać jedynie czynności zwykłego zarządu, jednakże te, które przekraczają zwykły zarząd mogą być dokonywane tylko i wyłącznie za zgodą nadzorcy układu.

Istotne jest, że zgoda ta może zostać wyrażona zarówno przed jak i po dokonaniu takowej czynności.

W przypadku zatwierdzenia czynności po jej dokonaniu, nadzorca układu zatwierdza tę czynność w terminie 30 dni od daty jej dokonania.

Należy jednak pamiętać, że termin ten jest terminem zawitym i z żadnej przyczyny nie można go przedłużyć. Jest to o tyle ważne, iż brak zgody nadzorcy układu powoduje nieważność czynności.

Statystki

Z danych zawartych na stronie Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej (dalej jako: „COIG”) wynika, że w 2022 r. ogłoszono 2379 postępowań restrukturyzacyjnych. Ponadto, liczba postępowań w 2022 r. jest o 26% wyższa niż w 2021.

Jeżeli chodzi o rodzaj postępowań, to dłużnicy najczęściej występowali o restrukturyzację

w ramach uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu, co stanowi 90,58% wszystkich postępowań. Najwięcej postępowań dotyczy indywidualnych działalności gospodarczych – 61,33% i spółek z o.o. – 17,4 %.

Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnegoLiczbaprocentowo
postępowania o zatwierdzenie układu215590,58%
przyspieszone postępowanie układowe1004,20%
postępowanie sanacyjne913,83%
postępowanie układowe331,39%
Źródło: https://www.coig.com.pl/2022-restrukturyzacje-firm_grudzien.php

W pierwszym kwartale 2023 r. ogłoszono 1052 postępowania restrukturyzacyjne. Od stycznia notujemy miesięczne rekordy, najwięcej postępowań ogłoszono w marcu tj. 400 postępowań. Tak jak w 2022 roku dłużnicy najczęściej występowali o restrukturyzację w ramach uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu, co stanowi 91,92% wszystkich postępowań. Najwięcej postępowań dotyczy indywidualnych działalności gospodarczych – 73% i spółek z o.o. – 13,21 %.

Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego Liczbaprocentowo
postępowania o zatwierdzenie układu 96791,92%
przyspieszone postępowanie układowe 464,37%
postępowanie sanacyjne 272,57%
postępowanie układowe 121,14%
źródło: https://www.coig.com.pl/2023-restrukturyzacje-firm_marzec.php

Postępowanie o zatwierdzeniu układu to najprostsza forma restrukturyzacji, a mimo to wciąż może wydawać się skomplikowana, dlatego też mamy nadzieję, że nasze artykuły na przestrzeni ostatniego miesiąca przeprowadziły Państwa przez całą tę procedurę i rozwiały pojawiające się wątpliwości, pokazały krok po kroku postępowanie oraz wskazały wszelkie korzyści płynące z tego postępowania. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy oczywiście do bezpośredniego kontaktu.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 26 kwietnia 2023 r.

autor:

Marta Stańdo

Prawnik/Doktorant
+48 536 226 845 | m.stando@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Mateusz Grosicki

Adwokat, wspólnik
+48 506 367 109 | m.grosicki@kglegal.pl