Postępowanie z udziałem konsumentów

14.11.2022 | Wiadomości

W alercie na temat planowanych zmian Kodeksu Postępowania Cywilnego pojawiła się informacja o możliwości wprowadzenia całkowicie nowego postępowania odrębnego, jakim będzie postępowanie z udziałem konsumentów.

Miałoby ono mieć zastosowanie do spraw o roszczenia konsumenta przeciwko przedsiębiorcy oraz o roszczenia przedsiębiorcy przeciwko konsumentowi, o ile konsument jest stroną postępowania. Postępowanie to miałoby się toczyć na podstawie przepisów tego działu, również w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez stronę, która była dotychczas przedsiębiorcą.

Ułatwieniami, jakie przewiduje ustawa byłoby:

a) umożliwienie wytoczenia powództwa przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania konsumenta (w przypadku braku właściwości wyłącznej);

b) stronę, będącą przedsiębiorcą, obowiązywałaby prekluzja dowodowa (a więc wszystkie twierdzenia i dowody winne być powołane w pierwszym piśmie w sprawie), chyba że strona ta nie jest zastępowania przez profesjonalnego pełnomocnika – wówczas sąd wezwie do złożenia pisma ze wszystkimi twierdzeniami i dowodami, analogicznie do postępowania w sprawach gospodarczych;

c) jeśli strona będąca przedsiębiorcą przed wytoczeniem powództwa zaniecha próby dobrowolnego rozwiązania sporu, uchyli się od udziału w takiej próbie lub uczestniczy w niej w złej wierze i przez to przyczyni się do zbędnego wytoczenia powództwa lub wadliwego określenia przedmiotu sprawy, niezależnie od wyniku sprawy sąd będzie mógł obciążyć tę stronę kosztami procesu w całości lub części, a w uzasadnionych przypadkach nawet podwyższyć je (nie więcej niż dwukrotnie).

Aleksandra Klukowska

Aplikant radcowski
+48 506 367 105 | a.klukowska@kglegal.pl