Prawo pierwokupu nieruchomości na obszarach rewitalizacji lub zdegradowanych

30.04.2024 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

Dzisiejszy dzień jest dla nas wyjątkowy, gdyż jest to już 200. artykuł z cyklu „Wtorkowe Poranki dla Budowlanki”. Z tej okazji chcielibyśmy Państwu podziękować za subskrypcję naszego newsletteru i inspiracje do tematyki, które od Państwa otrzymujemy. Mamy nadzieję, że poruszane zagadnienia wychodzą naprzeciw Państwa wątpliwościom i praktycznym problemom.

Przechodząc jednak do merytorycznych kwestii, zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego tygodnia, w dzisiejszym poranku omówimy pierwokup związany z obszarami rewitalizacji lub zdegradowanymi.

Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji, jeżeli przewiduje to uchwała, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji lub nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy o rewitalizacji (art. 109 ust. 1 pkt 4a i 4b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami).

Celem wyjaśnienia tego pojęcia należy wskazać, że rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji (art. 2 ust. 1 ustawy o rewitalizacji).

W przypadku, gdy gmina zamierza realizować zadania własne polegające na przygotowaniu, koordynowaniu i tworzeniu warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenia, rada gminy wyznacza w drodze uchwały, z własnej inicjatywy albo na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta), obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji (art. 8 ust. 1 ustawy o rewitalizacji). Zgodnie z art. 25 ustawy o rewitalizacji na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) podejmuje uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Ustanawia się ją w celu zapewnienia sprawnej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, na okres nie dłuższy niż 10 lat, bez możliwości przedłużenia.

W uchwale w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji rada gminy może ustanowić na rzecz gminy prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości, nieruchomości określonego rodzaju lub określonych nieruchomości – położonych na obszarze lub wskazanych podobszarach rewitalizacji (art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy o rewitalizacji). W przypadku, gdy w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji nie weszła w życie uchwała w sprawie wyznaczenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji, uprawnienie dotyczące pierwokupu traci moc.

W Warszawie Rada m. st. Warszawy w dniu 17 lutego 2022 r. podjęła uchwałę nr LX/1967/2022 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji m. st. Warszawy. Obszar rewitalizacji został wyznaczony na obszarze Pragi-Północ oraz Targówka. W uchwale tej Rada m. st. Warszawy wprowadziła prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości na obszarze rewitalizacji. Jednak w okresie 2 lat od wejścia w życie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji nie została przez Radę m. st. Warszawy uchwalona uchwała w sprawie Specjalnej Strefy Rewitalizacji, w związku z tym od dnia 16 marca 2024 r. na terenie objętym strefą rewitalizacji w Warszawie nie obowiązuje prawo pierwokupu (informację ze strony miejskiej możecie Państwo znaleźć pod tym linkiem).

Inaczej sprawa ma się np. w Łodzi. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę nr XXV/589/16 z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi, w której ustanowione zostało prawo pierwokupu na rzecz miasta wszystkich nieruchomości znajdujących się na obszarze rewitalizacji. Jednocześnie Rada Miejska w Łodzi uchwałą nr XLII/1095/17 z dnia 22 lutego 2017 r. ustanowiła Specjalną Strefę Rewitalizacji. Obszar Specjalnej Strefy Rewitalizacji jest tożsamy z obszarem zdegradowanym i obszarem rewitalizacji. W związku z tym w Łodzi w dalszym ciągu obowiązuje prawo pierwokupu nieruchomości przez miasto, związany z rewitalizacją.

Jak widać na powyższych przykładach, obowiązywanie prawa pierwokupu nieruchomości na obszarach rewitalizacji lub zdegradowanych jest uzależnione od podjętych przez organy stanowiące uchwał. W związku z tym planując transakcję warto wystąpić o wydanie zaświadczenia, czy dana nieruchomości znajduje się na obszarze rewitalizacji oraz Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

W przyszłym tygodniu podsumujemy dla Państwa zmiany w prawie, jakie nastąpiły w ciągu ostatniego miesiąca – serdecznie zapraszamy do lektury.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 30 kwietnia 2024 r.

autor:

Aleksandra Jastrzębska

Radca prawny
+ 48 514 585 772 | a.jastrzebska@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Paulina Chołoniewska-Jadach

Radca prawny
+ 48 661 468 464 | p.choloniewska@kglegal.pl