Przeniesienie pozwolenia na budowę będzie dużo łatwiejsze.

04.08.2020 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

Nadszedł kolejny wtorkowy poranek, a więc przesyłamy do Państwa już po raz 10. omówienie zagadnień nowelizacji Prawa Budowlanego, tym razem, związanych ze zmianami dotyczącymi procedury przeniesienia decyzji udzielającej pozwolenia na budowę.

Jak już wielokrotnie informowaliśmy, w dniu 19 września 2020 r. wchodzi w życie duża nowelizacja Prawa Budowlanego. Dzisiaj chcemy omówić zmiany, które na pewno dla wielu inwestorów będą znacznym ułatwieniem. Ustawodawca w ramach usprawnienia procesu inwestycyjnego postanowił bowiem znacznie uprościć postępowanie w zakresie przenoszenia pozwolenia na budowę.

Zgodnie z obowiązującymi jeszcze przepisami, w przypadku zmiany właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, zmiana adresata decyzji o pozwoleniu na budowę każdorazowo wymaga od nowego inwestora załączenia do stosownego wniosku o zmianę: zgody poprzedniego adresata decyzji oraz złożenia oświadczenie o posiadanym prawnie do dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.

Zgodnie ze znowelizowaną treścią art. 40 Prawa Budowlanego do wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestor obowiązany będzie dołączyć:

  1. oświadczenia o przejęciu warunków zawartych w przenaszanej decyzji o pozwoleniu na budowę,
  2. oświadczenie posiadanym prawnie do dysponowanie nieruchomością na cele budowlane oraz
  3. zgodę dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana, chyba że własność lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora.

Ustawodawca, dodając nowy ust. 1a do art. 40 Prawa Budowlanego, dokonał zatem wyłączenia obowiązku dołączania zgody dotychczasowego inwestora na przeniesienie decyzji w sytuacji przeniesienia tytułu prawnego do nieruchomości objętej pozwoleniem na budowę na nowego inwestora.

Przedmiotowa zmiana niewątpliwie znacznie uprości proces przeniesienia pozwolenia na budowę od strony formalnej. Nie ulega wątpliwości, iż elementem większości transakcji przeniesienia prawa do nieruchomości jest również przeniesienie przez sprzedającego decyzji o pozwoleniu na budowę, a zgoda na jej przeniesienie, co do zasady powinna być udzielona z chwilą zawarcia umowy sprzedaży lub innej umowy przenoszącej prawo własności lub użytkowania wieczystego do nieruchomości.

Co istotne, w dalszym ciągu, stronami postępowania o przeniesienie pozwolenia na budowę będą wyłącznie dotychczasowy i nowy inwestor.

Nie zmienił się, jednakże obowiązek uzyskania w drodze decyzji przeniesienia praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu. Co ciekawe ustęp ten nie mówi o odpowiednim stosowaniu ust. 1a, zatem wydaje się, że w tej procedurze zgoda dotychczasowego inwestora będzie w dalszym ciągu bezwzględnie wymagana.

Zapraszamy do regularnego śledzenia naszych artykułów: w zeszłym tygodniu pisaliśmy o zmianie definicji obszaru oddziaływania obiektu oraz kwestiach związanych z ustaleniem stron postępowania, a już za tydzień przybliżymy temat stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę.

Pobierz tabelę zawierającą zmiany

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autor:

Piotr Tobolski

Prawnik
+ 48 505 030 072 | p.tobolski@kglegal.pl


redakcja:

Patryk Grochowski

Adwokat
+ 48 533 305 899 | p.grochowski@kglegal.pl


redaktor cyklu:

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl