Wpływ COVID-19 na Prawo Budowlane – czyli które przepisy nie obowiązują przez 180 dni

08.06.2020 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

Pandemia COVID-19 od kilku miesięcy konsekwentnie wpływa także na rynek nieruchomości. Wszyscy z uwagą obserwujemy skutki epidemii w Prawie Budowlanym, dlatego dzisiaj chcemy wskazać na wybrane przepisy wprowadzone w stanie epidemii. Należy pamiętać, o tym że w związku z nowelizacją Prawa budowlanego (o której pisaliśmy w poprzednim artykule), przepisy te będą miały charakter przejściowy.

Po pierwsze, zwracamy uwagę na ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374). Na mocy jej art. 12 zawieszone zostało stosowanie niektórych przepisów Prawa budowlanego, a także m.in. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zawieszenie obejmuje przepisy dotyczące projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, jeżeli czynności te mają związek z przeciwdziałaniem COID-19. Celem ustawodawcy było maksymalne uproszczenie procesów inwestycyjnych mających na celu dostosowanie nieruchomości do walki z pandemią. Zawieszenie stosowania przepisów prawa budowlanego będzie obowiązywało przez 180 dni od dnia wejścia w życie omawianej ustawy, a więc do dnia 7 września 2020 r.

Zmiany mają szczególne znaczenie dla nieruchomości skupiających duże grupy ludzi, jak zakłady produkcyjne i biurowce. W konsekwencji można w bardzo odformalizowany sposób zbudować czy też przystosować aktualne pomieszczenia na potrzeby walki z COVID-19 np. poprzez stworzenie miejsc przeznaczonych do mierzenia temperatury osobom wchodzącym na teren nieruchomości, w tym pracownikom. Konieczne jednak będzie poinformowanie organu administracji architektoniczno-budowlanej o prowadzeniu robót budowlanych lub zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Nadto, w odniesieniu do prac, których rozpoczęcie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, inwestor zobowiązany będzie do zaangażowania kierownika budowy.

Należy jednak pamiętać o tym, że jeżeli prowadzenie robót budowlanych powoduje zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, organ może w ustalić w drodze decyzji wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń prowadzenia robót. Decyzja taka podlega natychmiastowemu wykonaniu.

W przypadku wejścia w życie tzw. tarczy 4.0, a więc ustawy z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (wersja przyjęta przez sejm dniu 4 czerwca 2020 r.), art. 12 omawianej ustawy znajdzie odpowiednie zastosowanie także do obiektów budowlanych, które są niezbędne utrzymania ciągłości działania istotnych usług służących bezpośrednio przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19, np.: telekomunikacji, łączności publicznej, transportu, świadczeń zdrowotnych.

Kolejne zmiany, o których warto pamiętać zostały wprowadzone ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 695), i dotyczą instalowania przenośnych wolno stojących masztów antenowych, który to proces również został bardzo uproszczony. Ustawodawca wprowadził w art. 3 pkt 5a Prawa Budowlanego ich definicję i należy pod tym pojęciem rozumieć wszelkie konstrukcje metalowe bądź kompozytowe, samodzielne bądź w połączeniu z przyczepą, rusztem, kontenerem technicznym, lub szafami telekomunikacyjnymi, posadowione na gruncie, wraz z odciągami, balastami i innymi elementami konstrukcji, instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą, przeznaczone do wielokrotnego montażu i demontażu bez utraty wartości technicznej.

Uproszczenie procesu instalacji masztów polega na rezygnacji ze stosowania w tym zakresie przepisów nakładających obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę (np. Natura 2000, czy prace budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków), w przypadku gdy ich budowa lub przebudowa realizowana jest przez inwestora, którym jest m.in. przedsiębiorca telekomunikacyjny.

Tak więc, realizacja przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie omawianych masztów antenowych będzie możliwa w terminie 3 dni od dnia dokonania organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia, przy czym organ będzie miał możliwość wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Sprzeciw możliwy będzie jedynie w sytuacji, gdy wykonanie robót budowlanych lub obiektu objętego zgłoszeniem może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia. W przypadku wniesienia sprzeciwu organ administracji architektoniczno-budowlanej zobowiąże inwestora do wstrzymania wykonywania robót budowlanych lub do rozbiórki obiektu. Przepisy dotyczące uproszczenia instalacji masztów antenowych mają obowiązywać podczas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej.

Już za tydzień przygotujemy dla Państwa opracowanie, w którym wskażemy, co jeszcze będzie można wybudować bez zgłoszenia.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autor:

Patryk Grochowski

Adwokat
+ 48 533 305 899 | p.grochowski@kglegal.pl


redaktor cyklu:

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl