Nowelizacja prawa budowlanego – to wybudujesz bez zgłoszenia!

15.06.2020 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

W tym tygodniu przygotowaliśmy dla Państwa zagadnienia nowelizacji Prawa Budowlanego związane ze zniesieniem obowiązków uzyskania zgody organu przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, a więc zarówno z uzyskania pozwolenia na budowę, jak i z dokonywania zgłoszenia.

Jak pisaliśmy nadrzędnym celem ustawodawcy było m.in. uproszczenia procesu inwestycyjno-budowlanego, a także zapewnienia większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć. W tym celu w zakresie robót budowlanych, których realizacja nie wymaga uzyskania zgody organu, wprowadzony został podział na budowę (art. 29 ust. 2 Prawa Budowalnego w wersji znowelizowanej) oraz cztery grupy robót budowlanych tj.: przebudowa, remont, instalowanie oraz utwardzanie powierzchni gruntu na działkach budowlanych (art. 29 ust. 4 Prawa Budowalnego w wersji znowelizowanej).

Katalog inwestycji zwolnionych z konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokonania zgłoszenia jest stosunkowo długi, dlatego wśród tych polegających na budowie wybraliśmy te, z którymi najczęściej zwracają się do nas klienci:

 • wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;
 • wolno stojące altany o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • altany działkowe i obiekty gospodarcze znajdujące się na terenach rodzinnych ogródków działkowych;
 • wiaty przystankowe i peronowe;
 • parterowe budynki o powierzchni zabudowy do 35 m2, służące jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, z wyjątkiem budynków sytuowanych na obszarze Natura 2000;
 • stanowiska postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, z wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000;
 • gospodarcze obiekty budowlane o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawy i zbiorniki wodne o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu przeznaczone wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położone na gruntach leśnych Skarbu Państwa, z wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000;
 • przepusty o średnicy do 0,85 m2 jak i przepusty o przekroju najdłuższej przekątnej do 0,85 m2 (co dotychczas budziło wątpliwości);
 • przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 50 m2;
 • pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych;
 • telekomunikacyjne linie kablowe;
 • urządzenia pomiarowe, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej (szczegółowo wskazanych w przepisach);
 • ogrodzenia o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m;
 • obiekty przeznaczone do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położone na terenie budowy oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych (zależne do tej pory od interpretacji urzędów);
 • tymczasowe obiekty budowlane stanowiące wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniące jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowane na terenach przeznaczonych na ten cel;
 • znaki geodezyjne, a także obiekty triangulacyjne, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody;
 • punkty ładowania, pojazdów napędzanych napędem elektrycznym, z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego;
 • bankomaty, biletomaty, wpłatomaty, automaty sprzedające, automaty przechowujące przesyłki lub automaty służące do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie (w tym punkcie zawierają się do tej pory nieuregulowane wprost paczkomaty),
 • naziemne zbiorniki będące obiektami budowlanymi, służące do przechowywania paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, o pojemności do 5 m3;
 • przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy do 35 m2;
 • stawy i zbiorniki wodne o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m, położone w całości na gruntach rolnych.

Przechodząc dalej – w zakresie przebudowy w katalogu robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia znalazły się przebudowa m.in.:

 • budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wyłączeniem przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych;
 • obiektów takich jak: oczyszczalnie ścieków wydajności do 7,50 m3 na dobę, kanalizacji kablowych, wolnostojących garaży i wiat, przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2; przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, telekomunikacyjnych (z zastrzeżeniami) oraz tych wskazanych w art. 29 ust. 2 Prawa Budowlanego;
 • urządzeń budowlanych.

Przy prowadzeniu robót budowalnych związanych z remontem pozwolenia na budowę ani zgłoszenia nie będzie wymagać się m.in. w przypadku:

 • obiektów budowlanych, z wyłączeniem remontu (i) budowli, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, (ii) budynków, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę – w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych;
 • urządzeń budowlanych.

Z kolei zgody organów dla robót budowlanych polegających na instalowaniu nie będzie wymagane w przypadku m.in. instalacji:

 • krat na obiektach budowlanych, z wyłączeniem instalowania krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego;
 • pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW (z zastrzeżeniem związanym z uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej).

Pozwolenie na budowę ani zgłoszenie, nie będzie także potrzebne do wykonywania robót budowlanych polegających na utwardzaniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych.

Wydaje się, że nowelizacja usystematyzowała to zagadnienie, ale w praktyce na pewno pojawią się wątpliwości, w których wyjaśnieniu jesteśmy zawsze gotowi pomóc.

Zapraszamy do regularnego śledzenia naszych artykułów: w zeszłym tygodniu pisaliśmy o wpływie COVID-19 na Prawo Budowlane, a już za tydzień wskażemy, jakie prace – zgodnie ze znowelizowaną treścią Prawa Budowlanego, będą mimo wszystko wymagały zgłoszenia.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autor:

Patryk Grochowski

Adwokat
+ 48 533 305 899 | p.grochowski@kglegal.pl


redaktor cyklu:

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl