Zmiany w zakresie efektywności energetycznej budynków

29.09.2020 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

W tym tygodniu, w ramach w cyklu „Wtorkowe poranki dla budowlanki”, przygotowaliśmy dla Państwa alert dotyczący zagadnień, które choć nie zostały wprowadzone lub zmienione nowelizacją Prawa budowlanego, to już niedługo wejdą w życie i na pewno będą miały wpływ na realizowane inwestycje. Chodzi oczywiście o zmiany w normach dotyczących efektywności energetycznej budynków określanych jako „Standard WT2021”.

Aktem prawnym stanowiącym podstawę analizy jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie („Rozporządzenie”). Pierwsza informacja o zmianach § 329, że od dnia 1 stycznia 2021 r. będą obowiązywać dodatkowe wymagania co do efektywności energetycznej budynków pojawiła się już w zmianie Rozporządzenia z 5 lipca 2013 r. Zgodnie ze zmianą stopniowe zaostrzenie wymagań zaplanowano od dnia 1 stycznia: 2014 r., 2017 r. oraz 2021 r. Od tego czasu przepisy te podlegały kilku zmianom i w obecnym stanie prawnym będą obowiązywać od dnia 31 grudnia 2020 r.

Z uwagi na kilkukrotne nowelizacje przepisów Rozporządzenia brak jest przepisów przejściowych dotyczących tych norm. Zgodnie z ogólną zasadą w odniesieniu do postępowań wszczętych i niezakończonych w dniu wejścia w życie nowych przepisów, zastosowanie powinny znaleźć przepisy dotychczasowe. Dobrą praktyką byłoby zatem, że w przypadkach, gdzie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy zostały dokonane przed 31 grudnia 2020 r. stosowane powinny być normy dotychczasowe (WT2017). Nie jest to jednak takie oczywiste i nie można wykluczyć, że w tych przypadkach, w których decyzja udzielająca pozwolenia na budowę nie została wydana lub termin na wniesienie sprzeciwu od dokonanego zgłoszenia jeszcze nie upłynął, organy administracji architektoniczno-budowlanej będą wzywały do uzupełnienia wniosków lub wręcz odmawiały wydawania decyzji (zgłaszały sprzeciw) z uwagi na niespełnienie obowiązującego Standardu WT2021.

Przechodząc do szczegółów zmianie podlega szereg norm dotyczących efektywności energetycznej budynków, do których spełnienia zobowiązani będą inwestorzy. W ramach wchodzących w życie zmian znacznie obniżona zostanie wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody, na potrzeby chłodzenia oraz na potrzeby oświetlenia. Oznacza to, iż począwszy od 2021 r. budynki będą musiały spełnić jeszcze bardziej rygorystyczne wymogi w zakresie zapotrzebowania na nieodnawialną energię.

W poniższej tabeli wskazujemy, jakie zmiany zostaną wprowadzone w zakresie wskaźników EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody.

p.Rodzaj budynku
Cząstkowe wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody
EPH+W [kWh(m2 · rok)]

od 1 stycznia 2017 r.
od 31 grudnia 2020 r. *)
1
2
3
1Budynek mieszkalny:
a) jednorodzinny
95
70
b) wielorodzinny
85
65
2Budynek zamieszkania zbiorowego
85
75
3Budynek użyteczności publicznej:
a) opieki zdrowotnej
290
190
b) pozostałe
60
45
4Budynek gospodarczy, magazynowy i produkcyjny
90
70

W poniższej tabeli wskazujemy, jakie zmiany zostaną wprowadzone w zakresie wskaźników EP na potrzeby chłodzenia budynków

p.Rodzaj budynku
Cząstkowe wartości wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia
ΔEPC [kWh/(m2 · rok)] *)

od 1 stycznia 2017 r.
od 31 grudnia 2020 r. **)
1
2
3
1Budynek mieszkalny:
a) jednorodzinny
b) wielorodzinny
ΔEPC= 10 · Af,C/ Af
ΔEPC= 5 · Af,C/ Af
2Budynek zamieszkania zbiorowego
ΔEPC= 25 · Af,C/ Af
ΔEPC= 25 · Af,C/ Af
3Budynek użyteczności publicznej:
a) opieki zdrowotnej
b) pozostałe
4Budynek gospodarczy, magazynowy i produkcyjny

Z kolej w trzeciej tabeli wskazujemy, jakie zmiany zostaną wprowadzone w zakresie wskaźników EP na potrzeby oświetlenia

p.Rodzaj budynku
Cząstkowe wartości wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia
ΔEPL [kWh/(m2 · rok)]
w zależności od czasu działania oświetlenia w ciągu roku
t0 [h/rok] *)


od 1 stycznia 2017 r.
od 31 grudnia 2020 r. **)
1
2
3
1Budynek mieszkalny:
a) jednorodzinny
b) wielorodzinny
ΔEPL = 0
ΔEPL = 0
2Budynek zamieszkania zbiorowego
dla t0 < 2500
ΔEPL = 50
dla t0 2500
ΔEPL = 100

dla t0 < 2500
ΔEPL = 25
dla t0 2500
ΔEPL = 50

3Budynek użyteczności publicznej:
a) opieki zdrowotnej
b) pozostałe
4Budynek gospodarczy, magazynowy i produkcyjny

Powyższe niewątpliwie wymusi na inwestorach stosowanie w nowych inwestycjach rozwiązań, które w znacznie większym zakresie niż dotychczas wykorzystują energię odnawialną.

W ramach wchodzących w życie od 2021 r. zmian w Rozporządzeniu znajdują się również nowe normy dotyczące współczynnika przenikania ciepła ścian, dachów, stropów i stropodachów dla wszystkich rodzajów budynków tj. współczynnika utraty ciepła w wyniku izolacji budynku (szczegółowo uregulowane w załączniku nr 2, § 328 Rozporządzenia). W ramach przedmiotowej zmiany budynki w odniesieniu do których proces inwestycyjny rozpocznie się po 31 grudnia 2020 r. (co do zasady) obowiązane będą do spełnienia bardziej rygorystycznych wymogów w powyższym zakresie. Przedmiotowe niewątpliwie także wpłynie na koszty realizacji inwestycji.

Warto też wskazać, że powyższe przepisy Rozporządzenia mogą ulec jeszcze zmianie. W dniu 11 września 2019 r. Minister Rozwoju powołał zespół ds. efektywności i transformacji energetycznej budynków, którego zadaniem jest m.in. analiza i rekomendowanie zmian prawa w zakresie charakterystyki energetycznej budynków. Niewykluczone, że obowiązujące dziś Standardy WT2021 jeszcze ulegną zmianie, a kwestia przepisów przejściowych zostanie jednoznacznie wyjaśniona. Będziemy Państwa oczywiście informować.

Zapraszamy do regularnego śledzenia naszych artykułów: w zeszłym tygodniu pisaliśmy przepisach przejściowych nowelizacji Prawa budowlanego która weszła w życie 19 września 2020 roku, a już za tydzień przybliżymy Państwu tematykę legalizacji samowoli budowlanej.

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autor:

Piotr Tobolski

Prawnik
+ 48 505 030 072 | p.tobolski@kglegal.pl

redaktor cyklu:

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl