Cyfryzacja – zmiany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne

01.12.2020 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

W tym tygodniu, opracowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące procesu cyfryzacji w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne („Ustawa”). Omawiane poniżej zagadnienia zostały wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Można się zatem pokusić o stwierdzenie, że zmiany mające na celu cyfryzację w „geodezji” zostały wprowadzone niezależnie od panującego stanu epidemii i poszukiwania alternatywy dla bezpośredniego kontaktu z organami administracji.

Na wstępie, warto też przypomnieć, że już od 2010 r. dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej. Z kolei od 2008 r. istnieje strona geoportal.gov.pl, na której można uzyskać bezpłatny dostęp do danych przestrzennych. Jej zasięg i funkcjonalności są stopniowo rozszerzane, do czego przyczynia się też omawiana nowelizacja zakładająca poszerzenie katalogu danych z Centralnego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, które mają być dostępne bezpłatnie i online właśnie w geoportalu.

Rozpatrując kwestie związane z cyfryzacją zalecamy zapoznać się z aktami wykonawczymi, w tym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego („Rozporządzenie”) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji. Te rozporządzenia określiły m.in. nowe stawki opłat oraz wprowadziły nowe wzory wniosków, które w formie elektronicznej można pobrać na stronie: http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/udostepnianie-zasobu.

Przechodząc do nowelizacji, wskazujemy, że zostały wprowadzone nowe definicje na poziomie Ustawy, takie jak „czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa”, „mapy do celów projektowych” oraz „geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych”. Co należy rozumieć, pod tymi pojęciami możecie Państwo sprawdzić w art. 2. ust 2a, 7a i 7b Ustawy.

Chcemy też wskazać na kilka nowych możliwości związanych z procesem cyfryzacji w geodezji. Pojawiły się przepisy dotyczące sporządzania i składania w formie elektronicznej (format DWG lub DXF) wyników zgłoszonych prac geodezyjnych oraz mapy do celów projektowych. Co więcej, wykonawcy prac geodezyjnych uzyskali prawo do samodzielnego składania oświadczenia o pozytywnym wyniku weryfikacji dokumentów wytworzonych na zamówienie danego inwestora, tj. (mapy) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych i mapy do celów projektowych. Takie poświadczenie jest równorzędne klauzuli urzędowej nadawanej do tej tylko pory przez organy. Wykonawca składa to oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Nowelizacja ustawy, wprowadziła obowiązek sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie elektronicznej. Przypomnijmy, inwentaryzacja jest to ogół czynności polegających na wykonaniu pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych mających na celu zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu objętego zamierzeniem budowlanym i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki tych pomiarów w celu umieszczenia ich w bazie danych. Obowiązek ten obejmuje składanie w formie elektronicznej operatów technicznych (w formacie pliku PDF, zaś dane do aktualizacji baz danych w formacie GML). Zmiana ta weszła w życie 22 sierpnia 2020 r., przy czym do 31 grudnia 2020 r. dopuszczono możliwość sporządzania operatów na podstawie przepisów dotychczasowych. Co więcej, przepisy przejściowe pozwalają na przekazywanie tej dokumentacji w formie papierowej, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r.

Nowelizacja powinna też usprawnić kontakt z urzędem poprzez wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej. Art. 12b ust. 3a Ustawy, nakłada na organy obowiązek zawiadomienia wykonawcy prac geodezyjnych o wyniku protokołu weryfikacji zgłoszonych prac. Organ powinien tę informację przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu sporządzenia protokołu weryfikacji. Z kolei nowy ust. 5a art. 28b Ustawy daje starostom możliwość organizowania narad koordynacyjnych dot. sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia, o których mowa w art. 28b ust. 1 Ustawy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przepisy te niewątpliwie otwierają możliwość kontaktu z organem bez potrzeby osobistej wizyty w urzędzie – nawet jeżeli tylko w wąsko określonych sprawach.

Omawiane powyżej zmiany weszły w życie z dniem 31 lipca 2020 r. Warto pamiętać, że ustawa nowelizująca oraz rozporządzenia zawierają szereg szczegółowych przepisów przejściowych, które warto sprawdzić. My chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę na art. 16 ust. 2 i 3, które precyzują, co należy rozumieć pod sformułowaniem „sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy”, które dotyczą zmian wprowadzanych w Prawie budowlanym. Stanowią one, że:

„ust. 2: przez wszczęcie sprawy należy rozumieć: 1) złożenie wniosku o wydanie decyzji administracyjnej lub postanowienia; 2) wniesienie zgłoszenia albo zawiadomienia; 3) wszczęcie postępowania z urzędu przez organ nadzoru budowlanego; 4) rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych – w przypadku, gdy do ich rozpoczęcia nie jest wymagane pozwolenie na budowę ani zgłoszenie wykonywania robót budowlanych.

ust. 3: przez zakończenie sprawy należy rozumieć: 1) wydanie prawomocnej decyzji lub postanowienia organu; 2) niewniesienie w terminie sprzeciwu wobec zgłoszenia albo zawiadomienia; 3) zakończenie wykonywania robót budowlanych – w przypadku, gdy do przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego nie jest wymagane pozwolenie na użytkowanie ani zawiadomienie o zakończeniu wykonywania robót budowlanych.”

Kwestie te w przypadku różnych nowelizacji budzą wątpliwości, dlatego w naszej ocenie warto pamiętać o treści artykułu art. 16 ustawy nowelizującej Prawo geodezyjne i kartograficzne i w przypadku wątpliwości odwołać się do niego przy wykładni innych przepisów przejściowych.

Podsumowując, nowelizacja Ustawy, wprowadziła szereg zmian, z którymi na pewno warto się zapoznać, w szczególności jest to lektura obowiązkowa dla geodetów. Miejmy nadzieję, że cyfryzacja tego etapu będzie kolejną cegiełką, która pozwoli na skrócenie czasu realizacji procesu inwestycyjno-budowlanego.

Alert przyszłotygodniowy, poświęcimy procedowanym zmianom związanych już bezpośrednio z cyfryzacją w Prawie budowlanym.

Przy okazji, możemy już oficjalnie się pochwalić, że nasza Kancelaria została członkiem wspierającym Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Bardzo się cieszymy i mamy nadzieję na spotkania z Państwem także na tej płaszczyźnie.

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autor:

Mateusz Brzęcki

Aplikant adwokacki
+48 22 856 36 60 | m.brzecki@kglegal.pl

redaktor cyklu:

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl