Środki do dezynfekcji a opłata środowiskowa

29.01.2021 | Wiadomości

Czy przedsiębiorcy poniosą dodatkowe koszty za stosowanie środków ochronnych?

Szanowni Państwo, pandemia COVID-19 wymusiła na przedsiębiorcach obowiązek wprowadzenia w przedsiębiorstwach środków ochrony osobistej, między innymi poprzez zapewnienie płynów do dezynfekcji dla pracowników, klientów czy kontrahentów.

Jak wynika z opinii przedstawionej przez Ministerstwo Klimatu, przedsiębiorcy będą zobowiązani ponieść dodatkowe koszty wynikające z wprowadzania do powietrza środków do dezynfekcji.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219), wprowadzanie gazów i płynów do powietrza podlega opłacie środowiskowej.
Wysokość tej opłaty przedsiębiorca ustala na podstawie wielkości rocznej rzeczywistej emisji, określonej w raporcie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1077).

Według stanowiska Ministerstwa Klimatu, opłata za korzystanie ze środowiska, obejmuje także niezorganizowane wprowadzanie do powietrza środków dezynfekcyjnych (emisja LZO), bowiem nie został wprowadzony do porządku prawnego przepis, który wyłączałby nałożony na przedsiębiorców obowiązek ponoszenia opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, w tym środków dezynfekujących. W szczególności żadna z tarcz antykryzysowych nie przewiduje takiego zwolnienia. Aby wykorzystywanie płynów do dezynfekcji przez przedsiębiorców nie spowodowało nałożenia na nich dodatkowych opłat z tego tytułu, konieczne jest odpowiednie uregulowanie tej kwestii na mocy ustawy.

Organem właściwym w sprawie ww. opłaty jest urząd marszałkowski właściwy ze względu na miejsce rejestracji przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca zobowiązany jest wnieść opłatę środowiskową za dany rok kalendarzowy do 31 marca roku następnego. Zbliża się więc termin wnoszenia opłat za rok 2020 r. Dopóki nie zostanie wprowadzony przepis zwalniający przedsiębiorców z obowiązku uwzględnienia płynów do dezynfekcji przy wyliczaniu opłaty środowiskowej, przedsiębiorcy będą zobowiązani taką opłatę ponieść.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi źródła prawa ani wiążącej opinii.

Maksymilian Graś

Adwokat, wspólnik
+48 508 197 216 | m.gras@kglegal.pl

Michał Kołtunowicz

Aplikant adwokacki
+48 505 028 502 | m.koltunowicz@kglegal.pl