Urlop ojcowski 2024 – kto i kiedy może z niego skorzystać?

14.06.2024 | O pracy po pracy

W 2024 roku ojcowie będą mieli do dyspozycji 2 tygodnie urlopu ojcowskiego. Jest to ich wyłączne uprawnienie, które istnieje odrębnie od wszelkich uprawnień matki dziecka.

Kiedy można z niego skorzystać?

Ojciec wychowujący dziecko, może skorzystać z tego szczególnego uprawnienia nie dłużej niż do:

  1. ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia (w przypadku urodzenia dziecka) albo
  2. upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego o przysposobieniu dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia.

W jaki sposób można skorzystać z urlopu?

Urlop ojcowski udzielany jest na wniosek pracownika (pisemny lub elektroniczny), z tym że powinien on zostać złożony w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

Rodzic korzystający z urlopu może go wykorzystać w maksymalnie 2 częściach. Każda nie może być jednak krótsza niż tydzień. Faktycznie więc, istnieje możliwość uzyskania urlopu w wymiarze 2 tygodni lub dwóch urlopów – po tydzień każdy.

Ochrona pracownika

W związku z korzystaniem z urlopu opiekuńczego pracownik korzysta z ochrony stosunku pracy, który charakterystyczny jest dla ochrony rodzica korzystającego z uprawnień – tzn. pracodawca co do zasady nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę, ani nie może ona w tym czasie zostać rozwiązana. Ważnym jest również, że pracodawca musi zapewnić pracownikowi powrót do pracy na tym samym lub równorzędnym stanowisku i przy zachowaniu warunków zatrudnienia nie mniej korzystnych niż te, które pracownik miałby w razie braku skorzystania z urlopu.

Zasiłek za korzystanie z urlopu ojcowskiego

Zasiłek wypłacany w czasie korzystania z urlopu ojcowskiego wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Czy pracodawca musi uwzględnić wniosek?

Tak, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca zobowiązany jest do uwzględnienia wniosku o urlop ojcowski. Warto jednak wskazać, że obowiązek ten istnieje wyłącznie w przypadku złożenia wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 06 czerwca 2024 r.

autor:

Aleksandra Klukowska

Aplikant radcowski
+48 506 367 105 | a.klukowska@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Aleksandra Tomczyk

Aplikant radcowski
+48 22 856 36 60 | a.tomczyk@kglegal.pl