Zarządzenie drogowe Prezydenta m. st. Warszawy

16.11.2021 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

Dzisiaj chcielibyśmy Państwu przedstawić zmiany, jakie wejdą w życie w nowym roku w Warszawie w zakresie procedury zawierania przez m. st. Warszawę umów z inwestorami na budowę lub przebudowę dróg spowodowanych inwestycjami niedrogowymi. Temat ten związany jest z Zarządzeniem nr 1715/2021 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 19 października 2021 r. w sprawie określenia zasad zawierania umów określających warunku budowy lub przebudowy dróg publicznych przez inwestorów inwestycji niedrogowych oraz powołania zespołu ds. współpracy z inwestorami inwestycji niedrogowych („Zarządzenie”).

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych („ustawa o drogach publicznych”) budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia. Przedmiotowy przepis precyzuje, że szczegółowe warunki budowy lub przebudowy tych dróg publicznych określa umowa zawarta między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej. Należy podkreślić, że umowa zawierana na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych jest, co do zasady, konieczna do wydania pozytywnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Jest to jednocześnie umowa o charakterze cywilnoprawnym, której kształt zależny jest uzgodnień dokonanych z właściwą jednostką samorządu terytorialnego.

W wielu miastach, w tym w Warszawie, w sprawach dotyczących większych inwestycji niedrogowych, zawarcie powyższej umowy, mimo woli jej zawarcia przez danego inwestora, powodowało po stronie lokalnego samorządu wiele trudności. Bowiem do zawarcia takich umów konieczne niejednokrotnie były opinie lub stanowiska wielu jednostek organizacyjnych, w szczególności poszczególnych dzielnic m. st. Warszawy. Odmienne były także często zapatrywania poszczególnych jednostek na powiązanie inwestycji niedrogowych z infrastrukturą dróg publicznych. W przypadku Warszawy chaos ten spowodowany jest brakiem jednoznacznych kompetencji, a także faktem braku podmiotu, który odpowiedzialny byłby za przedstawienie wspólnego stanowiska właściwego zarządcy drogi. Zarządzenie ma za zadanie powyższemu chaosowi przeciwdziałać.

Nową procedurą objęte będą obiekty usługowe związane z handlem o pow. użytkowej powyżej 1.000 m2 oraz pozostałe inwestycje o powierzchni użytkowej powyżej 5.000 m2.

Powyższymi sprawami będzie zajmował się nowo powołany zespół, w skład którego będą wchodziły osoby w randze dyrektora lub zastępcy dyrektora, a w przypadku urzędów dzielnic burmistrza lub jego zastępcy. Zespołowi będzie przewodniczył zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich ds. Rozwoju. Do zadań omawianego zespołu należeć będzie:

  1. określenie wstępnego zakresu budowy lub przebudowy drogi, w tym układu drogowego, zmiany organizacji ruchu oraz analiz;
  2. ocena możliwości zastosowania określonych stawek w oparciu o parametry inwestycji niedrogowej w odniesieniu do koniecznej do realizacji obsługi komunikacyjnej inwestycji niedrogowej;
  3. wskazywanie kierunków dalszych uzgodnień dokumentacji przedłożonej przez inwestora w strukturach m.st. Warszawy;
  4. wspieranie inwestora w uzgadnianiu dokumentacji niezbędnej do realizacji przedmiotu umowy;
  5. wskazywanie istotnych postanowień umów zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych.

Stanowiska zespołu będą przedstawiane w formie protokołu, a inwestor i właściwy zarządca drogi, będą musieli je uwzględnić w umowie zawieranej na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych.

Zarządzenie to wskazuje także konieczne zabezpieczenia finansowe, którego wysokość ma wynieść wartość inwestycji drogowej ustalonej w umowie, powiększonej o 20%. Omawiane zarządzenie wskazuje także, że uzgodnienia niezbędne do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę będą wydane przez właściwego zarządcę drogi, ale dopiero po podpisaniu umowy z art. 16 ustawy o drogach publicznych.

Dla inwestorów bardzo istotny jest załącznik do omawianego zarządzenia, który określa wysokość stawek, według których wylicza się wartość inwestycji drogowej, w której swój udział ponosił będzie dany inwestor, stosownie do rozmiarów planowanej inwestycji. Jak wynika bowiem z przestawionej powyżej pkt. 2, zespół zawsze będzie oceniał, czy istnieje możliwość zastosowania przywołanych stawek, należy jednak uznać, iż będzie to reguła.

Nowe przepisy zarządzenia przewidują możliwość pominięcia zastosowania omawianej procedury z Zarządzenia, która będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r.

Jednocześnie, wskazujemy, że w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego pobieranie opłat przez Prezydenta m.st. Warszawy może okazać się nieprawidłowe, ponieważ sądy wskazują, że z art. 16 ustawy o drogach publicznych wynika obowiązek budowy lub przebudowy drogi publicznej, a nie partycypacji w kosztach takiej inwestycji.

W przyszłym tygodniu rozpoczniemy cykl, w którym będziemy chcieli poruszać tematykę związaną z kompetencjami Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w kontekście deweloperskich inwestycji mieszkaniowych.

Stan prawny na dzień 15.11.2021 r.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autor:

Michał Rutkowski

Adwokat, wspólnik
+ 48 507 935 712 | m.rutkowski@kglegal.pl

redaktor cyklu:

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl