Zmiany na Rynku Kapitałowym w Polsce – projektowana nowelizacja

24.11.2022 | Technoglogy

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (dalej: projekt), został skierowany do II etapu konsultacji publicznych i opiniowania. Uwagi można zgłaszać do 25 listopada 2022 r.

Projekt zakłada nowelizację kilkunastu różnych ustaw, w tym m.in. ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, czy też ustawy o usługach płatniczych.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu, jego głównymi celami jest m.in.: uporządkowanie rynku finansowego, w tym poprzez eliminację barier do jego dostępu oraz usprawnienia nadzoru nad nim, ochronę klientów instytucji finansowych, ochronę akcjonariuszy mniejszościowych w spółkach publicznych oraz zwiększenie poziomu cyfryzacji w realizacji przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) obowiązków nadzorczych, poprzez odpowiednie zmiany w zakresie ustaw go regulujących.

Projektowane zmiany wynikają m.in. z potrzeby wypełnienia postulatów Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (zgodnie z uchwałą nr 114 Rady Ministrów z dnia 1 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego), w tym w zakresie ułatwienia funkcjonowania podmiotom nadzorowanym przez KNF poprzez uproszczenie procedur licencyjnych oraz obowiązków w zakresie raportowania, a także wzmocnienia ochrony inwestorów indywidualnych.

Najważniejsze założenia projektowanych regulacji to w szczególności:

  • rozbudowanie uprawnień nadzorczych KNF oraz nadanie dodatkowych uprawnień umożliwiających KNF nakładanie kar pieniężnych na nadzorowane podmioty, podniesienie maksymalnego wymiaru kary, uprawnienie KNF do karania także podmiotów, którym wygasło lub zostało cofnięte zezwolenie na prowadzenie działalności z którą wiąże się naruszenie, oraz podmiotów wykreślonych z rejestru uprawniającego do prowadzenia danej działalności, etc.;
  • nowe zasady prowadzonych czynności kontrolnych przez KNF (np. możliwość prowadzania czynności kontrolnych poza miejscem prowadzonej działalności przez podmiot kontrolowany),
  • możłiwośc korzystania z doręczeń elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320, z późn. zm.) co do czynności kontrolnych i innych czynności nadzorczych KNF, a niemających formy decyzji administracyjnej,
  • zmiany dotyczące wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w spółkach publicznych, w tym poprzez większą ochronę akcjonariuszy mniejszościowych w przejmowanych spółkach publicznych, – zmiany w zakresie uprawnień dostępu do tajemnicy zawodowej,
  • rozszerzenie uprawnień rewidenta do spraw szczególnych przez ich odniesienie również w stosunku do podmiotów zależnych od spółek publicznych,
  • wyeliminowanie przypadków tzw. goldplatingu w zakresie obowiązków nałożonych na podmioty rynku finansowego, oraz szereg innych proponowanych zmian.

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autor/redaktor cyklu:

Natalia Serwińska-Deles

Adwokat
+48 22 856 36 60 | n.serwinska@kglegal.pl