Rejestracja znaku towarowego w systemie unijnym

15.07.2021 | Technoglogy

W ostatnim wpisie po krótce przybliżona została procedura rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Celem dzisiejszego wpisu jest przedstawienie tej procedury w systemie Unii Europejskiej (dalej UE). Dzisiejszy wpis pomoże uzyskać odpowiedzi na pytania jak zgłosić swój znak towarowy na podstawie przepisów prawa UE, a także jakich formalności należy dopełnić podczas rejestracji takiego znaku.

Analizę omawianego zagadnienia warto zacząć od informacji kto jest uprawniony do rejestracji znaku towarowego UE. Otóż rejestracji znaku może dokonać każda osoba fizyczna lub prawna z dowolnego kraju na świecie. Ustawodawca nie ogranicza zatem tejże możliwości osobom bądź podmiotom spoza Unii Europejskiej.

Rejestracji znaków towarowych w systemie unijnym dokonuje się za pośrednictwem European Union Intellectual Property Office (dalej EUIPO), czyli Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, odpowiedzialnego za zarządzanie unijnym znakiem towarowym i zarejestrowanym wzorem wspólnotowym.

Rejestracji znaku towarowego dokonuje się za pomocą jednej z wymienionych możliwości przekazu informacji:

  • poprzez zgłoszenie elektroniczne, wyłącznie za pośrednictwem User Area (obszaru użytkownika), nie jest możliwe dokonanie zgłoszenia poprzez wysłanie e-maila;
  • pocztą;
  • firmą kurierską.

Wypełnienie formularza poprzez zgłoszenie elektroniczne wydaje się być najszybszym i najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem – nie musimy czekać na to aż przesyłka listowna dojdzie do adresata oraz nie ponosimy kosztów związanych z wysyłką.

Co ciekawe, mimo, iż jest to zgłoszenie w systemie unijnym, nic nie stoi na przeszkodzie by podczas procedury zgłaszania znaku towarowego posługiwać się językiem polskim. Trzeba jednak pamiętać o wskazaniu drugiego języka, w którym będzie toczyło się postępowanie w zakresie ewentualnego wyrażenia sprzeciwu bądź unieważnienia rejestracji znaku.

W formularzu zgłoszenia należy podać nasze dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL itd.), określić typ znaku towarowego (np. czy jest to znak słowny). Formularz musi zawierać również graficzne przedstawienie rejestrowanego znaku. Podobnie jak przy omawianej w poprzednim wpisie procedurze krajowej, wraz z wnioskiem należy złożyć wykaz towarów i usług, które miałyby być kojarzone z rejestrowanym znakiem i określić je w możliwie precyzyjny sposób. Należy je ponadto sklasyfikować w ramach jednej z klas klasyfikacji nicejskiej, która obejmuje 45 klas określających usługi i towary.

Warto zauważyć, iż system Unii Europejskiej wprowadza własny podział znaków towarowych ze względu na ich rodzaje, który kształtuje się następująco:

  • znaki indywidualne – pozwalające odróżnić towary i usługi jednego konkretnego przedsiębiorstwa od towarów i usług innego przedsiębiorstwa,
  • znaki wspólne – pozwalają odróżnić towary i usługi grupy przedsiębiorstw lub członków stowarzyszenia od towarów i usług konkurencji,
  • znaki certyfikujące – znak certyfikujący oznacza, że towary i usługi spełniają określone, nadzorowane normy jakości, wskazane w „regulaminie używania znaku”, który należy przedłożyć (podobnie jak przy procedurze krajowej) razem ze znakiem towarowym.

Formularz online można znaleźć pod linkiem: https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/forms-and…. Jeśli zgłoszenie ma zostać wysłane w wersji papierowej, po wybraniu konkretnego formularza i wypełnieniu go online, możemy wybrać opcję druku formularza.

Rejestracja znaku towarowego podlega opłacie. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju znaku towarowego oraz klasy towarów i usług. Szczegółowe informacje na temat wysokości opłat można znaleźć na stronie EUIPO pod adresem: https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/fees-paya….

Warto dodać, iż podmiotowi rejestrującemu znak, w sytuacji gdy rozstrzygnięcie jest dla niego niesatysfakcjonujące, przysługuje prawo złożenia odwołania od decyzji EUIPO. Podmiot ten może się odwołać za pośrednictwem formularza odwoławczego zamieszczonego na stronie internetowej EUIPO. Termin na złożenie odwołania wynosi 2 miesiące od daty doręczenia decyzji będącej przedmiotem odwołania.

Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie, w którym należy wyjaśnić dlaczego uznano, że wydane decyzje jest błędna. Istotne jest to, że uzasadnienia nie musimy składać wraz z odwołaniem, należy je jednak dołączyć w terminie 4 miesięcy od daty doręczenia zaskarżonej decyzji.

Na koniec warto dodać, iż rejestracji znaku towarowego UE można dokonać samodzielnie lub za pośrednictwem pełnomocnika, który wypełni wszystkie formalności za zgłaszającego.

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autor:

Grzegorz Latosek

Prawnik
+48 22 856 36 60 | g.latosek@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Monika Antosik

Adwokat
+48 518 532 957 | m.antosik@kglegal.pl