Zmiany w prawie – marzec i kwiecień 2024

07.05.2024 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

W pierwszym majowym artykule omówimy dla Państwa pokrótce liczne zmiany w prawie, nad którymi rozpoczęto prace legislacyjne na przełomie marca i kwietnia 2024 lub zmiany, których wejście w życie zostało już przez ustawodawcę potwierdzone.

Nowe rozporządzenie dot. formularzy WZ

Dnia 12 marca 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 20 lutego 2024 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy. Nowelizacja planowania przestrzennego wprowadziła obowiązek zapewnienia zgodności warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, określanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy z planem ogólnym. Taki sam warunek związany ze zgodnością z planem ogólnym dotyczy planów miejscowych. Jak podkreśla Ministerstwo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w stosunku do wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu lub wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci papierowej i w formie dokumentu elektronicznego ma zastosowanie ten sam wzór.

Rozporządzenie weszło w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 27 marca 2024 r.

Informacje o procesie legislacyjnym można znaleźć tutaj.

Zmiana rozporządzenia dot. warunków technicznych

W dniu 29 marca 2024 r. zostało opublikowane rozporządzenie nowelizujące przepisy techniczno – budowlane oraz w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Zmianie uległa data wejścia w życie przepisów z dnia 1 kwietnia na dzień 1 sierpnia 2024 r. Przypomnieć należy, że nowelizacja to wydane w ubiegłym roku rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2023 r., poz. 2442), które zostało zmodyfikowane przez nowego Ministra Rozwoju i Technologii rozporządzeniem z 27 marca 2024 r. (Dz. U. z 2024 r., poz. 474). Nowelizacja miała na celu ograniczenie tzw. patodeweloperki, której przykładami prezentowanymi w mediach były m.in. mikrokawalerki, niedostateczne tereny zielone na nowych osiedlach, niewielkie odległości między blokami mieszkalnymi, nadmierny hałas w mieszkaniach i ich niedostateczne oświetlenie, czy też położone w cieniu, niewielkie place zabaw dla dzieci.

Kredyt #naStart

Projekt ustawy o kredycie mieszkaniowym #naStart – opublikowany 8 kwietnia 2024 na stronie Rządowego Centrum Legislacji. W projekcie, który ma zastąpić bezpieczny kredyt 2%, przewidziano dwie formy kredytu mieszkaniowego objętego dopłatami. Pierwszą jest kredyt hipoteczny, który może być przeznaczony na: budowę domu jednorodzinnego, jego wykończenie i/lub nabycie nieruchomości; nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w tym wykończenie; realizację inwestycji kooperatywy mieszkaniowej przez członka tej kooperatywy; nabycie spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu. Kredyty konsumenckie udzielane w ramach programu mieszkanie na start będą także objęte gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego. Jak podkreśla resort rozwoju, uczyni je to mniej ryzykownymi dla banków i pozwoli obniżyć ich oprocentowanie co najmniej do poziomu oprocentowania kredytów hipotecznych. Objęcie ich dopłatami sprawi, że osoby korzystające z zasobów społecznego budownictwa czynszowego i spółdzielczego uzyskają preferencyjny instrument wsparcia dla pokrycia wymaganych wydatków.

Z listy przedmiotów kredytowania wykluczono nabycie prawa w ramach cesji umowy rezerwacyjnej lub deweloperskiej. Podstawowym warunkiem skorzystania z dopłat jest nieposiadanie prawa do nieruchomości (z wyjątkiem gospodarstw z trójką lub więcej dzieci).

W przypadku gospodarstw jednoosobowych dodatkowe kryterium stanowi wiek – nieukończone 35 lat życia w momencie złożenia wniosku – link.

Rozporządzenia w sprawie sposobu wyznaczania granic obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy

Dnia 23 kwietnia br. do podpisu ministra został skierowany również Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu wyznaczania granic obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy będący pokłosiem wejścia w życie nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym.

W projekcie wskazano jakie budynki będą wykorzystywane przy wyznaczaniu granic obszarów uzupełnienia zabudowy na bazie Klasyfikacji Środków Trwałych. Będzie to podstawa do określania funkcji budynków na mapach ewidencyjnych, które będą bazą do wyznaczania obszarów uzupełnienia zabudowy.

W projekcie rozporządzenia opisano również szczegółowo sposób wyznaczania obszaru na bazie odległości. Jednocześnie umożliwione ma być poszerzenie lub ograniczenie wyznaczonych obszarów, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania oraz politykę przestrzenną gminy. W przypadku poszerzenia wskazano dopuszczalny limit powierzchni, który będzie wyliczany na podstawie wzoru.

Informacje o procesie legislacyjnym można znaleźć tutaj.

Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy

W dniu 26 kwietnia 2024 r. na stronie RCL opublikowano raport z konsultacji publicznych i opiniowania Projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano rozwiązania regulujące sposób ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie: maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnej i maksymalnej nadziemnej intensywności zabudowy, udziału powierzchni zabudowy, szerokości elewacji frontowej, wysokości zabudowy, geometrii dachu (kąta nachylenia i układu połaci dachowych), minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej, minimalnej liczby miejsc do parkowania. Rozporządzenie będzie określać także sposób ustalania wielkości tych parametrów w oparciu o analizę urbanistyczną.

Podkreślić należy, że zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw do spraw dotyczących wydania decyzji o warunkach zabudowy, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie tej ustawy (tj. przed dniem 24 września 2023 roku), stosuje się przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w brzmieniu dotychczasowym. Uwagi zgłoszone w ramach opiniowania dotyczyły między innymi określenia w rozporządzeniu definicji pojęć t. j.: „zbieżność funkcji” oraz „zbieżność sposobu użytkowania”, określenia kryteriów zbieżności funkcji oraz zbieżności sposobu użytkowania nieruchomości, przyjętych metod wyznaczania poszczególnych parametrów czy też odstąpienia od ustalania minimalnej intensywności zabudowy. Na uwagę zasługują szczególnie następujące zmiany: pojęcie „zbieżność funkcji” zastąpiono pojęciem „funkcji takiej samej”. Zmodyfikowano również przepisy dotyczące wyznaczania linii zabudowy i ustalania wysokości zabudowy.

Informacje o procesie legislacyjnym można znaleźć tutaj.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

W poniedziałek 29 kwietnia 2024 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Jednym z kluczowych celów planowanej regulacji jest ułatwienie, między innymi samorządom, segregacji odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Jak wyjaśnia Ministerstwo, analizie przepisów dotyczących obowiązku selektywnego zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz z uwagi na zgłaszane przez przedstawicieli branży budowlanej oraz branży gospodarki odpadami wątpliwości interpretacyjne dotyczące brzmienia art. 101a ustawy o odpadach, przesunięto termin wejścia w życie ww. przepisów z 1 stycznia 2023 r. na 1 stycznia 2025 r. Planowane przepisy umożliwią przekazywanie samorządom wyższych niż obecnie subwencji na pokrycie kosztów składowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Projektowana regulacja dopuszcza też sortowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych poza miejscem ich wytworzenia. Nowelizacja ma również spowodować, że środki z budżetu państwa będą przeznaczane na usuwanie nielegalnie nagromadzonych odpadów o najwyższym ryzyku zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Informacje o procesie legislacyjnym można znaleźć tutaj.

Kolejne, warte uwagi zmiany legislacyjne, będące na etapie konsultacji publicznych i opiniowania to:

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków zakłada aktualizację zasad zaliczania gruntów do użytków gruntowych, zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, poprzez uwzględnienie w nich gruntów zajętych pod biogazownię.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz niektórych innych ustaw. Celem regulacji zmieniającej m.in. specustawę mieszkaniową i ustawę o gospodarce nieruchomościami jest implementacja rozwiązań ułatwiających realizację lokalnej polityki mieszkaniowej. Planowana jest rezygnacja z określania minimalnego współczynnika liczby miejsc postojowych przewidzianych do realizacji w ramach inwestycji mieszkaniowej i powrót do zasad obowiązujących przed rokiem 2023.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 06 maja 2024 r.

autor

Klaudia Petrus-Sobczak

Aplikant adwokacki
+48 22 856 36 60 | k.petrus_sobczak@kglegal.pl

Mateusz Brzęcki

Aplikant adwokacki
+48 22 856 36 60 | m.brzecki@kglegal.pl

redaktor cyklu:

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl