Alert podatkowy: nowy plik JPK_VAT od 1 lipca 2020 r.

13.05.2020 | Wiadomości

Szanowni Państwo,
od dnia 1 lipca 2020 r. każdy podmiot zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, będzie zobowiązany do składania nowej deklaracji JPK_VAT. Obowiązek ten dotyczy dużych, średnich oraz małych przedsiębiorców, a także mikroprzedsiębiorców.

Nowy plik JPK_VAT to jeden dokument elektroniczny, który zastąpi dotychczasowe deklaracje VAT-7 oraz VAT-7K i będzie obejmował jednocześnie deklarację VAT oraz ewidencję VAT. Będzie składał się z dwóch części: deklaracyjnej oraz informacyjnej.

Nowa Struktura JPK_VAT 2020

Oprócz danych przesyłanych w aktualnie obowiązujących deklaracjach VAT-7 oraz VAT-7K, nowy JPK_VAT będzie zawierał dodatkowe dane potrzebne do analizy poprawności rozliczeń VAT i kontroli podatnika. Z kolei pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, zostaną przeniesione do części nowego pliku JPK_VAT. Tym samym po stronie podatników ustanie obowiązek odrębnego składania deklaracji VAT oraz wybranych innych informacji.

Nowy JPK-VAT tylko dla VAT-7 i VAT-7K

Należy zwrócić uwagę, że zmiany dotyczące JPK_VAT będą dotyczyć tylko rozliczeń podatku VAT, których dokonuje się w formie deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K. Nowego JPK-VAT nie zastosujemy natomiast do skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12), a także do pozostałych deklaracji lub informacji podatkowych, do których będą miały zastosowanie dotychczasowe przepisy (VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-13, VAT-21, VAT-23, VAT-26, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z oraz VIN-R i VIU-R, a także VIN-D i VIU-D).

Nowe oznaczenia grup towarów i usług

Dodatkową zmianą, jaka zostanie wprowadzona w pliku JPK_VAT, to obowiązek oznaczenia określonych grup towarów i usług (tzw. GTU). Dotyczy to w szczególności, sprzedaży alkoholu, papierosów, paliw, elektroniki, pojazdów i części samochodowych i nieruchomości. Ponadto należy dodatkowo oznaczać określone rodzaje transakcji, takie jak, transakcje trójstronne, usługi elektroniczne, transakcje z podmiotami powiązanymi oraz transakcje objęte mechanizmem podzielonej płatności.

Terminy składania JPK_VAT

Terminy składania JPK_VAT nie ulegną zmianie, tj. nadal będzie obowiązywać termin złożenia deklaracji do 25 dnia miesiąca następującego po upływie danego okresu rozliczeniowego (miesięcznego lub kwartalnego). Należy jednak mieć na uwadze, że podatnik który rozlicza się kwartalnie, jest zobowiązany złożyć do właściwego urzędu skarbowego ewidencję VAT za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy ewidencja.

Zgodnie z pierwotnym założeniem ustawodawcy, w stosunku do dużych przedsiębiorców, nowy JPK_VAT miał obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r. Jednakże na mocy tzw. tarczy antykryzysowej , termin ten został przesunięty na dzień 1 lipca 2020 r. dla wszystkich przedsiębiorców zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT.

Zdając sobie sprawę, że podatnicy mogą napotkać się na wiele zagadnień i wątpliwości w związku z implementacją nowych przepisów, jesteśmy gotowi wspomóc Państwa w zakresie przygotowania nowego JPK, weryfikacji przyjętych założeń i procedur oraz przypisania grup towarów i usług do właściwych kodów.

Michał Kołtunowicz

Aplikant adwokacki
+48 505 028 502 | m.koltunowicz@kglegal.pl


Bartosz Graś

Adwokat, wspólnik
+ 48 505 182 416 | b.gras@kglegal.pl


Szymon Murawski

Doradca podatkowy
+48 669 492 444 | s.murawski@kglegal.pl