AML w świecie kryptowalut

14.01.2021 | Technoglogy

 Proceder prania pieniędzy dotyczy nie tylko walut fiducjarnych, ale także kryptowalut. Rozwój nowych technologii, oprócz niewątpliwych korzyści, stwarza bowiem wiele możliwości do różnego rodzaju nadużyć, a także generuje nieznane wcześniej formy przestępczości.

W reakcji na narastającą popularność kryptowalut, zarówno unijne, jak i polskie przepisy w zakresie AML nałożyły na podmioty prowadzące działalność związaną z wymianą i przechowywaniem walut wirtualnych szczególne obowiązki.

Kluczowe znaczenie dla rynku kryptowalut w Polsce ma niewątpliwie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która to implementowała do polskiego porządku prawnego unijne dyrektywy AML IV i częściowo AML V.

Ustawa ta nie tylko wprowadziła do polskiego porządku prawnego definicję legalną ,,waluty wirtualnej”, ale także powiększyła katalog podmiotów obowiązanych o „podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie:

  1. wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi;
  2. wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi;
  3. pośrednictwa w wymianie, o której mowa w pkt. 1 lub 2.

Na marginesie, warto wspomnieć, że wyżej wskazany katalog podmiotów jest znacznie szerszy niż ten zaproponowany przez Dyrektywę 2018/843, która to swoim zakresem nie obejmuje problematyki wymiany kryptowalut na inne kryptowaluty, ani pośrednictwa w wymianie kryptowalut.

W  świetle obowiązującego stanu prawnego, jeśli w ramach swojej działalności gospodarczej świadczysz choć jedną z powyżej wymienionych usług, obowiązkowo musisz stosować wobec swoich klientów środki bezpieczeństwa finansowego. W szczególności powinieneś:

  • przeprowadzać oceny ryzyka, jak również wdrażać procedury umożliwiające weryfikowanie kontrahentów, zarówno osób fizycznych jak i prawnych;
  • dokonywać analizy przeprowadzanych transakcji;
  • wyznaczyć osoby odpowiedzialne za wykonanie obowiązków wynikających z ustawy AML (AML Compliance Officer).

Warto pamiętać, że brak wdrożenia procedur AML stanowi naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, co wiąże się z możliwością nałożenia na taki podmiot dotkliwej kary pieniężnej w wysokości nawet do 1 000 000 euro.

Katarzyna Grajcar

Aplikant radcowski
+48 789 137 596 | k.grajcar@kglegal.pl