Czy pracownik musi podawać przyczynę wypowiedzenia, czyli o rozwiązaniu umowy o pracę przez pracownika

12.04.2024 | O pracy po pracy

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika za wypowiedzeniem stanowi najczęściej spotykaną formę rozwiązania umowy z pracodawcą. Może do tego dojść w wyniku wystąpienia szeregu sytuacji – przede wszystkim w momencie, gdy pracownik po prostu chce zmienić pracę i otoczenie, ale również w (jednostkowych) trudnych sytuacjach – w tym zakresie można wskazać chociażby na poddawanie pracownika mobbingowi.

Pracownik, który postanowi zakończyć współpracę z pracodawcą, może skorzystać ze znanej wszystkim możliwości – wypowiedzenia umowy. Jak jednak je skonstruować i czym ono dokładnie jest? Otóż wypowiedzenie jest jednostronnym oświadczeniem strony umowy – w tym wypadku pracownika. Powinno ono być złożone na piśmie, w taki sposób, aby odbiorca mógł się z nim zapoznać. Wówczas staje się ono skuteczne, a pracownikowi zaczyna biec termin wypowiedzenia.

Jak już niejednokrotnie wskazywano w naszym cyklu – terminy wypowiedzenia zależą od stażu pracy pracownika u danego pracodawcy. Wynoszą więc 2 tygodnie (przy stażu do 6 miesięcy), 1 miesiąc (przy stażu co najmniej 6 miesięcznym) oraz 3 miesiące (przy stażu co najmniej 3 letnim).

W oświadczeniu o rozwiązaniu umowy (potocznie zwanym wypowiedzeniem) należy zawrzeć:

  • miejscowość i datę,
  • dane pracodawcy i dane pracownika,
  • datę umowy o pracę, która obowiązuje między stronami,
  • oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem oraz wskazanie terminu upływu tego wypowiedzenia,
  • podpis pracownika,
  • podpis i data odebrania oświadczenia przez pracodawcę.

Warto wspomnieć, że przepisy prawa nie obligują pracownika do wskazania przyczyny zakończenia współpracy – nie musi on więc odpowiadać na takie pytania.

Pracownik po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę dysponuje również możliwością ustalenia z pracodawcą wcześniejszego okresu rozwiązania umowy – takie ustalenie nie wpłynie na zmianę trybu wypowiedzenia umowy, jednak może pomóc w przypadku woli wcześniejszego przejścia pracownika do innego pracodawcy.

Co do zasady, tak złożone wypowiedzenie jest zdecydowanie najprostszym sposobem rozwiązania umowy o pracę. Pojawiają się jednak w praktyce nieco bardziej skomplikowane stany faktyczne – związane z ciężkimi naruszeniami przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika. Pozwala to pracownikowi na złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy bez okresu wypowiedzenia. Warto jednak podkreślić, że takie oświadczenie winno zawierać dokładnie wskazaną przyczynę rozwiązania umowy – tj. dokładnie wskazywać na naruszony obowiązek.

Rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia – jak sama nazwa wskazuje – stanowi instrument pozwalający na natychmiastowe zakończenie stosunku pracy. Trzeba jednak pamiętać, że taki sposób wymaga odpowiedniego uzasadnienia i przygotowania – zebrania dowodów (oczywiście – w miarę możliwości) potwierdzających naruszanie obowiązków przez pracodawcę. W sytuacji bowiem procesu sądowego będziemy mogli bronić swoich racji w sądzie.

Dodać na koniec należy, że pracownik może również zakończyć stosunek pracy na podstawie porozumienia stron – jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę. Pozwala to na skrócenie okresu wypowiedzenia lub na dostosowanie innych ważnych dla nas kwestii do naszej indywidualnej sytuacji.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 12 kwietnia 2024 r.

autor:

Aleksandra Klukowska

Aplikant radcowski
+48 506 367 105 | a.klukowska@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Aleksandra Tomczyk

Aplikant radcowski
+48 22 856 36 60 | a.tomczyk@kglegal.pl