Czy się stoi czy się leży…to 11 godzin się należy!

27.10.2023 | O pracy po pracy

Czyli rzecz o czasie pracy

Może nie do końca tak brzmiało peerelowskie powiedzenie, jednak w tej zmienionej formie również odnosi się do świadczenia pracy. Po zapoznaniu z podstawowymi obowiązkami pracodawcy i pracownika, przedstawiamy Państwu informacje charakteryzujące cechy właśnie samego świadczenia pracy. Dziś przyjrzymy się (jak się wydaje) najważniejszemu – czasowi, jaki poświęcamy na pracę i najprzyjemniejszemu – odpoczynkowi, jaki nam się za nią należy.

Czas pracy

Przed przystąpieniem do konkretnych obliczeń, wskazać trzeba, że czas pracy jest czasem, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy (zarówno w zakładzie pracy, jak i w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy – np. gdy pracuje zdalnie). Jeśli chodzi o samo „pozostawanie w dyspozycji”, to obejmuje on zarówno świadczenie pracy, jak i okres nieświadczenia pracy (przy założeniu, że pracownik pozostaje w gotowości do pracy).

Na podstawie przepisów kodeksu pracy, do czasu pracy wlicza się szereg okresów, dotyczących głównie przerw w pracy, ale również związanych z okresami szkoleń bhp, przeprowadzaniem okresowych i kontrolnych badań (oczywiście wyłącznie tych obowiązkowych i związanych z pracą).

Oprócz powyższego, należy wskazać, że zgodnie z kodeksem pracy:

a. przez dobę rozumie się kolejne 24 godziny, przy czym rozpoczynamy ich liczenie od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę

  • przykładowo – jeśli moja praca rozpoczyna się o 8 rano (od poniedziałku do piątku), to moja doba w rozumieniu kodeksu pracy będzie rozpoczynać się od 8 każdego dnia.

b. przez tydzień rozumie się 7 dni kalendarzowych, których liczenie rozpoczyna się od początku okresu rozliczeniowego

  • przykładowo, jeśli pracodawca stosuje miesięczny okres rozliczeniowy, to już 1 dnia miesiąca rozpocznie się tydzień – np. 1 stycznia.

Wymiar czasu pracy

Po zapoznaniu się z powyższymi definicjami, należy przejść do kwestii najbardziej istotnych – ile faktycznie trzeba pracować? Co do zasady przyjmuje się, że wymiar pracy nie powinien przekraczać 8 godzin w ciągu pracowniczej doby, w 5-dniowym tygodniu pracy oraz 40 godzin w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym, którego długość nie przekracza 4 miesięcy.

Warto dodać, iż każdy dzień, który jest ustawowo wolny od pracy obniży nam wymiar czasu pracy (jeśli oczywiście nie przypadnie w danym okresie rozliczeniowym).

Odpoczynek

Zgodnie z kodeksem pracy, pracownikowi przysługuje odpoczynek dobowy i tygodniowy.

Pierwszy z nich – dobowy – wynosi 11 nieprzerwanych godzin należnych pracownikowi w każdej dobie pracowniczej. Oznacza to, że w jednej dobie pracownik nie może przepracować więcej niż 5 godzin nadliczbowych. Powyższe może oczywiście ulec zmianie w związku z zastosowaniem do pracownika innego systemu lub rozkładu czasu pracy.

Natomiast drugi z nich – tygodniowy – należy się w każdym tygodniu pracowniczym w wymiarze nieprzerwanych 35 godzin (w tym co najmniej 11 godzin odpoczynku dobowego). Podkreślić należy, że przyjmuje się, że dobowy odpoczynek powinien przypadać w niedzielę (przez którą rozumie się kolejne 24h od 6 rano tego dnia, chyba że u pracodawcy ustalona została inna godzina). Możliwe jest jednak obniżenie wymiaru odpoczynku do 24 godzin w przypadku pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii oraz zmiany pory wykonywania pracy przez pracownika w związku z jego przejściem na inną zmianę, zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy.

Rozważmy więc taki przypadek.

Pracownik pracuje w określonych godzinach pracy od 8 do 16. W czwartek zakończył pracę jak zwykle o godzinie 16, poszedł do domu, jednak w wyniku awarii w pracy został wezwany przez pracodawcę do pracy. Pracował od 20 do 2 w nocy.

O której następnego dnia powinien pojawić się w pracy? W jakiś sposób powinien zostać rozliczony? Czy należą mu się nadgodziny? W jaki sposób płatne? Czy pracował w porze nocnej? W jaki sposób powinno mu zostać wypłacone wynagrodzenie?

Oczywiście po lekturze tego artykułu bezbłędnie Państwo odpowiecie, że pracownikowi należy się 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, więc następnego dnia może pojawić się w pracy o godz. 13.00.

A co z pozostałymi pytaniami? Odpowiedź na te i inne pytania będzie można znaleźć w następnych artykułach o nadgodzinach, pracy w porze nocnej i święta oraz o wynagrodzeniu za pracę. Zapraszamy do lektury!

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 27 października 2023 r.

autor:

Aleksandra Klukowska

Aplikant radcowski
+48 506 367 105 | a.klukowska@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Marta Chodzińska

Adwokat
+48 22 856 36 60 | m.chodzinska@kglegal.pl