Dofinansowanie rejestracji praw własności przemysłowej

06.04.2022 | Wiadomości

W bieżącym roku Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) po raz kolejny uruchomił program przyznawania dotacji w celu wsparcia praw własności intelektualnej dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – Fundusz dla MŚP The Ideas Powered for Business.

Fundusz MŚP będzie działał do 16 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania środków, których ilość jest ograniczona. Przedsiębiorca nie ma więc gwarancji, że wniosek o przyznanie dotacji zostanie rozpatrzony pozytywnie, nawet w przypadku spełnienia wymogów formalnych – środki są przyznawane zgodnie z kolejnością składania zgłoszeń.

Korzyści związane z rejestracją praw własności intelektualnej

Rejestracja praw własności intelektualnej pozwala na powstrzymanie innych, w szczególności konkurencyjnych przedsiębiorców, przed używaniem naszych produktów, czy pomysłów bez zgody.

Podmioty uprawnione do skorzystania z dofinansowania

Do skorzystania z dofinansowania uprawnione są wyłącznie podmioty, które mają siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej, należące do kategorii małych i średnich przedsiębiorców zgodnie z definicją przedstawioną w poniższej tabelce:

Kategoria przedsiębiorstwaLiczba pracownikówRoczny obrótCałkowita suma bilansowa
Średnie przedsiębiorstwo<250≤ 50 mln EUR≤ 43 mln EUR
Małe przedsiębiorstwo<50≤ 10 mln EUR≤ 10 mln EUR
Mikro przedsiębiorstwo<10≤ 2 mln EUR≤ 2 mln EUR

Na jakie działania można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie pochodzące z Funduszu MŚP umożliwia:

  • 90% zwrot kosztów usług wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan);
  • 75% zwrot opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za dodatkowe klasy oraz badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji na szczeblu UE;
  • 75% zwrot opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za dodatkowe klasy oraz badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji na szczeblu krajowym i regionalnym;
  • 50% zwrot podstawowych opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za wyznaczenie oraz kolejne wyznaczenie poza UE. Opłaty za wyznaczenie uiszczane w państwach członkowskich są wyłączone, podobnie jak opłaty manipulacyjne pobierane przez urząd pochodzenia;
  • 50% zwrot opłat przed udzieleniem patentu (np. złożenie wniosku, wyszukiwanie i badanie), opłat związanych z udzieleniem patentu i publikacją na szczeblu krajowym.

Sposób uzyskania dofinansowania

Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem dofinansowania w pierwszej kolejności będą zobligowani do złożenia wniosku o dofinansowanie, w którym przedsiębiorca w szczególności określi, na jakie działania chce uzyskać dofinansowanie oraz dołączy do wniosku wymagane dokumenty (wyciąg z rachunku bankowego przedsiębiorcy, zaświadczenie VAT lub zaświadczenie o posiadaniu krajowego numeru rejestracji wydanego przez właściwy organ krajowy oraz pełnomocnictwo, jeżeli MŚP jest reprezentowany przez przedstawiciela). W następnej kolejności przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek o uzyskanie wsparcia w zakresie IP scan lub wniosek o rejestrację praw własności intelektualnej, o których dofinansowanie się ubiega. Po otrzymanym wsparciu w zakresie IP scan lub dokonaniu rejestracji wybranych praw własności intelektualnej, przedsiębiorca będzie zobowiązany do złożenia wniosku o zwrot poniesionych kosztów. Co więc istotne, przedsiębiorca będzie musiał pokryć opłaty urzędowe z własnych środków, a dopiero następnie odzyska poniesione koszty.

Pomoc w uzyskaniu dofinansowania

Kancelaria Graś i Wspólnicy w poprzednich edycjach pomogła już wielu podmiotom w uzyskaniu dofinansowania z Funduszu MŚP na różne działania sponsorowane przez ten program. Pomoc Kancelarii obejmuje w szczególności ustalenie, na jakie działania z punktu widzenia przedsiębiorcy warto uzyskać dofinansowanie, jak również przygotowanie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz wszystkich dokumentów. Po przyznaniu dofinansowania Kancelaria może również w imieniu przedsiębiorcy złożyć wniosek o rejestrację praw własności intelektualnej, na które przedsiębiorca uzyskał dofinansowanie. Na koniec całego procesu, jesteśmy również w stanie w Państwa imieniu wystąpić o zwrot poniesionych kosztów.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt pod adresem mailowym: m.treger@kglegal.pl.

Magdalena Treger

Adwokat
+48 501 381 024 | m.treger@kglegal.pl