Nowa era doręczeń

17.12.2020 | Wiadomości

Ustawą z dnia 18 listopada 2020 roku, która wejdzie w życie 1 lipca 2021 roku (LINK) o doręczeniach elektronicznych nałożono na:

  1. adwokatów, radców prawnych oraz doradców podatkowych wykonujących zawód;
  2. podmiotów niepublicznych wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
  3. podmiotów niepublicznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych, który pozwoli na możliwość korzystania z usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Czym jest usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego?

Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego oznacza usługę umożliwiającą elektroniczne doręczanie korespondencji, przy jednoczesnym zapewnieniu pewności obrotu (np. dowody wysłania i otrzymania danych) oraz chroniącą przesyłane dane przed utratą, kradzieżą, uszkodzeniem lub zmianami. W praktyce ma wywoływać te same skutki, które wywołałoby nadanie na poczcie listu poleconego.

Czym jest skrzynka do doręczeń?

Skrzynka do doręczeń jest narzędziem, które pozwoli na korzystanie z doręczeń elektronicznych z zachowaniem standardów ustawowych dla usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego – zapewni pewność obrotu i będzie chronić przesyłane dane przed zmianami, uszkodzeniem, kradzieżą i utratą.

Jak można założyć taki adres do doręczeń?

Utworzenie takiego adresu oraz przyporządkowanie do niego skrzynki do doręczeń następuje na podstawie wniosku podmiotu zainteresowanego do ministra właściwego do spraw informatyzacji lub automatycznie po otrzymaniu z KRS lub CEIDG danych podmiotów tam zarejestrowanych.

Skutki ustawy

Bezpośrednim skutkiem wprowadzonej ustawy ma być digitalizacja funkcjonowania organów władzy publicznej. Ich kontakt z podmiotami profesjonalnymi ma zostać w pełni przeniesiony do Internetu. Nie będzie możliwości zmiany sposobu dostarczania pism na tradycyjny, koordynowany przez Pocztę Polską. Poszczególne podmioty publiczne mają obowiązek przejścia na tryb doręczeń elektronicznych odpowiednio:

  1. organy administracji rządowej – od 1 października 2021 roku;
  2. inne organy władzy publicznej, NFZ, ZUS i KRUS – od 1 stycznia 2022 roku;
  3. jednostki samorządu terytorialnego – od 1 stycznia 2024 roku;
  4. sądy i trybunały – od 1 października 2029 roku.

Wszyscy przedsiębiorcy wpisani do KRS i CEIDG zobligowani są do wywiązania się ze swojego obowiązku od 1 października 2026 roku. Inne podmioty zostaną zobowiązane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, który ustali dokładne terminy, od których organy procesowe będą mogły doręczać pisma procesowe na adresy elektroniczne oraz od których będzie można wnosić pisma procesowe na adres do doręczeń elektronicznych sądu.

Brak adresu do doręczeń u podmiotów niezobowiązanych nie spowoduje żadnych sankcji. Przesyłka zostanie zmieniona w tzw. przesyłkę hybrydową.

Usługa przesyłki hybrydowej

W przypadku korespondencji dostarczanej do nieprofesjonalistów i podmiotów nieobjętych obowiązkiem posiadania adresu do doręczeń elektronicznych organy będą korzystały z przesyłki hybrydowej. Ma ona polegać na utworzeniu i nadaniu przesyłki w jednej formie (elektronicznej lub papierowej), a następnie przetworzeniu i doręczeniu jej w (odpowiednio) drugiej formie. Pozwoli to na cyfryzację procesów nadawania i odbierania korespondencji w organach administracji publicznej.

Co dalej?

Założenia ustawy są bardzo optymistyczne i nie wiadomo jak zostaną wykonane w praktyce. Miejmy nadzieję, że organy zostaną odpowiednio przygotowane i przeszkolone w zakresie obsługi nowej, elektronicznej procedury dotyczącej korespondencji.

Aleksandra Klukowska

Aplikant radcowski
+48 506 367 105 | a.klukowska@kglegal.pl