Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach

27.10.2021 | Wiadomości

W Dzienniku Ustaw opublikowano Ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Weszła ona w życie 26 października 2021 roku.

Zmiany w przekraczaniu granicy

Główną zmianą, jaka została wprowadzona jest możliwość wydania przez komendanta placówki Straży Granicznej postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski przez cudzoziemca, który został zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. Jednocześnie z nakazem opuszczenia Rzeczpospolitej zostanie on również objęty czasowym zakazem wjazdu do Polski i państw strefy Schengen.
Zakaz taki może zostać orzeczony na okres od 6 miesięcy do 3 lat, a dane tego cudzoziemca zostaną zarejestrowane w systemach polskich oraz w Systemie Informacyjnym Schengen, by w razie potrzeby odmówić mu wjazdu. Na postanowienie komendanta placówki przysługuje zażalenie do Komendanta Głównego Straży Granicznej – nie wstrzyma ono jednak wykonania decyzji o wydaleniu cudzoziemca z terytorium Polski.
Kolejną sankcją za nielegalne przekroczenie granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, w przypadku niezwłocznego zatrzymania po dokonaniu będzie możliwość pozostawienia przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców bez rozpoznania wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Nie będzie to miało jednak miejsca, jeśli przybył on z terenu, gdzie jego życiu lub wolności zagrażało prześladowanie lub ryzyko wyrządzenia poważnej krzywdy (pod warunkiem przedstawienia wiarygodnych dowodów oraz złożenia niezwłocznie po przekroczeniu granicy wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej).

Nowy czyn zabroniony

Od 26 października 2021 roku za zabieranie, niszczenie, uszkadzanie, usuwanie, przesuwanie lub czynienie niezdatnymi do użytku elementów infrastruktury nadgranicznej i przeznaczonej do ochrony granicy państwowej (np. ogrodzenia, zasieki czy zapory) sprawcy grozi od 6 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. W przypadków czynów mniejszej wagi sąd może ograniczyć się do grzywny.

Aleksandra Klukowska

Aplikant radcowski
+48 506 367 105 | a.klukowska@kglegal.pl