Szczególny tryb wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o wydanie zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

30.05.2022 | Wiadomości

W ostatnich miesiącach urzędy wojewódzkie zaczęły masowo wydawać specyficzny rodzaj decyzji administracyjnych w sprawach o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Związane jest to ze zmianami w ustawie o cudzoziemcach, które weszły w życie 29 stycznia 2022 r. Wśród szeregu zmian w przepisach, które przyniosła wspomniana nowelizacja, warto pochylić się nad szczególnym trybem zakończenia postępowania, który wprowadził art. 8 ustawy z dnia 17 grudnia o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Przepis ten obliguje organ administracji publicznej do wydania decyzji o udzieleniu zezwolenia cudzoziemcowi, wobec którego toczyło się postępowanie rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2021 r. a nie została wydana decyzja ostateczna. Przypadki, w których następuje odmowa udzielenia zezwolenia zostały konkretnie określone i są to sytuacje, w których:

  1. Cudzoziemiec wpisany jest na wykaz cudzoziemców których pobyt na terytorium RP jest niepożądanym;
  2. Dane Cudzoziemca znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen;
  3. Udzieleniu zezwolenia sprzeciwiają się względy obronności, bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa lub zobowiązania wynikające z ratyfikowanych umów międzynarodowych obowiązujących RP.

Wprowadzenie tego szczególnego trybu wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę miało na celu usprawnienie procedur i przyspieszenie czasu trwania postępowań. Wprowadzone zmiany są bardzo korzystne dla cudzoziemców, którzy oczekiwali na uzyskanie zezwolenie przez długi czas i dzięki temu uzyskują kartę pobytu szybciej niż w sytuacji, w której trwające postępowania byłyby wciąż prowadzone w „klasyczny” sposób.

Decyzje wydawane w omawianym trybie wyglądają inaczej, ponieważ do samej decyzji dołączane jest oświadczenie dotyczące powierzenia cudzoziemcowi pracy. By cudzoziemiec mógł otrzymać kartę pobytu, jego pracodawca zobowiązany jest wypełnić owe oświadczenie. Sama treść oświadczenie przypomina załącznik nr 1 wypełniany przez pracodawcę przy składaniu wniosku o udzielenie karty pobytu. Konieczne w tym oświadczeniu jest wskazanie danych cudzoziemca, informacje o dacie i organie wydającym decyzję, informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy oraz szczegółowe informacje dotyczące pracy, która powierzana jest cudzoziemcowi (stanowisko, miejsce wykonywania pracy, podstawa prawna wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy, proponowana wysokość wynagrodzenia, zakres podstawowych obowiązków oraz okres w jakim praca będzie wykonywana. W przypadku gdy decyzja w opisywanym trybie wydana została przez organ odwoławczy, czyli Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców, wówczas oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy należy przekazać do organu pierwszej instancji, przed którym toczyło się postępowanie.

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Zuzanna Nowak

Specjalista ds. zatrudnienia cudzoziemców
+48 885 779 696 | z.nowak@kglegal.pl