ESG raportowanie

29.03.2023 | Compliance

ESG – z ang. environmental, social and governance – Raportowanie przez upublicznienie informacji o zarządzaniu firmy czynnikami, zwane również raportowaniem zrównoważonym, niefinansowym lub pozafinansowym. Jest to odpowiedź na globalne wyzwania zrównoważonego rozwoju, poprzez odpowiednie zarządzanie czynnikami:

Czynniki środowiskowe: odnoszą się to tego, w jaki sposób firma korzysta z zasobów odnawialnych i nieodnawialnych (np. ilość i rodzaj wykorzystywanej energii, emisje gazów cieplarnianych, efektywność w gospodarowaniu zasobami naturalnymi, ilość wytwarzanych odpadów, czy wpływ na środowisko naturalne i bioróżnorodność).

Czynniki społeczne: pozwalają zmierzyć, jak firma i jej działalność biznesowa wpływają na otoczenie społeczne – pracowników, klientów, dostawców oraz społeczność lokalną (BHP, prawa człowieka, bezpieczeństwo produktów).

Ład korporacyjny: oznacza wewnętrzny system nadzoru firmy (procedury, standardy i mechanizmy kontroli wdrożone w celu zapewnienia efektywnego zarządzania, usprawnienia procesów podejmowania decyzji, przestrzegania przepisów prawa i uwzględnienia potrzeb zewnętrznych interesariuszy, standardy etyki).

Cel: ochrona wartości przedsiębiorstw, ich wizerunku oraz dążenie do doskonałości operacyjnej – zarządzanie ryzykiem (ryzyko zmiany klimatu, zarówno to związane z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną, jak również ryzyko fizyczne, związane z konkretnymi zjawiskami pogodowymi, kryzys zasobów naturalnych i utrata bioróżnorodności oraz pogłębiające się podziały i rozpad spójności społecznej), poprawa produktywności (bardziej efektywne korzystanie z surowców i innych zasobów, w tym energii i wody jest korzystne zarówno dla planety, jak i wyników finansowych firmy), zrównoważony rozwój (wzrost przychodów zarówno w firmach obsługujących klientów biznesowych, jak i indywidualnych, wpływ na bilans aktywów oraz rachunek zysków i strat).

Czynniki ESG, choć różnią się stopniem istotności w zależności od sektora, w jakim dana firma działa, dotyczą tak samo dużych jak i małych firm. Wykorzystanie ich potencjału w tworzeniu długofalowej wartości firmy staje się więc jedną z miar sukcesu. Inwestorzy i wdostawcy usług finansowych coraz częściej biorą pod uwagę znaczenie kwestii ESG w ocenie wartości przedsiębiorstwa. Są również integralną częścią wielu instrumentów finansowych (np. pożyczek, zielonych obligacji, czy produktów ubezpieczeniowych) czyniąc sektor finansowy jednym z liderów trendu ESG.

Wskaźniki ESG:

  1. Zrównoważona działalność gospodarcza zgodnie z wymaganiami Taksonomii UE
  2. Zarządzanie zrównoważonym rozwojem
  3. Wskaźniki środowiskowe
  4. Wskaźniki społeczne
  5. Wskaźniki dot. ładu korporacyjnego

Regulacje prawne:

a) Na poziomie krajowym: Ustawa o rachunkowości implementująca Dyrektywę dotyczącą ujawniania informacji niefinansowych, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2016 r., poz. 860);

b) Na poziomie unijnym: Dyrektywa 2014/95/UE dot. ujawniania informacji niefinansowych, Rozporządzenie 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 zwane Taksonomią UE, Rozporządzenie SFDR 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji przez uczestników rynku finansowego.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 28 marca 2023 r.

autor:

Aleksandra Kamińska

Prawnik
+48 536 226 845 | a.kaminska@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Mateusz Grosicki

Adwokat, wspólnik
+48 506 367 109 | m.grosicki@kglegal.pl