Nowe zasady opodatkowania spółek komandytowych

12.10.2020 | Wiadomości

Od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe mają zostać objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych. Tak wynika z rządowego projektu ustawy[1], który 30 września 2020 r. wpłynął do Sejmu. Według projektu, objęte podatkiem CIT zostaną wszystkie spółki komandytowe, niezależnie od rodzaju i zakresu prowadzonej działalności czy też struktury własnościowej. Przypomnijmy, że obecnie podwójnym opodatkowaniem są objęte spółki kapitałowe, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, a także spółki komandytowo-akcyjne. Aktualnie w przypadku spółki komandytowej, podatek należy zapłacić tylko raz, od dochodu z działalności przypadającego na wspólnika.

Dla spółek komandytowych oraz ich wspólników, omawiana nowelizacja oznacza dodatkowe obciążenia podatkowe z uwagi na fakt, że oprócz obowiązku zapłaty podatku od dochodu, trzeba będzie również zapłacić podatek od wypłaconych zysków (w podobny sposób jak podatek od dywidendy).

Jeśli chodzi o kwestie opodatkowania wypłacanych zysków, ma to być uzależnione od statusu, jaki posiada wspólnik spółki komandytowej.

W przypadku komplementariusza, który zgodnie z przepisami prawa handlowego za zobowiązania spółki odpowiada całym swoim majątkiem, zysk będzie opodatkowany stawką 19%. Przy czym będzie miał on prawo do pomniejszenia zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconego zysku o część podatku dochodowego zapłaconego przez spółkę. W przypadku komandytariusza, który odpowiada tylko do wysokości sumy komandytowej, jego zysk również będzie opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 19%, przy czym komandytariusz nie będzie mógł odliczyć podatku dochodowego zapłaconego przez spółkę co oznacza, że jego zyski będą podlegały podwójnemu opodatkowaniu.

Projekt ustawy przewiduje możliwość skorzystania przez komandytariuszy z preferencji polegającej na zwolnieniu z podwójnego opodatkowania 50% przychodów komandytariusza do wysokości 60.000,00 zł rocznie, pod warunkiem spełnienia określonych warunków, wśród których jest między innymi brak powiazań ze wspólnikiem lub członkiem zarządu spółki będącej komplementariuszem. W praktyce może to oznaczać, że niewielu komandytariuszy będzie spełniało warunki do skorzystania z tej preferencji podatkowej.

Jakie mogą być rozwiązania?

Przedsiębiorcy, których dotyczą omawiane zmiany, mogą rozważyć kilka rozwiązań prawnych, korzystnych dla nich podatkowo. Wśród nich może być miedzy innymi przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną czy też utworzenie spółki jawnej w celu przeniesienia części działalności. Z uwagi na zbliżający się termin 1 stycznia 2021 r. zalecamy podjęcie stosownych kroków w celu analizy możliwych rozwiązań.

Jak możemy pomóc?

Nasi prawnicy oraz doradcy podatkowi są w stanie pomóc Państwu w następującym zakresie:

  • Audyt prowadzonej działalności pod kątem możliwości zastosowania rozwiązań korzystnych podatkowo,
  • Opracowanie możliwych wariantów i rozwiązań dla spółki komandytowej,
  • Przeprowadzenie procesu zmian w aspekcie prawnym i podatkowym, w szczególności w zakresie przekształcenia lub utworzenia spółki,
  • Wsparcie prawne i podatkowe na każdym etapie wprowadzania wybranego wariantu. 

Szymon Murawski

Doradca podatkowy
+48 669 492 444 | s.murawski@kglegal.pl

Maksymilian Graś

Adwokat, wspólnik
+48 508 197 216 | m.gras@kglegal.pl

Michał Kołtunowicz

Aplikant adwokacki
+48 505 028 502 | m.koltunowicz@kglegal.pl


[1] Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Projekt opublikowany na stronie rządowego centrum legislacji po pozycją 642. Wersja z dnia 30.09.2020 r.