Zmiany zasad zawieszania i przerywania biegu terminu przedawnienia

01.07.2022 | Wiadomości

Dnia 30 czerwca 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 2 grudnia 2021 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2459). Nowelizacja obejmuje zmiany w zakresie biegu terminu przedawnienia, instytucji wyzysku oraz odpowiedzialności najemców.

Zmiana, którą chciałbym omówić dotyczy zasad zawieszenia i przerywania biegu terminu przedawnienia. Ustawa nowelizująca wprowadza bowiem do art. 121 k.c dodatkowe przesłanki w przedmiocie zawieszenia biegu terminu przedawnienia, tj.:

Art. 121 [Zawieszenie] Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:

  • roszczenia objęte umową o mediację w czasie trwania mediacji oraz
  • roszczenia objęte wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej w czasie trwania postępowania pojednawczego.

Jednocześnie z przesłanek przerwania biegu przedawnienia uregulowanych w art. 123 k.c. usunięto wszczęcie postępowania mediacyjnego.

Skutkiem powyższych zmian powinien być spadek popularności stosowania wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, który w praktyce często był wykorzystywany przez wierzycieli jedynie po to, by przerwać bieg przedawniania, a nie w celu skutecznego porozumienia się z dłużnikiem. Zmiana ma na celu przywrócenie pierwotnej funkcji instytucji postępowania mediacyjnego oraz postępowania pojednawczego, jaką jest polubowne załatwienie sporu pomiędzy stronami.

Zgodnie z przepisami przejściowymi do postępowań mediacyjnych lub pojednawczych wszczętych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów (tj. 30 czerwca 2022 r.) zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe.

Kamil Dąbrowski

Adwokat
+48 660 516 065 | k.dabrowski@kglegal.pl