Doradztwo dla klientów prywatnych

Oferujemy kompleksową pomoc prawną osobom fizycznym w rozwiązaniu ich indywidualnych problemów. Doradzamy w sprawach majątkowych, jak i niemajątkowych. Staramy się przedstawić klientom alternatywne sposoby rozwiązania sporów. W trosce o interes klienta przede wszystkim podejmujemy działania mające na celu ugodowe rozstrzygnięcie sprawy. Gdy nie jest to możliwe, wspieramy Naszych Klientów przy występowaniu na drogę sądową oraz reprezentujemy ich przed sądami.

Zdając sobie sprawę, że każda sprawa jest inna, zawsze podejmujemy czynności z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klienta.

Wspieramy Naszych Klientów w dziedzinach prawa: cywilnego oraz administracyjnego.

W zakresie prawa cywilnego pomagamy między innymi w:

  • przygotowywaniu oraz opiniowaniu umów cywilnoprawnych;
  • dochodzeniu roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umów;
  • sprawach dotyczących roszczeń z czynów niedozwolonych;
  • zakresie klauzul niedozwolonych we wzorcach umownych stosowanych w obrocie konsumenckim;
  • sprawach ochrony dóbr osobistych w tym: wizerunku, prywatności i czci.

W zakresie spraw z zakresu prawa administracyjnego doradzamy oraz reprezentujemy klientów we wszystkich postępowaniach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych prowadzonych przed organami administracji publicznej na każdym etapie. Reprezentujemy również klientów w sprawach toczących się przed sądami administracyjnymi, w tym również przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Lider Zespołu

Zespół