Nowelizacja planowania przestrzennego – stan prac nad projektem

28.02.2023 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

W zeszłym tygodniu zakończyliśmy cykl artykułów o zmianach w Prawie budowlanym związanych z cyfryzacją. Choć jeszcze nie wszystkie zmiany weszły w życie, to mamy nadzieję, że już teraz nasze podsumowanie nowych instytucji wprowadzonych lub planowanych do wprowadzenia w postępowaniach inwestycyjno-budowlanych, ułatwi korzystanie z nich w toku prowadzonych przez Państwa inwestycji. Oczywiście o dalszych postępach prac legislacyjnych w tym temacie oraz terminach ich wejścia w życie będziemy Państwa informować.

Pisząc o zmianach, w kolejnych tygodniach chcemy podjąć się analizy planowanej reformy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Aktualny projekt można znaleźć na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Na ten temat pisaliśmy już wielokrotnie (pierwszy raz w lutym 2021 r.), wskazując krótko, jakie są najważniejsze projektowane zmiany (#116). Tym razem, wydaje się, że projekt nowelizacji zostanie skierowany już do Sejmu. Z końcem stycznia projekt został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów w trybie obiegowym i zgodnie z ostatnimi informacjami został na początku lutego przekazany do Komisji Prawniczej Rady Ministrów. Uchwalenie projektu zapowiadane jest na drugi kwartał 2023 r.

Dzisiaj chcielibyśmy krótko wskazać, jakie zmiany zostały wprowadzone do projektu, w stosunku do projektu proponowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w październiku 2022 r. Wskazujemy, że w tym artykule analizujemy projekt dodany 7 lutego 2023 r.

Rozpocznijmy od planu ogólnego, gdzie w wartości w gminnym katalogu stref planistycznych rozbudowano o wskaźnik maksymalnej powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej (art. 13e ust. 2 pkt 1). Z praktyki wiemy, jak istotny jest to współczynnik. Tym bardziej, że ma on wyznaczać późniejsze parametry zarówno dla decyzji WZ, jak i planów miejscowych.

Od samego początku zapowiedzi zmian, wiele dyskusji budzą zmiany związane z decyzjami WZ. W tym zakresie, zgodnie z treścią nowego art. 64c będą one wygasać po upływie 5 lat od dnia, w którym uzyskały prawomocność. Bez wątpienia jest to duża zmiana w stosunku do aktualnych przepisów, gdzie decyzje te mają charakter bezterminowy. Jak już pisaliśmy, decyzje WZ będą musiały być zgodne z planem ogólnym, w zakresie określonym w art. 54 ust. 2. Najnowszy projekt dodatkowo wprowadza, że zgodność ta będzie musiała obejmować także „wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu, nie większej niż wartość wskaźnika maksymalnej powierzchni zabudowy, w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, określonego dla strefy planistycznej obejmującej teren.”

Przechodząc do najnowszych zmian w zakresie planów miejscowych w art. 14 pojawił się ust. 6a, który stanowi, że zmiana zagospodarowania terenu dotycząca (1) obiektów handlu wielkopowierzchniowego, (2) niezamontowanych na budynku instalacji odnawialnych źródeł energii lokalizowanych: (i) na użytkach rolnych klasy I-III i gruntach leśnych, (ii) na użytkach rolnych klasy IV, o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 150 kW lub wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, (iii) na gruntach innych niż wskazane w lit. a i b, o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1000 kW, będzie następowała wyłącznie na podstawie planu miejscowego. W praktyce oznacza to m.in., że jeżeli gmina nie uchwali planu miejscowego to lokalizowanie wymienionych obiektów będzie niemożliwe.

Wreszcie, w zakresie zintegrowanego planu inwestycyjnego (ZPI), projektodawcy zrezygnowali z obowiązku załączania do wniosku o ZPI prognozy oddziaływania na środowisko tam, gdzie przedsięwzięcia mogłyby znacząco oddziaływać na środowisko (art. 37eb ust. 1).

Podsumowując, warto przypomnieć, że zgodnie z projektem nowelizacja ma wejść w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem wybranych przepisów, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. oraz 1 stycznia 2026 r. Szczegółowe analizy w tym zakresie także będziemy prowadzić.

Jak wspomnieliśmy w marcu, rozpoczniemy omawianie dla Państwa najważniejszych zmian związanych z reformą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przy czym, jak w kazdy pierwszy wtorek miesiąca, za tydzień przygotujemy podsumowanie najciekawszych informacji o prawie z lutego oraz planowanych w marcu zmian..

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 27 lutego 2023 r.

autor/redaktor cyklu:

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl