Nowelizacja prawa budowlanego – to wybudujesz bez pozwolenia na budowę, ale po zgłoszeniu!

22.06.2020 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

W tym tygodniu przygotowaliśmy dla Państwa alert o nowelizacji Prawa Budowlanego, w którym przedstawiamy wykaz inwestycji nie wymagających uzyskania decyzji o pozwolenia na budowę, a objętych jedynie obowiązkiem zgłoszenia.

Prezentowany wykaz to kolejny wynik zmian w procesie budowlanym mający uprosić proces budowlany, gdzie ustawodawca podjął kroki celem dookreślenia oraz rozszerzenia katalogu inwestycji podlegających uproszczonemu trybowi. W zakresie robót budowlanych, których realizacja nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, a obejmuje tylko i włącznie obowiązkiem zgłoszenia wykonania przedmiotowych prac, wykaz zawarty został w art. 29 ust.1 oraz art. 29 ust. 3 Ustawy Prawa Budowalnego w wersji znowelizowanej.

Katalog inwestycji, które nie wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, a jedynie dokonania stosownego zgłoszenia jest stosunkowo długi, dlatego wybraliśmy te, z którymi spotykamy się w naszej praktyce najczęściej i obejmują one budowę:

 • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 • sieci (a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, (b) wodociągowych, (c) kanalizacyjnych, (d) cieplnych, (e) gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;
 • tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce – w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
 • wolnostojących: (a) parterowych budynków gospodarczych, (b) garaży, (c) wiat – o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • przydomowych: (a) ganków, (b) oranżerii (ogrodów zimowych) – o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, sytuowanych na obszarze Natura 2000;
 • ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m;
 • przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2;
 • przyłączy: (a) elektroenergetycznych, (b) wodociągowych, (c) kanalizacyjnych, (d) gazowych, (e) cieplnych, (f) telekomunikacyjnych – z zastrzeżeniem art. 29a; budowa przyłączy wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 • stacji ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 tej ustawy;
 • obiekty małej architektury w miejscach publicznych.

Ponadto należy też zwrócić uwagę na znowelizowany katalog prac remontowych lub polegających na przebudowie istniejących zabudowań, z których najistotniejsze w naszej ocenie to:

 • przebudowa przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany;
 • przebudowa polegająca na dociepleniu budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m;
 • przebudowa instalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.
 • remont budowli, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • remont budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych;
 • instalacja na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, o wysokości powyżej 3 m;
 • instalacja tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;

Wydaje się, że nowelizacja usystematyzowała omawiane zagadnienie także w tym zakresie. Nie ulega jednak wątpliwości, że praktyka nie zawsze w kierunku zakładanym przez ustawodawcę. Dlatego w razie wątpliwości służymy pomocą.

Jak co tydzień, zapraszamy do regularnego śledzenia naszych artykułów: w zeszłym tygodniu pisaliśmy o tym, co można wybudować bez zezwolenia oraz pozwolenia na budowę, a już za tydzień wskażemy, jak zalegalizować samowolę budowlaną po nowelizacji.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autor:

Piotr Tobolski

Prawnik
+ 48 505 030 072 | p.tobolski@kglegal.pl


redaktor cyklu:

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl