Nowelizacja PZP – pozasądowe rozwiązywanie sporów

06.04.2021 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

W dzisiejszym alercie jeszcze raz zajmiemy się tematyką znowelizowanego Prawa zamówień publicznych, które obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku. Tak jak zaznaczaliśmy w dwóch poprzednich artykułach, skala i charakter zmian przepisów jest rewolucyjna – po 15 latach umacniającej się stagnacji w zamówieniach publicznych, ustawodawca podjął się kompleksowego dostosowania Prawa zamówień publicznych do aktualnych realiów gospodarczych.

W dzisiejszym artykule przedstawimy Państwu kolejną, znaczącą zmianę w zamówieniach publicznych – wprowadzenie do ustawy uregulowań dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów, którym poświęcono Dział X.

Postępowania w sprawie polubownego zakończenia sporu prowadzone będą na podstawie umowy zawartej między zamawiającym, a wykonawcą. Postanowienia o polubownym zakończeniu sporu mogą znaleźć się zarówno w umowie w sprawie zamówienia publicznego, jak i odrębnym dokumencie. Do zawarcia umowy w sprawie mediacji albo innego polubownego rozwiązania sporu może dojść także przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację lub inne polubowne rozwiązanie sporu, gdy druga strona złoży o to wniosek do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne sposoby rozwiązywania sporu.

Co istotne, zgodnie z art. 591 Prawa zamówień publicznych, z pozasądowego rozwiązywania sporów można skorzystać tylko w przypadku zaistnienia konfliktu w sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne. Ponadto, zawarcie ugody nie może prowadzić do naruszenia przepisów działu VII rozdziału 3, a zatem przepisów o zmianach umów.

W drodze przypomnienia należy wskazać, czym jest mediacja i jakie możemy wyróżnić inne pozasądowe – alternatywne metody rozwiązywania sporów:

  • mediacja to próba doprowadzenia do satysfakcjonującego wszystkie strony rozwiązania sporu na drodze poufnych, dobrowolnych negocjacji, które prowadzone są przy udziale osoby trzeciej – neutralnego, bezstronnego i wzbudzającego zaufanie stron mediatora, który wspiera przebieg negocjacji i łagodzi powstające konflikty,
  • negocjacje to sposób, który przez rozmowy ma doprowadzić obie strony do konsensusu, który będzie dla nich zadowalający. W negocjacjach biorą udział dwie strony negocjujące między sobą warunki, tj. nie ma w nich ingerencji strony trzeciej, 
  • koncyliacja, która to polega na rozpatrzeniu sporu przez niezależnego koncyliatora albo specjalną komisję koncyliacyjną.  Po wysłuchaniu racji uczestników sporu, podstawowym zadaniem koncyliatora lub komisji koncyliacyjnej jest zaproponowanie rozstrzygnięcia, które byłoby do przyjęcia przez strony sporu albo pozwoliłoby im na wypracowanie własnego rozwiązania,
  • arbitraż to jedna z form alternatywnych metod rozwiązywania sporu, który jest rozstrzygany przez sąd polubowny według szczególnych procedur. Mogą one zostać ustalone przez strony przy podpisywaniu umowy lub też później. Istnieje też możliwość odwołania się do regulaminów sądów arbitrażowych.

Podsumowując, metody alternatywnego rozwiązywania sporów są rozwiązaniami tańszymi (może za wyjątkiem arbitrażu) i na ogół szybszymi od tradycyjnego postępowania sądowego, co także ważne – poufnymi. Jak wskazał ustawodawca w projekcie nowelizacji Prawa zamówień publicznych, wprowadzenie do ustawy uregulowań dotyczących pozasądowych metod rozwiązywania sporów wynikłych na tle zamówień publicznych jest uzasadnione potrzebą zapewnienia stronom sporu instrumentów, które zwiększą szanse na dobrowolne i zadowalające obie strony rozwiązanie sporu.

Nowe przepisy mogą zatem sprawić, że będzie to ciekawe, tańsze i szybsze narzędzie, po które sięgać będą wykonawcy i zamawiający. Wprowadzenie pozasądowych metod rozwiązywania sporów do zamówień publicznych należy uznać za właściwy kierunek, który w subtelny sposób może wymusić zmiany w kulturze zamówień publicznych.

Serdecznie zapraszamy do dalszego śledzenia naszych artykułów – już za tydzień chcemy rozpocząć cykl związany z realizacją inwestycji mieszkaniowych, w szczególności będziemy chcieli się przeanalizować dla Państwa projekt tzw. nowej ustawy deweloperskiej, która z poprawkami została w dniu 30 marca 2021 r. przyjęta przez Komisję Infrastruktury i skierowana do dalszych prac legislacyjnych.

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Jeżeli jeszcze nie są Państwo na naszej liście mailingowej zapraszamy do wysłania maila na social@kglegal.pl z informacją, że chcecie Państwo otrzymywać „Wtorkowe Poranki dla Budowlanki”.

autor:

Paulina Chołoniewska-Jadach

Radca prawny
+ 48 661 468 464 | p.choloniewska@kglegal.pl

redaktor cyklu:

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl