Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – plan ogólny, cz. II

18.04.2023 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

W zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy analizę przepisów dotyczących planu ogólnego gminy, tj. aktu prawa miejscowego, który zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz będzie miał niebagatelne znaczenie dla właścicieli nieruchomości, dla których do tej pory nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (o czym pisaliśmy w #148). Dzisiaj kontynuujemy analizę powyższych przepisów, w związku z czym przedstawimy Państwu etapy uchwalania planu ogólnego.

Informujemy także, że ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym („Ustawa”) oraz niektórych innych ustaw („Projekt”) była już przedmiotem obrad sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, w której 11 kwietnia 2023 r. odbyło się wraz z Komisją Infrastruktury pierwsze czytanie Projektu.

Zgodnie z Projektem w celu rozpoczęcia prac nad uchwaleniem planu ogólnego rada gminy będzie musiała podjąć uchwałę o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego. Powyższą uchwałę rada gminy będzie mogła podjąć z własnej inicjatywy, na wniosek wójta (burmistrza/prezydenta miasta) lub w wyniku zgłoszenia w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, o której mowa w ustawie o samorządzie gminnym. Uchwała rady gminy o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego będzie podejmowana zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym.

Następnie, po podjęciu stosownej uchwały, realizacja kolejnych kroków spoczywać będzie na wójcie (burmistrz /prezydent miasta). Najpierw wójt będzie ogłaszać o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego, określając sposoby, miejsce i termin składania wniosków do takiego projektu, który nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia. Następnie, wójt zobowiązany będzie zawiadomić także instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu planu ogólnego, określając termin składania wniosków do projektu planu ogólnego, przy czym termin ten także nie może być krótszy niż 21 dni od dnia zawiadomienia organów.

Po wykonaniu powyższych czynności oraz uzyskaniu wszelkich uzgodnień i opinii wójt będzie miał obowiązek sporządzenia projektu planu ogólnego wraz z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko, o ile taka prognoza będzie wymagana, przy czym wraz z projektem planu ogólnego sporządzane ma być uzasadnienie składające się z części tekstowej i graficznej. Taki projekt planu ogólnego wraz z uzasadnieniem będzie udostępniany w Rejestrze Urbanistycznym.

Projektowana procedura zakłada także, że wójt będzie występował o: (a) opinie o projekcie do właściwych organów administracji publicznej oraz (b) uzgodnienia projektu do właściwych organów administracji publicznej przeprowadzanych w trybie art. 106 kpa. Przypominamy, że uzgodnienia o których mowa w lit. b) powyżej mają charakter wiążący dla organu samorządu terytorialnego, natomiast opinia jest wyrażeniem stanowiska organu administracji publicznej, które nie ma charakteru wiążącego.

Po uzyskaniu opinii i dokonaniu uzgodnień, wójt wprowadza zmiany do projektu planu ogólnego oraz ponownie udostępnia go w Rejestrze Urbanistycznym wraz z uzasadnieniem, prognozą oddziaływania na środowisko (o ile jest wymagana) i wykazem wniosków do planu ogólnego gminy.

Kolejnym, bardzo ważnym etapem, mają być konsultacje społeczne. Wójt najpierw będzie ogłaszać o rozpoczęciu konsultacji społecznych, a następnie je przeprowadzać. Po ich zakończeniu wójt wprowadza zmiany do projektu planu ogólnego wynikające z konsultacji społecznych. Procedura konsultacji społecznych będzie przeprowadzana zgodnie z nowym rozdziałem 1a Ustawy p.n. „Partycypacja społeczna”. Rozdział ten w całości będzie określał zasady uczestnictwa społeczeństwa w sporządzaniu aktów planowania przestrzennego.

Projekt zakłada, że wójt będzie miał obowiązek ponowić czynności opiniowania i uzgadniania w niezbędnym zakresie. Dodatkowo projekt planu ogólnego po konsultacjach społecznych znów będzie musiał zostać udostępniony w Rejestrze Urbanistycznym wraz z raportem podsumowującym przebieg konsultacji społecznych, zawierający w szczególności wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz protokoły z czynności przeprowadzonych w ramach konsultacji („Raport”).

Po przeprowadzeniu wszystkich powyżej wskazanych czynności wójt będzie przedstawiał radzie gminy projekt planu ogólnego wraz z Raportem, gdyż to rada gminy będzie podejmowała uchwałę o uchwaleniu planu ogólnego gminy. Podjęcie powyższej uchwały (tak jak to miało miejsce przy uchwale o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego) będzie zapadać zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym.

Podsumowując, przy porównaniu obecnie obowiązujących przepisów dot. uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do proponowanego w Projekcie procesu uchwalenia planu ogólnego gminy można zauważyć, że projektodawca w sposób nieznacznie zmieniony przeniósł procedurę uchwalania studium na plan ogólny. Największe zmiany wynikają w szczególności z wprowadzenia Rejestru Urbanistycznego oraz próby zwiększenia roli społeczeństwa w procesie planistycznym gminy.

Skoro dzisiaj wspomnieliśmy o partycypacji społecznej, to w przyszłym tygodniu będziemy ten temat analizować, skupiając się w szczególności na proponowanym brzmieniu nowego rozdziału 1a p.n. „Partycypacja społeczna”.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 18 kwietnia 2023 r.

autor:

Mateusz Brzęcki

Aplikant adwokacki
+48 22 856 36 60 | m.brzecki@kglegal.pl

redaktor cyklu:

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl