Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – przepisy wykonawcze

19.09.2023 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

Już w najbliższą niedzielę wejdzie w życie wiele przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Nowelizacja”). Dlatego dzisiaj kontynuujemy temat zmian w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym („Ustawa”) i wskażemy Państwu jakie przepisy wykonawcze do Ustawy zostaną wydane albo zmienione w związku z opisywaną Nowelizacją.

Dwa najistotniejsze rozporządzenia będą dotyczyły procedury tworzenia planów ogólnych. Pierwsze, zgodnie z art. 13m ust. 1 Ustawy, określi minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi w zakresie sposobu wyznaczania obszaru uzupełnienia zabudowy, uwzględniając potrzeby kształtowania ładu przestrzennego i racjonalnego gospodarowania gruntami rolnymi, w tym przeciwdziałania powstawaniu konfliktów przestrzennych i rozpraszaniu zabudowy.

Projekt drugiego rozporządzenia w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy można już znaleźć na stronach Rządowego Centrum Legislacji (numer wykazu 98). W rozporządzeniu tym określona będzie charakterystyka stref planistycznych (o których pisaliśmy w #153 ), w tym ich profil funkcjonalny oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, a także sposób:

  1. obliczania zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową oraz chłonności terenów niezabudowanych,
  2. tworzenia gminnego katalogu stref planistycznych,
  3. przygotowania projektu planu ogólnego,
  4. stosowania oznaczeń, nazewnictwa, standardów oraz sposób prezentacji graficznej danych przestrzennych,
  5. dokumentowania prac planistycznych w zakresie planu ogólnego,
  6. wydawania wypisów i wyrysów z planu ogólnego.

Kolejnym rozporządzeniem, które będzie wymagało zmiany to rozporządzenie wydawane na podstawie art. 16 ust. 2, które ma określać sposób przygotowania projektu planu miejscowego w części tekstowej i graficznej, określając skale, klasy przeznaczenia terenu, stosowane oznaczenia, nazewnictwo, standardy, sposób prezentacji graficznej danych przestrzennych oraz sposób dokumentowania prac planistycznych w zakresie planu miejscowego. Zgodnie z Ustawą ma ono uwzględniać potrzeby kształtowania ładu przestrzennego, w tym przeciwdziałania powstawaniu konfliktów przestrzennych i rozpraszaniu zabudowy oraz możliwości dokonania oceny prawidłowości prac planistycznych.

Zmienią się także przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 61 ust. 6 Ustawy, czyli minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego.

Zgodnie z przepisami przejściowymi (art. 71 Nowelizacji) powyższe dwa dotychczas wydane rozporządzenia na podstawie art. 16 ust. 2 lub art. 61 ust. 6 Ustawy zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, i mogą być w tym czasie zmieniane w granicach określonych odpowiednio w art. 16 ust. 2 lub art. 61 ust. 6 w brzmieniu nadanym Nowelizacją. Na razie nie przedstawiono projektu żadnego z ww. rozporządzeń.

O zmianach zasad partycypacji społecznej w uchwalaniu aktów planowania przestrzennego pisaliśmy już w artykule #150 i zachęcamy do zapoznania się z opisanymi tam zasadami. Dzisiaj chcemy wskazać na rozporządzenie, które w tym zakresie ma zostać wydane w zakresie określenia wzoru formularza, o którym mowa w ust. 1 – tj. wniosku do projektu aktu planowania przestrzennego, uwagę, o której mowa w art. 8i ust. 1 pkt 1 Ustawy, wniosku o sporządzenie lub zmianę aktu planowania przestrzennego oraz wniosku i rezygnacji, o których mowa w art. 8f Ustawy, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dopiero w dniu 1 stycznia 2026 r. wejdą w życie przepisy dotyczące funkcjonowania Rejestru Urbanistycznego i do tego dnia powinny zostać wydane przepisy wykonawcze. Pochylimy się nad tym tematem odrębnie, a dzisiaj tylko krótko wskazujemy, że Rejestr będzie zbiorem danych prowadzony w systemie teleinformatycznym, w którym gromadzone będą informacje i dane z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym dane przestrzenne. Zgodnie z Nowelizacją Rejestr będzie nieodpłatny i dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

Dla funkcjonowania Rejestru niezbędne będzie jednak wydanie przepisów wykonawczych, a mianowicie rozporządzenia obejmujące (i) szczegółowe rozwiązania organizacyjno-techniczne Rejestru, (ii) szczegółowe zakres informacji i danych gromadzonych w Rejestrze, oraz (iii) tryb tworzenia, aktualizacji oraz udostępniania informacji i danych, o których mowa w art. 67d ust. 1 Ustawy.

Ponadto, zgodnie z art. 72 Nowelizacji zmiany ulegną następujące przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

  1. art. 37m Ustawy – tj. rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie zakresu projektu miejscowego planu rewitalizacji w części tekstowej oraz zakresu i formy wizualizacji ustaleń miejscowego planu rewitalizacji z dnia 1 lipca 2016 r.;
  2. art. 64b ust. 2 Ustawy – tj. rozporządzenie ministra rozwoju i technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy z dnia 20 grudnia 2021 r.;
  3. art. 67 ust. 3 Ustawy – tj. rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy z dnia 26 sierpnia 2003 r.;
  4. art. 67b Ustawy – tj. rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 października 2020 r.

Powyższe rozporządzenia powinny zostać zmienione w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie, a po tym czasie utracą moc obowiązywania.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 18 września 2023 r.

autor/redaktor cyklu:

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl