Uproszczone postępowanie legalizacyjne

20.10.2020 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

Jedną z bardziej spektakularnych zmian, które wprowadziła nowelizacja Prawa budowlanego, jest tzw. procedura uproszczonej legalizacji samowoli budowlanej, która obowiązuje od soboty, 19 września 2020 r. Dzisiejszy alert poświęciliśmy właśnie temu zagadnieniu.

Treść przepisu art. 49f ustawy Prawo budowlane wskazuje, że uproszczone postępowanie legalizacyjne może dotyczyć wszystkich obiektów budowlanych podlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia. Postępowanie to jednak będzie prowadzone wyłącznie w stosunku do samowoli budowlanych obejmujących budowę obiektów budowlanych lub ich części, jeżeli od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat. Zgodnie z definicją „budowy” zawartą w Prawie budowlanym będzie to także odbudowa, rozbudowa i nadbudowa takich obiektów budowlanych.

Należy zatem jeszcze wskazać, kiedy przeprowadzenie uproszczonego postępowania legalizacyjnego nie będzie możliwe. Stanie się tak w przypadku, gdy przed upłynięciem 20 letniego terminu organ wszczął już postępowanie legalizacyjne. Wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego wykluczać będzie również wydanie decyzji o nakazie rozbiórki obiektu przed wspomnianą datą, jak również wydanie przez organ nadzoru budowlanego postanowienia o wstrzymaniu budowy przed upływem terminu 20 lat od zakończenia budowy. Procedura nie znajdzie także zastosowania do przebudowy (nie jest bowiem tożsama z pojęciem budowy), jak również do samowoli obejmującej prowadzenie innych robót budowlanych. Co także istotne, uproszczonego postępowania legalizacyjnego nie stosuje się do obiektów budowlanych służących do zaspokajania wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb w budynkach stojących na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Uproszczone postępowanie legalizacyjne jest postępowaniem prowadzonym z urzędu, a nie na wniosek. Jednakże, złożenie do właściwego organu „wniosku”/ żądania co do wszczęcia postępowania może być uznane za podstawę do wszczęcia postępowania z urzędu. W ramach uproszczonego postępowania legalizacyjnego organ nadzoru będzie zobowiązywał stronę do przedstawienia dokumentów legalizacyjnych w terminie nie krótszym niż 60 dni od dnia doręczenia postanowienia. Do dokumentów legalizacyjnych należą:

  1. oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane;
  2. geodezja inwentaryzacyjna powykonawcza obiektu budowlanego;
  3. ekspertyza techniczna sporządzona przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane, wskazująca, czy stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz czy pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

Tak więc, w ramach uproszczonego postępowania legalizacyjnego nie będzie obowiązku dostarczania organowi projektu budowlanego oraz zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.

Organ nadzoru budowlanego, kończąc uproszczone postępowanie legalizacyjne, wyda decyzję o legalizacji w przypadku, gdy dokumenty legalizacyjne będą kompletne oraz gdy z ekspertyzy technicznej będzie wynikać, że stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego, zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania. Co więcej, legalizacja przeprowadzona w trybie uproszczonym nie będzie wiązała się z żadnymi opłatami legalizacyjnymi.

W przypadku negatywnego wyniku postępowania, organ wyda decyzję o nakazie rozbiórki. Podkreślić, jednakże należy, że spełnienie warunków formalnych legalizacji powoduje, że organ zobligowany jest do wydania decyzji legalizacyjnej (tzw. decyzja związana). Decyzja o legalizacji stanowi podstawę użytkowania obiektu budowlanego. Oznacza to, że brak jest dodatkowego obowiązku dopełnienia odrębnej procedury związanej z dopuszczeniem zalegalizowanego obiektu budowlanego do użytkowania.

Jak co tydzień, zapraszamy do śledzenia naszych październikowych alertów, w których przybliżamy Państwu informację o legalizacji samowoli budowlanej. Już w przyszłym tygodniu omówimy problematykę legalizacji w przypadku braku zgody konserwatora zabytków na prowadzenie robót.

Już dzisiaj chcielibyśmy też zaprosić Państwa do uczestnictwa w kolejnym organizowanym przez naszą Kancelarię webinarze, który odbędzie się we wtorek 27 października 2020 r., o godz. 10:00. Webinar poświęcony będzie właśnie zagadnieniom legalizacji samowoli budowlanej. Będzie to na pewno okazja do zadawania pytań, więc jeżeli takie się pojawiły już teraz zapraszamy do ich przesłania na adres: j.barzykowska@kglegal.pl Szczegóły szkolenia znajdziecie Państwo klikając na poniższy link:
https://kglegal.clickmeeting.com/legalizacja-samowoli-budowlanej/register

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autor:

Paulina Chołoniewska-Jadach

Radca prawny
+ 48 661 468 464 | p.choloniewska@kglegal.pl

redaktor:

Patryk Grochowski

Adwokat
+ 48 533 305 899 | p.grochowski@kglegal.pl

redaktor cyklu:

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl