Oznaczenia GTU w plikach JPK_VAT

16.10.2020 | Wiadomości

Szanowni Państwo,
od 1 października 2020 r. obowiązuje nowa struktura pliku JPK_V7M dla rozliczeń miesięcznych oraz JPK_V7K dla rozliczeń kwartalnych. Zmiany dotyczą wszystkich podatników podatku od towarów i usług.

Dla poszczególnych rodzajów transakcji, po stronie sprzedawcy towaru lub usługi, istnieje obowiązek raportowania dodatkowych danych dotyczących sprzedaży poprzez wskazanie odpowiednich kodów dla określonych grup towarów i usług (GTU). Dotyczy to między innymi takich transakcji jak sprzedaż alkoholu, papierosów, paliw, elektroniki, pojazdów i części samochodowych czy nieruchomości.

Ustawodawca określił 13 grup towarów i usług. Kody GTU są następujące:

GTU_01 – dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;

GTU_02 – dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT;

GTU_03 – dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów;

GTU_04 – dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;

GTU_05 – dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT;

GTU_06 – dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT;

GTU_07 – dostawa pojazdów oraz określonych części samochodowych;

GTU_08 – dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1–3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT;

GTU_09 – dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne;

GTU_10 – dostawa budynków, budowli i gruntów;

GTU_11 – świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;

GTU_12 – świadczenie usług doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;

GTU_13 – świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej.

Kody GTU należy stosować w odniesieniu do faktur VAT dokumentujących sprzedaż oraz paragonów zawierających NIP, uznanych za fakturę uproszczoną. Obowiązek oznaczania kodami GTU nie obejmuje natomiast sprzedaży nieudokumentowanej fakturą, sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej oraz WNT i importu usług.

W przypadku zaś, gdy podatnik nie dokonuje sprzedaży towarów lub usług objętych kodami GTU, pole przeznaczone na kod GTU należy pozostawić puste.

Należy podkreślić, że obowiązek w zakresie oznaczania kodów GTU, dotyczy plików JPK. Podatnik nie musi zatem wskazywać kodu GTU na fakturze, jednakże może taki kod wskazać w celu uproszczenia rozliczeń przez księgowość.

Ponadto określone rodzaje transakcji, takie jak, transakcje trójstronne, usługi elektroniczne, transakcje z podmiotami powiązanymi oraz transakcje objęte mechanizmem podzielonej płatności, należy dodatkowo oznaczać kodami literowymi.

Kody literowe dla szczególnych rodzajów transakcji są następujące:

Transakcje sprzedażowe

SW– dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju,

EE– świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych,

TP– transakcje z podmiotami powiązanymi,  

TT WNT– wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej,

TT D– dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej,

MR T– świadczenie usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży,

MR UZ– dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży,

I 42– wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import),

I 63– wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import),

B SPV– transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu,

B SPV DOSTAWA– dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon,

B MPV PROWIZJA świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia,

MPP– transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Transakcje zakupowe

IMP- import towarów, w tym import rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy o VAT,

MPP- transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Szczegóły w zakresie powyższego, określa Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Michał Kołtunowicz

Aplikant adwokacki
+48 505 028 502 | m.koltunowicz@kglegal.pl

Szymon Murawski

Doradca podatkowy
+48 669 492 444 | s.murawski@kglegal.pl