Zmiany w ustawie o drogach publicznych

16.07.2022 | Wiadomości

W dniu 29 czerwca 2022r. weszła w życie ustawa z dnia 28 kwietnia 2022r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadziła również duże zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

Decyzje administracyjne mogą być przeniesione na inny podmiot gdy przepis szczególny tak stanowi. Mamy z tym do czynienia np. w przypadku decyzji o warunkach zabudowy czy też decyzji o pozwoleniu na budowę.

Do niedawna ustawa o drogach publicznych nie zawierała przepisów zezwalających na przeniesienie decyzji lokalizacyjnej na zjazd z drogi publicznej, decyzji zezwalającej na lokalizację w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury czy też decyzji o zgodzie na zajęcie pasa drogowego.

Powyższy stan prawny uległ zmianie z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 28 kwietnia 2022r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw, czyli z dniem 29 czerwca 2022r.

Wyżej wskazaną ustawą do art. 29 ustawy o drogach publicznych zostały dodane ust. 7-13.
W aktualnym stanie prawnym organ właściwy do wydania decyzji o lokalizacji zjazdu, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, przenosi tę decyzję na rzecz innego podmiotu, który wyraża zgodę na przyjęcie wszystkich warunków określonych w decyzji. Do decyzji o przeniesieniu stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 Kodeksu postępowania administracyjnego z wyjątkiem przepisów o milczącym załatwieniu sprawy. Stronami postępowania o przeniesienie decyzji są: podmiot, na rzecz którego została wydana decyzja oraz podmiot, na który decyzja ma zostać przeniesiona. Z dniem przeniesienia decyzji o lokalizacji zjazdu podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja wstępuje w prawa i obowiązki wynikające z decyzji o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego, wydanej w celu wykonania decyzji o lokalizacji zjazdu.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych zarządca drogi może zezwolić na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w drodze decyzji administracyjnej. W aktualnym stanie prawnym organ właściwy do wydania decyzji o zezwoleniu na lokalizację w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana przenosi tę decyzję na rzecz innego podmiotu, który wyraża zgodę na przyjęcie wszystkich warunków określonych w decyzji. Do tej decyzji również zastosowanie będzie miał dział II rozdział 14 kodeksu postępowania administracyjnego, z wyłączeniem przepisów o milczącym załatwieniu sprawy. Stronami postępowania o przeniesienie tej decyzji są podmiot, na rzecz którego została wydana decyzja oraz podmiot, na który decyzja ma zostać przeniesiona. Z dniem przeniesienia decyzji o zezwoleniu na lokalizację w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja wstępuje w prawa i obowiązku wynikające z decyzji o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego wydanej w celu wykonania decyzji o zezwoleniu na lokalizację w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymagają zezwolenia zarządcy drogi.

Od dnia 29 czerwca 2022r. weszły w życie dodane ustawą z dnia 28 kwietnia 2022r. ust. 15a- 15e.

W aktualnym stanie prawnym organ właściwy do wydania decyzji o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana przenosi tę decyzję na rzecz innego podmiotu, który wyraża zgodę na przyjęcie wszystkich warunków określonych w decyzji. Do tych decyzji również będzie miał zastosowanie dział II rozdział 14 Kodeksu postępowania administracyjnego z wyjątkiem przepisów o milczącym załatwieniu sprawy. Stronami postępowania o przeniesienie decyzji są podmiot, na rzecz którego została wydana decyzja oraz podmiot, na który decyzja ma zostać przeniesiona. W takim przypadku obowiązek uiszczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego, w zakresie, w jakim nie została uiszczona, ciąży na podmiocie, na który została przeniesiona decyzja.

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 28 kwietnia 2022r. będą miały zastosowanie do decyzji wydanych po jej wejściu w życie. Niestety przepisy przejściowe nie dają odpowiedzi czy będzie możliwe przeniesienie decyzji wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy z 28 kwietnia 2022r.

W uzasadnieniu projektu ustawy z 28 kwietnia 2022r. możemy przeczytać, że w przypadku decyzji o lokalizacji lub przebudowie zjazdu, wyrażeniu zgody na umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym oraz zajęcie pasa drogowego wydanych przez właściwe miejscowo organy pełniące funkcję zarządcy drogi publicznej w przepisach nie występowała regulacja precyzująca możliwość przenoszenia uzyskanych przez stronę postępowania uzyskanych na ich podstawie praw i obowiązków na inny podmiot. Projektodawcy wskazali, że powoduje to konieczność inicjowania nowych postępowań w w/w sprawach, co może zagrozić realizacji, a z pewnością znacząco wydłuża czas realizacji rozpoczętych przez dotychczasową stronę decyzji inwestycji.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 15 lipca 2022 r.

Aleksandra Jastrzębska

Radca prawny
+ 48 514 585 772 | a.jastrzebska@kglegal.pl