NSA: Nie dla amortyzacji!

24.07.2023 | Podatkowe to i owo

W ostatni poniedziałek informowaliśmy Państwa o precedensowym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, który dopuścił (wbrew literalnemu brzmieniu przepisów) możliwość dalszej amortyzacji nieruchomości mieszkalnej. Sprawa ta jeszcze nie zakończyła się prawomocnym wyrokiem. Tymczasem Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się w podobnej sprawie. Jego stanowisko jest jednak niekorzystne dla podatników.

Niniejsza sprawa dotyczyła osoby fizycznej, będącej właścicielem i współwłaścicielem 9 nieruchomości mieszkalnych. Wszystkie nieruchomości były już amortyzowane przed 2022 r. Podatniczka zwróciła się do Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej z pytaniem, czy roku 2023 i latach następnych będzie mogła ujmować w kosztach uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne od nieruchomości mieszkalnych na zasadach obowiązujących w roku 2021 i 2022. Uznała ona, że takie prawo będzie jej nadal przysługiwać. Swoje stanowisko argumentowała tym, że przepisy w obecnym brzmieniu naruszają konstytucyjną ochronę praw nabytych. Dokonując nabycia nieruchomości, miała bowiem perspektywę ich pełnego zamortyzowania. Obecne przepisy znacznie wpłynęły na opłacalność dokonanej inwestycji.

Organ interpretacyjny w wydanej interpretacji indywidualnej uznał stanowisko podatniczki za nieprawidłowe. Stwierdził, że obecny stan prawny nie dopuszcza amortyzacji nieruchomości mieszkalnych. Ocena konstytucyjności przepisów leży natomiast w kompetencji Trybunału Konstytucyjnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, który rozpatrywał skargę podatniczki na interpretację uznał, że „w postępowaniu o wydanie interpretacji podatkowej – ze względu na brak możliwości ustalenia rzeczywistego stanu faktycznego – nie stosuje się przepisów prawa materialnego regulujących określony podatek, a jedynie ocenia się zgodność z prawem dokonanej przez zainteresowanego wykładni przepisów prawa podatkowego”. Organy podatkowe nie mogą orzekać o niezgodności przepisów z Konstytucją, a zatem muszą stosować przepisy prawa, które nie zostały uchylone.

Również Naczelny Sąd Administracyjny nie podzielił stanowiska podatniczki. W wydanym orzeczeniu stwierdził, że ustawodawca dokonał całościowej, systemowej zmiany. Podatnik natomiast zawsze powinien się liczyć z tym, że zmiana warunków społecznych czy gospodarczych może zaowocować zmianą przepisów. Organy podatkowe nie mogą natomiast podważać konstytucyjności przepisów, gdyż działają w granicach i na podstawie obowiązującego prawa.

Wydane orzeczenie jest niekorzystne dla właścicieli nieruchomości mieszkalnych, gdyż potwierdza zakaz dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Co ciekawe, zarówno w tej sprawie, jak i w sprawie opisywanej przed tygodniem, wypowiadał się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. W obu sprawach zajął odmienne stanowisko (w obu sprawach w składzie sędziowskim zasiadł nawet ten sam sędzia). O ile niniejsza sprawa zakończyła się prawomocnym, niekorzystnym dla podatnika, wyrokiem, o tyle w sprawie opisywanej przed tygodniem będzie mógł wypowiedzieć się jeszcze Naczelny Sąd Administracyjny. Orzekając nie będzie związany orzeczeniem wydanym w niniejszej sprawie, choć może się na nim opierać. Rzeczywistość pokazuje jednak, że ten sam sąd (a czasem nawet ten sam sędzia) może wydawać dwa sprzeczne ze sobą wyroki. Choć czasem może to być korzystne dla podatnika, nie sprzyja jednak pewności prawa.

O wszelkich zmianach w tym temacie nadal będziemy Państwa informować.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 21 lipca 2023 r.

autor/redaktor cyklu:

Rafał Knap

Radca prawny
+48 22 856 36 60 | r.knap@kglegal.pl