Planowanie przestrzenne – uproszczona procedura uchwalania MPZP cz. 2

25.07.2023 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

W dzisiejszym artykule z cyklu „Wtorkowe Poranki dla Budowlanki” kontynuujemy analizę uproszczonego trybu uchwalenia albo zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynikającą ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw („Nowelizacja”) wprowadzającej zasadnicze zmiany w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym („Ustawa”). Przypominamy, że procedura ta będzie uregulowana w art. 27b Ustawy.

Nowelizacja nadal nie została podpisana, więc nie znamy jeszcze dokładnej daty jej wejścia w życie, ale będą to zapewne pierwsze dni września. Jak wskazywaliśmy, Nowelizacja została przekazana do Prezydenta 11 lipca 2023 r., który ma 21 dni na jej podpisanie – publikacja następuje z reguły kilka dni po. Większość przepisów zaś wejdzie w życie 30 dni od dnia ogłoszenia. O przepisach przejściowych i końcowych będziemy pisać w kolejnych tygodniach, więc już teraz zapraszamy do śledzenia naszych artykułów.

W zeszłym tygodniu opisaliśmy w jakich przypadkach zastosowanie znajdzie nowy tryb uchwalania i zmiany planu miejscowego, nazwany uproszczonym (#161 ), dzisiaj skupimy się na czym te uproszczenia będą polegać.

Pierwszym krokiem jest ogłoszenie przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o przystąpieniu do sporządzenia albo zmiany MPZP z zastosowaniem postępowania uproszczonego. Oznacza to, że w postępowaniu uproszczonym nie będzie podejmowana uchwała rady gminy o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego – jest to zatem istotna zmiana, bo inicjatywa i procedura leży w wyłącznej kompetencji wójta.

Ogłoszenie następuje w sposób określony dla konsultacji społecznych (art. 8h ust. 1 Nowelizacji) tj. poprzez ogłoszenie: (i) w prasie, (ii) wywieszenie w widocznym miejscu na terenie objętym MPZP lub siedzibie urzędu, (iii) na stronie internetowej gminy oraz BIP, (iv) w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie. Ogłoszenie musi zawierać informację, że postępowanie takie jest procedowane w trybie uproszczonym.

Drugim krokiem jest sporządzenie projektu planu miejscowego albo jego zmiany wraz z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana, a po jego sporządzeniu udostępnienie w Rejestrze wraz z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana.

Jednocześnie wójt, burmistrz albo prezydent miasta:

a) występuje do wojewody o wyrażenie zgody na zastosowanie postępowania uproszczonego – czyli to wojewoda, a nie rada gminy, będzie organem potwierdzającym możliwość procedowania w trybie uproszczonym. Wojewoda ma na to 14 dni od dnia wystąpienia o wyrażenie zgody, zaś nieprzedstawienie stanowiska w tym terminie uważa się za równoznaczne z wyrażeniem zgody. Przy czym wojewoda odmawia wyrażenia zgody, jeżeli projekt planu miejscowego albo jego zmiany nie spełnia warunków określonych w art. 27b ust. 1–3 – czyli nie spełniają się ustawowe warunki do zastosowania tego trybu.

b) występuje o opinie, o których mowa w art. 17 pkt 6 lit. a oraz występuje o uzgodnienia, o których mowa w art. 17 pkt 6 lit. b – w tym zakresie nie ma żadnych odstępstw, wobec czego wójt ma obowiązek uzyskać opinie i uzgodnienia wszystkich podmiotów, jak w normalnej procedurze. Jednakże występując o opinię lub uzgodnienie wójt ma obowiązek poinformować o zastosowaniu postępowania uproszczonego.
Termin na dokonanie uzgodnień albo przedstawienie opinii oraz uzgodnień w ramach czynności ponawianych, wynosi 14 dni od dnia wystąpienia o uzgodnienie albo przedstawienie opinii.

c) ogłasza w sposób określony w art. 8h ust. 1 o rozpoczęciu konsultacji społecznych i przeprowadza konsultacje społeczne – przy czym Nowelizacja dopuszcza by były one ograniczone tylko do zbierania uwag oraz prowadzone przez okres co najmniej 14 dni.

Zakreślenie 14-dniowych terminów ma sprawić, że uzyskanie opinii, uzgodnień i przeprowadzenie konsultacji społecznych ulegnie znacznemu skróceniu, co pozwoli na szybsze uchwalenie albo zmianę planu miejscowego.

W kolejnym kroku wójt, burmistrz albo prezydent miasta wprowadza zmiany do projektu planu miejscowego albo jego zmiany wynikające z: (i) uzyskanych opinii, (ii) dokonanych uzgodnień, (iii) konsultacji społecznych, a następnie w niezbędnym zakresie ponawia czynności, o których mowa w pkt 3 (udostępnienie w Rejestrze), pkt 4 lit. c (wystąpienie o uzgodnienia) oraz pkt 5 lit. b (dokonanie uzgodnień), a jeżeli wprowadzone zgodnie z pkt 5 zmiany dotyczą lokalizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko ponawia także czynności, o których mowa w pkt 4 lit. d (ogłoszenie i przeprowadzenie konsultacji społecznych) i pkt 5 lit. c (konsultacji społecznych). Później znów udostępnia w Rejestrze projekt planu miejscowego albo jego zmiany wraz z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana, i raportem, o którym mowa w art. 8k ust. 2 Nowelizacji.

Dopiero po dokonaniu powyższych czynności wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia radzie gminy projekt planu miejscowego albo jego zmiany wraz z raportem, o którym mowa w art. 8k ust. 2 Nowelizacji. W uzasadnieniu przedstawia się dodatkowo wyjaśnienie przyczyn zastosowania postępowania uproszczonego.

Warto zaznaczyć, że w przypadku, gdy wojewoda odmówi wyrażenia zgody lub projekt planu miejscowego albo jego zmiany po wprowadzeniu zmian, nie spełnia warunków do zastosowania trybu uproszczonego, wójt, burmistrz albo prezydent miasta wykonuje czynności, o których mowa w art. 17 pkt 6–14 Ustawy, przy czym o opinie i uzgodnienia występuje w niezbędnym zakresie, jeżeli wynika to z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 5. Przepis ten stanowi zatem, że pomimo iż projekt nie powinien być procedowany w trybie uproszczonym to może być dalej procedowany bez uchwały rady gminy o przystąpieniu do sporządzenia planu (art. 14 ust. 1 Ustawy), ale z zastosowaniem normalnej procedury od momentu uzyskiwania opinii i uzgodnień, do przedstawienia projektu radzie gminy z wykazem uwag.

Oczywiście, w zakresie nieuregulowanym w art. 27b ust. 1-11, do postępowania uproszczonego odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy art. 14 ust. 6–8, art. 15, art. 16, art. 19–21, art. 23, art. 24, art. 25 ust. 2, art. 26, art. 28 i art. 29 Ustawy.

Podsumowując, analiza przepisów prowadzi do wniosku, że celem postępowania uproszczonego jest znaczne skrócenie procedury uchwalania albo zmiany planu miejscowego, co należy ocenić pozytywnie. Biorąc pod uwagę wąski katalog okoliczności, w których może być zastosowany tryb uproszczony mogą to nie być częste przypadki, ale mogą pozwolić na wprowadzenie zmian szybciej niż przy zastosowaniu normalnej procedury.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 24 lipca 2023 r.

autor/redaktor cyklu:

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl