Zmiany w podatku od nieruchomości

24.06.2024 | Podatkowe to i owo

Prawo podatkowe stanowi odrębną gałąź prawa. Odrębność tą podkreśla również planowana nowelizacja ustawy o podatku od nieruchomości. 1 stycznia 2025 roku może okazać się, że za obiekt, który dotychczas nie był uznawany za budowlę, należny będzie podatek. W tym bowiem dniu zacznie obowiązywać nowa definicja budynku i budowli.

Dotychczas za budynek i budowlę uważa się obiekt budowalny uznany za taki zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Zgodnie z nimi budynkiem jest „obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”. Za budowlę uważa się natomiast „każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury (…)”. Ustawa wymienia przy tym szereg obiektów, które uważa się za budowle.

W projektowanych przepisach za budynek będzie uważany „obiekt, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, wykonany z użyciem wyrobów budowlanych, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, również w przypadku, gdy jest on częścią obiektu wymienionego w poz. 1–6 załącznika nr 4 do ustawy [budowle]”. Różnica między obecną i planowaną definicją budynku jest taka, że w projektowanych zmianach ustawodawca wskazał, że budynkiem będzie obiekt, jeżeli zapewnione jest jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem oraz który został wykonany z użyciem wyrobów budowlanych. Ponadto wprost jest wskazane, że budynkiem będzie również obiekt stanowiący część budowli.

Budowlami będą natomiast:

a) „obiekty wymienione w załączniku nr 4 do ustawy, a także instalacje i urządzenia, jeżeli stanowią wraz z tym obiektem całość techniczno-użytkową,

b) części budowlane urządzeń niestanowiących części budowli, o których mowa w lit. a,

c) części budowlane elektrowni wiatrowych i elektrowni jądrowych,

d) fundamenty pod maszyny oraz urządzenia, odrębne pod względem technicznym od tych maszyn i urządzeń,

e) przyłącza do obiektu budowlanego

– wykonane z użyciem wyrobów budowlanych;”

W celu ustalenia czy dany obiekt będzie budowlą czy też nie, trzeba będzie zatem sięgnąć do załącznika do ustawy. Zawiera on zamknięty katalog obiektów, które będą uznane za budowle. Jest on szerszy niż zawarty dotychczas w prawie budowlanym. Wprost bowiem zostało wskazane, że budowlą będą m. in. silosy, elewatory, obiekty kontenerowe trwale związane z gruntem, przykrycie namiotowe, powłoka pneumatyczna, place postojowe, czy parkingi (niebędące budynkami). Co ciekawe za budowle nie będą już uznawane cmentarze.

Przed 1 stycznia 2025 r., kiedy planowane jest wejście w życie znowelizowanych przepisów, dobrze jest zatem zweryfikować, czy obiekty, za które do tej pory nie płaciliśmy podatku od nieruchomości, nie staną się budowlami. Pozwoli to uniknąć nieprzyjemnej niespodzianki w przyszłym roku. Przypominamy przy tym, że spółki deklaracje na podatek od nieruchomości muszą złożyć do 31 stycznia.

Projekt ustawy nowelizującej wprowadza też korzystne zmiany dla właścicieli miejsc parkingowych w budynkach mieszkalnych. Obecnie, jeżeli garaż stanowi wyodrębniony lokal, podlega wyższej stawce podatku. Uprzywilejowani są zatem właściciele mieszkań w budynkach, w których miejsca parkingowe nie stanowią wyodrębnionego lokalu. W wyniku nowelizacji wszystkie garaże podziemne opodatkowane będą jednakową, niższą stawką – taką samą jak mieszkania. Skorzystanie z niższej stawki będzie jednak wymagało aktywności właścicieli miejsc postojowych. Zgodnie bowiem ze znowelizowanymi przepisami do 31 stycznia 2025 r. osoby fizyczne będące współwłaścicielami lokalu użytkowego − garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym, będą obowiązane złożyć stosowną informację do urzędu gminy (miasta).

Zmiany ustawy będą wymagały weryfikacji posiadanych nieruchomości, co może być szczególnie uciążliwe dla przedsiębiorców posiadających rozbudowaną infrastrukturę. Do 8 lipca trwają konsultacje społeczne przedstawionego projektu. O jego dalszych losach będziemy Państwa informować.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 24 czerwca 2024 r.

autor/redaktor cyklu:

Rafał Knap

Radca prawny
+48 22 856 36 60 | r.knap@kglegal.pl