Obszar rewitalizacji na Pradze-Północ i Targówku – uchwała Rady m.st. Warszawy

01.03.2022 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

W tym tygodniu przerywamy nasz cykl o lex deweloper, żeby przekazać informację, istotną w szczególności dla inwestorów w Warszawie, a mianowicie, że Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła w dniu 17 lutego 2022 r. uchwałę nr LX/1967/2022 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji m. st. Warszawy („Uchwała”).

Obszar rewitalizacji został wyznaczony na obszarze Pragi-Północ oraz części Targówka, z którym szczegółowo możecie się Państwo zapoznać pod tym linkiem.

Przede wszystkim wskazujemy, że Uchwała wprowadza prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji na rzecz m. st. Warszawy.

Co więcej, na obszarze rewitalizacji na gruntach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako (i) użytki rolne oznaczone symbolami R, Ł, Ps, S, Br, Lzr, Wsr, W, (ii) tereny przemysłowe oznaczone symbolem Ba, (iii) inne tereny zabudowane oznaczone symbolem Bi, (iv) tereny rekreacyjno- wypoczynkowe oznaczone symbolem Bz oraz (vi) tereny kolejowe oznaczone symbolem Tk, ustanowiony został zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla zmian sposobu zagospodarowania polegających na budowie budynków mieszkalnych i innych budynków z funkcją mieszkalną oraz przebudowie budynków lub ich części na funkcje mieszkalne, a także zmian sposobu użytkowania budynków lub ich części na funkcje mieszkalne.

Jednakże, w przypadku, gdy w ciągu 2 lat od dnia wejścia w życie Uchwały nie wejdzie w życie uchwała w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji zakazy te stracą moc (co wynika z art. 11 ust. 6 ustawy o rewitalizacji).

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z art. 62 ust. 1a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku podjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie ustanowienia strefy rewitalizacji, w której przewidziano zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla wszystkich albo określonych w tej uchwale zmian sposobu zagospodarowania terenu organ:

  1. w przypadku złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, jeżeli wnioskowana inwestycja jest objęta zakazem określonym w uchwale, odmówi wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy;
  2. w sytuacji, w której do wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy doszło przed wejściem w życie uchwały w sprawie strefy rewitalizacji, a wnioskowana inwestycja objęta jest zakazem wskazanym w uchwale, zawiesi postępowanie;
  3. w przypadku utraty mocy obowiązującej zakazów określonych w uchwale rewitalizacyjnej, o ile do tego czasu dla danego terenu nie zacznie obowiązywać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, podejmuje zawieszone postępowanie w sprawie wydania albo zmiany decyzji o warunkach zabudowy.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z wyjątkiem postanowień ustanawiających zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy, który wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Uchwała nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Podsumowując, przez najbliższe 2 lata nabycie nieruchomości na Pradze-Północ i Targówku, które zostały objęte obszarem rewitalizacji, podlegać będzie prawu pierwokupu m. st. Warszawy. Co więcej, inwestorzy, którzy planowali inwestycje mieszkaniowe na obszarach wskazanych w Uchwale w oparciu o decyzje zabudowy nie będą mogli ich realizować, chyba że taką decyzję już posiadają albo ją uzyskają przed wejściem w życie uchwały albo też zostanie przyjęty dla tego obszaru plan miejscowy.

W przyszłym tygodniu powrócimy do problematyki związanej z lex deweloper i instrukcji Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 15 lipca 2020 r. dotyczącej negocjacji z inwestorami prywatnymi dot. spełniania standardu edukacyjnego zgodnie z ustawą o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (wersja nr 2).

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 25 lutego 2022 r.

autor:

Aleksandra Jastrzębska

Radca prawny
+ 48 514 585 772 | a.jastrzebska@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Michał Kijewski

Wspólnik
+48 502 047 489 | m.kijewski@kglegal.pl