Zmiany w prawie – lipiec 2022

05.07.2022 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

To nasz pierwszy lipcowy „poranek”, więc zgodnie z nowym elementem naszych artykułów dzisiaj przybliżymy Państwu najważniejsze informacje z ostatnich tygodni, które mogą być przydatne z punktu widzenia rynku nieruchomości oraz ogólnie branży budowlanej.

1. Wejście w życie nowej ustawy deweloperskiej

Zmiana ta jest tak ważna, że po raz kolejny przypominamy, tym razem już o tym, że w dniu 1 lipca 2022 r. weszła w życie nowa ustawa deweloperska, czyli ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.

O zmianach wprowadzonych ustawą pisaliśmy wielokrotnie, m.in. w artykułach #47, #48, #49, #50, #51, #52, #53, #54, #55, #56, #57. Zapraszamy do ich przeczytania lub bezpośredniego kontaktu w razie wątpliwości (a jest ich wiele).

Jak już informowaliśmy w dniu 27 czerwca 2022 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości stawek procentowych, według których jest wyliczana kwota składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Oznacza to, że w przypadku podpisywanych umów deweloperskich na nowych zasadach wysokość stawek procentowych, według której jest wyliczana wysokość składki na DFG wynosić będzie:

1) 0,45% – w przypadku otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych;
2) 0,1% – w przypadku zamkniętych mieszkaniowych rachunków powierniczych.

Jednocześnie zwracamy Państwu uwagę, że nawet jeżeli prowadzą Państwo przedsięwzięcia deweloperskie na gruncie dotychczasowej ustawy deweloperskiej to one również wymagają dostosowania, gdyż nowa ustaw wymaga wprowadzenia nowych postanowień. Dlatego jeżeli potrzebowaliby Państwo doradztwa w tym zakresie zapraszamy do kontaktu.

2. Nowelizacja ustawy o notariacie

Jeszcze w styczniu informowaliśmy o kolejnych zmianach – tym razem dotyczących wpisów w księgach wieczystych (#88). Tymczasem Ministerstwo Sprawiedliwości na stronach Rządowego Centrum Legislacji udostępniło projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z przedstawionym projektem notariusz prowadzący kancelarię przez 3 lata, jeżeli nie wydano przeciwko niemu prawomocnego orzeczenia o nałożeniu kary dyscyplinarnej, będzie mógł złożyć do Ministra Sprawiedliwości wniosek o wydanie zaświadczenia o upoważnieniu go do dokonywania dwóch czynności:

  1. wpisów w księdze wieczystej – w tym zakresie niejako w zastępstwie rozpatrywania wniosków przez wydziały wieczystoksięgowe sądów,
  2. wydawania notarialnych nakazów zapłaty – w tym zakresie działając, jak wydziały cywilne lub gospodarcze sądów.

Zgodnie z projektem notariusz będzie mógł rozpoznawać wnioski o wpis w księdze wieczystej dotyczące ustanowienia i obciążenia odrębnej własności lokalu ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz innymi roszczeniami dotyczycącymi tego lokalu, jak również wnioski o wpis w księdze wieczystej związane z ustanowieniem odrębnej własności lokali przyłączenia i odłączenia nieruchomości lub ich części wraz z ujawnieniem w księgach wieczystych ograniczonych praw rzeczowych, ograniczeń w rozporządzaniu oraz innych praw i roszczeń. Taka zmiana – dla wielu kontrowersyjna, ma przyśpieszyć postępowania wieczystoksięgowe, w szczególności dla osób fizycznych, które miesiącami czekając na rozpatrzenie swoich wniosków płacą podwyższone raty kredytów hipotecznych.

Oprócz dokonywania wpisów w księdze wieczystej notariusz będzie mógł także wydawać notarialny nakaz zapłaty. Notarialny nakaz zapłaty będzie mógł zostać wydany, jeżeli zasadność dochodzonego roszczenia nie budzi wątpliwości, w szczególności, gdy dochodzone roszczenie udowodnione jest dołączonym do wniosku dokumentem urzędowym, zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem lub wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu.

Wysokość roszczeń, które będą mogły być potwierdzone notarialnym nakazem zapłaty została w projekcie ograniczona do 75.000 zł, czyli wysokości odpowiadającej właściwości rzeczowej sądu rejonowego, zgodnie z art. 17 pkt 1 k.p.c.

Wniosek o wydanie notarialnego nakazu zapłaty ma być składany na urzędowym formularzu, którego wzór zostanie określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Miesięcznie notariusz będzie mógł wydać nie więcej niż 200 notarialnych nakazów zapłaty.

Projekt jest obecnie na etapie opiniowania.

3. Dom jednorodzinny bez pozwolenia na budowę

Minister Waldemar Buda ogłosił, iż planowane są zmiany w prawie budowlanym mające na celu całkowitą likwidację wymogu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku realizacji inwestycji w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Zmiany mają polegać przede wszystkim na usunięciu kryterium dot. maksymalnej powierzchni zabudowy, która obecnie wynosi 70m2.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ministra, ustawa zmieniająca ma zostać przyjęta już jesienią tego roku, natomiast miałaby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Szerzej o zapowiadanych zmianach w Prawie budowlanym pisaliśmy w artykule #108.

4. Informacja GUNB o możliwości składania deklaracji CEEB

W dniu 30 czerwca 2022 r. minął ustawowy termin, do którego właściciele i zarządcy budynków powinni złożyć deklarację o źródłach ciepła CEEB. Zgodnie z danymi podanymi przez Główny Urząd Nadzoru Budowalnego z powyższego obowiązku nie wywiązała się znacząca cześć zobowiązanych podmiotów. W związku z powyższym GUNB w komunikacie z dnia 1 lipca 2022 r. przypomniał o możliwości składania deklaracji CEEB nawet po upłynięciu ustawowego terminu, jednocześnie wskazując, iż pomimo niezłożenia deklaracji CEEB w terminie można uniknąć kary grzywny (która może wynieść do 5000 zł), jeżeli złożymy deklarację przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydenta miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia.

Mając na uwadze powyższe zachęcamy tych którzy nie złożyli deklaracji CEEB a są zobowiązani do złożenia deklaracji w celu uniknięcia możliwej kary.

5. Zmiana w prawie budowlanym – elektroniczny dziennik budowy

Od początku epidemii COVID-19 wprowadzane są zmiany w Prawie budowlanym mające na celu cyfryzację procesu budowlanego. O możliwościach składania m.in. wniosku o wydanie pozwolenia na budowę w formie elektronicznej pisaliśmy już szczegółowo – #28, #29, #30, #31.

Teraz pora na kolejny krok i tak w dniu 30 czerwca 2022 r. Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, wprowadzając pomniejsze poprawki w zakresie nazewnictwa oraz systematyki, natomiast nie wniósł poprawek merytorycznych.

Procedowany projekt ma na celu cyfryzację procedury budowlanej poprzez:

  1. umożliwienie prowadzenie dziennika budowy w postaci elektronicznej (przez system EDB),
  2. umożliwienie prowadzenia książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej (przez system EKOB),
  3. uregulowanie portalu e-Budownictwo,
  4. zapewnienie prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej przez odpowiedni system teleinformatyczny (e-CRUB),
  5. umożliwienie uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej sporządzonych w postaci elektronicznej: projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego.

Projekt został skierowany do Komisji Infrastruktury Sejmu celem zajęcia przez nią stanowiska. Ustawa, co do zasady, ma wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia, lecz część zmian wejdzie 1 sierpnia 2022 r., po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia lub z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przedmiotowe zmiany opiszemy dla Państwa szczegółowo po przyjęciu ostatecznej wersji przez Sejm.

W kolejnym artykule scharakteryzujemy dla Państwa służebności osobiste jako szczególny ich rodzaj, dający dodatkowe prawa konkretnej osobie.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 4 lipca 2022 r.

autor:

Mateusz Brzęcki

Aplikant adwokacki
+48 22 856 36 60 | m.brzecki@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Michał Kijewski

Wspólnik
+48 502 047 489 | m.kijewski@kglegal.pl