Program wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych przyjęty przez rząd!

16.08.2023 | Wiadomości

W dniu 8 sierpnia 2023 r., rząd przyjął program wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw energochłonnych pn.: „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”

Program ma na celu nieco złagodzić skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu oraz pomóc utrzymać ciągłość działania firm, zachowując przy tym miejsca pracy.

Zgodnie z programem, przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o pomoc podstawową albo zwiększoną.

Pomoc podstawową będzie mógł uzyskać każdy przedsiębiorca energochłonny, działający w sektorze przemysłowym, a pomoc zwiększoną ten, który działa w sektorach szczególnie narażonych na utratę konkurencyjności.

Pomoc podstawowa będzie wypłacana w dwóch turach – za pierwsze i za drugie półrocze 2023 r. w formie refundacji, zaś pomoc zwiększona w formie zaliczki za cały 2023 r.

Aby otrzymać wsparcie finansowe, przedsiębiorca powinien złożyć odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

Do wniosku konieczne będzie załączenie:

a) zaświadczeń o niezaleganiu z zapłatą podatków i składek;
b) pełnomocnictw do reprezentowania wnioskodawcy, jeśli dotyczy;
c) zestawienia dowodów księgowych, potwierdzających koszty zgłoszone we wniosku;
d) sprawozdania beneficjenta, przedstawiającego założenia, dowody oraz obliczenia kosztów zakupu gazu ziemnego i energii elektrycznej oraz spełnienia warunków programu;
e) raportu niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny powyższego sprawozdania;
f) informacji o otrzymaniu przez wnioskodawcę i podmioty powiązane pomocy publicznej na podstawie sekcji 2.4 wytycznych Komisji Europejskiej „TCTF” albo „TCF” (np. program „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”) lub sekcji 2.1 „TCTF” albo „TCF”;
g) informacji o otrzymaniu na te same koszty kwalifikowane pomocy publicznej de minimis lub opartej na tymczasowych ramach w kontekście COVID-19.

Planowany start naboru wniosków to druga połowa sierpnia 2023 r. po uzyskaniu notyfikacji Komisji Europejskiej.

Przedsiębiorcy będą mieli 14 dni (od dnia ogłoszenia naboru) na składanie tych wniosków. Wnioski będą podpisywane za pomocą podpisu kwalifikowanego.

Zgodnie z udostępnionymi informacjami, wypłata środków nastąpi w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia naboru.

Jako Kancelaria proponujemy wsparcie w zakresie całego procesu związanego ze złożeniem i późniejszym rozliczeniem wniosku.

Po więcej informacji zapraszamy serdecznie do kontaktu.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Aleksandra Tomczyk

Aplikant radcowski
+48 22 856 36 60 | a.tomczyk@kglegal.pl