Raportowanie strategii podatkowych

16.10.2023 | Podatkowe to i owo

Polski system podatkowy uchodzi za jeden z bardziej skomplikowanych. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest m.in. jego kazuistyczność. O opodatkowaniu jakiegoś zdarzenia może decydować szczegół lub ocena organu interpretującego. Istnieją też obowiązki nałożone na określone grupy podatników. Jednym z nich jest funkcjonujący od 2021 roku obowiązek informowania o realizowanej strategii podatkowej.

Obowiązek ten został nałożony na dwie grupy podatników podatku dochodowego od osób prawnych:

1) podatkowe grupy kapitałowe,
2) podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, zakończonym w poprzednim roku kalendarzowym, przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości.

Podmioty te są zobowiązane do zamieszczenia informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy, sporządzonej w języku polskim lub przetłumaczonej na język polski, na swojej stronie internetowej w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

Jeżeli zatem rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, podmioty zobowiązane muszą opublikować na swojej stronie informacje o realizowanej strategii podatkowej do 31 grudnia 2023 r.

Opublikowana informacja powinna zawierać:

1) informacje o stosowanych przez podatnika:
a) procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
b) dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,

2) informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych z podziałem na podatki, których dotyczą,

3) informacje o:
a) transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej,
b) planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych,

4) informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:
a) ogólnej interpretacji podatkowej,
b) indywidualnej interpretacji podatkowej,
c) wiążącej informacji stawkowej, d) wiążącej informacji akcyzowej,

5) informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (raje podatkowe) – z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

Strategia podatkowa powinna być publikowana co roku. Fakt, że w zakresie wymaganych informacji nie zaszła żadna zmiana w ciągu roku podatkowego, nie zwalnia z obowiązku opublikowania dokumentu.

Poza samym obowiązkiem opublikowania realizacji strategii, podmioty zobowiązane są również w tym samym terminie poinformować naczelnika urzędu skarbowego o adresie strony internetowej, na której ją opublikowano. Niewywiązanie się z obowiązku zagrożone jest karą w wysokości do 250 000 zł.

Z obowiązku publikacji strategii podatkowej zwolnione są uczelnie wyższe oraz podatnicy, którzy zawarli z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej umowę o współdziałanie.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 13 października 2023 r.

autor/redaktor cyklu:

Rafał Knap

Radca prawny
+48 22 856 36 60 | r.knap@kglegal.pl